3 കോളം ബ്ലോഗ് ടെമ്പ്ലേറ്റ്...
താഴെ കാണുന്ന സ്ക്രോള്‍ ബോക്സിലുള്ള കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തു , നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ H T M L എഡിറ്റ് കോളത്തില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക..

നിങ്ങള്‍ കണ്ടിരിക്കാനിടയുള്ള മറ്റുപല ടെമ്പ്ലേറ്റ്കളിലും സൈന്‍-ഇന്‍ ടാബ് ഉണ്ടാവാറില്ല (Navigation Bar) .ഇവിടെ കാണുന്ന ടെമ്പ്ലേറ്റ്കളില്‍ എല്ലാം ബ്ലോഗ് സൈന്‍-ഇന്‍ ചെയ്യാനുള്ള ടാബ് ഉണ്ട്.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[
/* Variable definitions
====================
<Variable name="bgColor" description="Page Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="textColor" description="Text Color"
type="color" default="#333333" value="#333333">
<Variable name="linkColor" description="Link Color"
type="color" default="#336699" value="#336699">

<Variable name="headerBgColor" description="Page Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="headerTextColor" description="Page Header Text Color"
type="color" default="#333333" value="#333333">
<Variable name="headerCornersColor" description="Page Header Corners Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">

<Variable name="mainBgColor" description="Main Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="borderColor" description="Border Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#999999" value="#999999">

<Variable name="sidebarTitleBgColor" description="Sidebar Title Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="sidebarTitleTextColor" description="Sidebar Title Text Color"
type="color" default="#333333" value="#333333">

<Variable name="bodyFont" description="Text Font"
type="font" default="normal normal 100% Verdana, Arial, Sans-serif;" value="normal normal 100% Verdana, Arial, Sans-serif;">
<Variable name="headerFont" description="Page Header Font"
type="font" default="normal normal 210% Verdana, Arial, Sans-serif;" value="normal normal 210% Verdana, Arial, Sans-serif;">

*/

body {
background: $bgColor;
margin: 0;
padding: 0px;
font: x-small Verdana, Arial;
text-align: center;
color: $textColor;
font-size/* */:/**/small;
font-size: /**/small;
}
a:link {
color: $linkColor;
}
a:visited {
color: $linkColor;
}
a img {
border-width: 0;
}

#outer-wrapper {
font: $bodyFont;
}

/* Header
----------------------------------------------- */
#header-wrapper {
margin:0;
padding: 0;
background-color: $headerCornersColor;
text-align: left;
}

#header {
width: 762px;
margin: 0 auto;
background-color: $headerBgColor;
color: $headerTextColor;
padding: 0;
font: $headerFont;
}

h1.title {
padding-top: 38px;
margin: 0 14px .1em;
line-height: 1.2em;
font-size: 100%;
}

h1.title a {
color: $headerTextColor;
text-decoration: none;
}

#header .description {
display: block;
margin: 0 14px;
padding: 0 0 40px;
line-height: 1.4em;
font-size: 50%;
}

/* Content
----------------------------------------------- */

.clear {
clear: both;
}


#content-wrapper {
width: 978px;
margin: 0 auto;
padding: 0 0 15px;
text-align: left;
background-color: $mainBgColor;
border: 1px solid $borderColor;
border-top: 0;
}
#main-wrapper {
margin: 0 15px;
width: 468px;
float: left;
background-color: $mainBgColor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}
.sidebar-wrapper {
width: 240px;
float: left;
background-color: $mainBgColor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

/* Headings
----------------------------------------------- */
h2, h3 {
margin: 0;
}

/* Posts
----------------------------------------------- */
.date-header {
margin: 1.5em 0 0;
font-weight: normal;
color: $dateHeaderColor;
font-size: 100%;
}
.post {
margin: 0 0 1.5em;
padding-bottom: 1.5em;
}
.post-title {
margin: 0;
padding: 0;
font-size: 125%;
font-weight: bold;
line-height: 1.1em;
}
.post-title a, .post-title a:visited, .post-title strong {
text-decoration: none;
color: $textColor;
font-weight: bold;
}
.post div {
margin: 0 0 .75em;
line-height: 1.3em;
}
p.post-footer {
margin: -.25em 0 0;
color: $mainBgColor;
font-size: 83%;
}

.post-footer .span {
margin-right: .3em;
}
.comment-link {
margin-left: .3em;
}
.post img {
padding: 4px;
border: 1px solid $borderColor;
}
.post blockquote {
margin: 1em 20px;
}
.post blockquote p {
margin: .75em 0;
}

/* Comments
----------------------------------------------- */
#comments h4 {
margin: 1em 0;
color: $dateHeaderColor;
}
#comments h4 strong {
font-size: 110%;
}
#comments-block {
margin: 1em 0 1.5em;
line-height: 1.3em;
}
#comments-block dt {
margin: .5em 0;
}
#comments-block dd {
margin: .25em 0 0;
}
#comments-block dd.comment-footer {
margin: -.25em 0 2em;
line-height: 1.4em;
font-size: 78%;
}
#comments-block dd p {
margin: 0 0 .75em;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

/* Sidebar Content
----------------------------------------------- */
.sidebar h2 {
margin: 1.6em 0 .5em;
padding: 4px 5px;
background-color: $sidebarTitleBgColor;
font-size: 100%;
color: $sidebarTitleTextColor;
}

.sidebar ul {
margin: 0;
padding: 0;
list-style: none;
}
.sidebar li {
margin: 0;
padding: 0 0 .5em 15px;
text-indent: -15px;
line-height: 1.5em;
}
.sidebar {
color: $textColor;
line-height:1.3em;
}
.sidebar .widget {
margin-bottom: 1em;
}

.sidebar .widget-content {
margin: 0 5px;
}

/* Profile
----------------------------------------------- */
.profile-img {
float: left;
margin: 0 5px 5px 0;
padding: 4px;
border: 1px solid $borderColor;
}

.profile-data {
margin:0;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
font-weight: bold;
line-height: 1.6em;
font-size: 78%;
}

.profile-datablock {
margin:.5em 0 .5em;
}

.profile-textblock {
margin: 0.5em 0;
line-height: 1.6em;
}


/* Footer
----------------------------------------------- */
#footer {
clear: both;
text-align: center;
color: $textColor;
}

#footer .widget {
margin:.5em;
padding-top: 20px;
font-size: 85%;
line-height: 1.5em;
text-align: left;
}
]]></b:skin>
</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Webtalks (Header)' type='Header'>
<b:includable id='main'>
<div class='titlewrapper'>
<h1 class='title'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<data:title/>
<b:else/>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:title/></a>
</b:if>
</h1>
</div>
<div class='descriptionwrapper'>
<p class='description'><span><data:description/></span></p>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>

<div id='content-wrapper'>

<div class='sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About Me' type='Profile'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<b:if cond='data:team == "true"'> <!-- team blog profile -->
<ul>
<b:loop values='data:authors' var='i'>
<li><a expr:href='data:i.userUrl'><data:i.display-name/></a></li>
</b:loop>
</ul>

<b:else/> <!-- normal blog profile -->

<b:if cond='data:photo.url != ""'>
<a expr:href='data:userUrl'><img class='profile-img' expr:alt='data:photo.alt' expr:height='data:photo.height' expr:src='data:photo.url' expr:width='data:photo.width'/></a>
</b:if>

<dl class='profile-datablock'>
<dt class='profile-data'><data:displayname/></dt>

<b:if cond='data:showlocation == "true"'>
<dd class='profile-data'><data:location/></dd>
</b:if>

<b:if cond='data:aboutme != ""'><dd class='profile- textblock'><data:aboutme/></dd></b:if>
</dl>
<a class='profile-link' expr:href='data:userUrl'>View
my complete profile</a>
</b:if>

<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'>
<b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
<b:if cond='data:post.editUrl'>
<span expr:class='"item-control " + data:post.adminClass'>
<a expr:href='data:post.editUrl' title='Edit Post'>
<span class='quick-edit-icon'>&#160;</span>
</a>
</span>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='comments' var='post'>
<div id='comments'>
<a name='comments'/>
<h4>
<b:if cond='data:post.numComments == 1'>
1 Comment:
<b:else/>
<data:post.numComments/> Comments:
</b:if>
</h4>

<dl id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
<dt class='comment-author' expr:id='"comment-" + data:comment.id'>
<a expr:name='"comment-" + data:comment.id'/>
<b:if cond='data:comment.authorUrl'>
<a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
<b:else/>
<data:comment.author/>
</b:if>
said...
</dt>
<dd class='comment-body'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<p><data:comment.body/></p>
</b:if>
</dd>
<dd class='comment-footer'>
<span class='comment-timestamp'>
<a expr:href='"#comment-" + data:comment.id' title='comment permalink'>
<data:comment.timestamp/>
</a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>

</dd>
</b:loop>
</dl>

<p class='comment-footer'>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>Post

a Comment</a>
</p>

<div id='backlinks-container'>
<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
<b:include data='post' name='backlinks'/>
</b:if>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='main' var='top'>
<!-- posts -->
<div id='blog-posts'>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><data:post.dateHeader/></h2>
</b:if>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:if>
</b:loop>
</div>

<!-- navigation -->
<b:include name='nextprev'/>

<!-- feed links -->
<b:include name='feedLinks'/>
</b:includable>
<b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'>
<span expr:class='"item-control " + data:backlink.adminClass'>
<a expr:href='data:backlink.deleteUrl' title='Delete Backlink'>
<span class='delete-comment-icon'>&#160;</span>
</a>
</span>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
<div class='feed-links'>
Subscribe to:
<b:loop values='data:links' var='f'>
<a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='backlinks' var='post'>
<a name='links'/><h4><data:post.backlinksLabel/></h4>
<b:if cond='data:post.numBacklinks != 0'>
<dl id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.backlinks' var='backlink'>
<div class='collapsed-backlink backlink-control'>
<dt class='comment-title'>
<span class='backlink-toggle-zippy'>&#160;</span>
<a expr:href='data:backlink.url' rel='nofollow'><data:backlink.title/></a>
<b:include data='backlink' name='backlinkDeleteIcon'/>
</dt>
<dd class='comment-body collapseable'>
<data:backlink.snippet/>
</dd>
<dd class='comment-footer collapseable'>
<span class='comment-author'><data:post.authorLabel/>

<data:backlink.author/></span>
<span class='comment-timestamp'><data:post.timestampLabel/>

<data:backlink.timestamp/></span>
</dd>
</div>
</b:loop>
</dl>
</b:if>
<p class='comment-footer'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.createLinkUrl' id='b-backlink' target='_blank'><data:post.createLinkLabel/></a>
</p>
</b:includable>
<b:includable id='status-message'>
<b:if cond='data:navMessage'>
<div class='status-msg-wrap'>
<div class='status-msg-body'>
<data:navMessage/>
</div>
<div class='status-msg-border'>
<div class='status-msg-bg'>
<div class='status-msg-hidden'><data:navMessage/></div>
</div>
</div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinks'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'> <!-- Blog feed links -->
<b:if cond='data:feedLinks'>
<div id='blog-feeds'>
<b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>
</div>
</b:if>

<b:else/> <!--Post feed links -->
<div id='post-feeds'>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<b:if cond='data:post.feedLinks'>
<b:include data='post.feedLinks' name='feedLinksBody'/>
</b:if>
</b:if>
</b:loop>
</div>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='nextprev'>
<div id='blog-pager'>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<a expr:href='data:newerPageUrl' expr:title='data:newerPageTitle' id='blog-pager- newer-link'><data:newerPageTitle/></a>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<a expr:href='data:olderPageUrl' expr:title='data:olderPageTitle' id='blog-pager- older-link'><data:olderPageTitle/></a>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a>
</b:if>

</div>
<div class='clear'/>
</b:includable>
<b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>
<span expr:class='"item-control " + data:comment.adminClass'>
<a expr:href='data:comment.deleteUrl' title='Delete Comment'>
<span class='delete-comment-icon'>&#160;</span>
</a>
</span>
</b:includable>
<b:includable id='post' var='post'>
<div class='post uncustomized-post-template'>
<a expr:name='data:post.id'/>
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h3>
</b:if>

<div class='post-header-line-1'/>

<div class='post-body'>
<p><data:post.body/></p>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>
<div class='post-footer'>
<p class='post-footer-line post-footer-line-1'>
<span class='post-author'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<data:top.authorLabel/> <data:post.author/>
</b:if>
</span>

<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<data:top.timestampLabel/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' title='permanent link'><data:post.timestamp/></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='post-comment-link'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>

<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1

<data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/>

<data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

<!-- backlinks -->
<span class='post-backlinks post-comment-link'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.url + "#links"'><data:top.backlinkLabel/></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='post-icons'>
<!-- email post links -->
<b:if cond='data:post.emailPostUrl'>
<span class='item-action'>
<a expr:href='data:post.emailPostUrl' title='Email Post'>
<span class='email-post-icon'>&#160;</span>
</a>
</span>
</b:if>

<!-- quickedit pencil -->
<b:include data='post' name='postQuickEdit'/>
</span>
</p>

<p class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != "true"'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span>
</p>

<p class='post-footer-line post-footer-line-3'/>
</div>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>

<div class='sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='LinkList1' locked='false' title='Link' type='LinkList'>
<b:includable id='main'>

<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content'>
<ul>
<b:loop values='data:links' var='link'>
<li><a expr:href='data:link.target'><data:link.name/></a></li>
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

</div>

<!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
<div class='clear'>&#160;</div>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'>

</b:section>
</div>

</div>

</div> <!-- end outer-wrapper -->
<center><p> <a href=""><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_WpKrScQcHNo/SN59vRUhx2I/AAAAAAAAArw/IqTf2kWgsq4/s400/clip_image002.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5250772466617403234" border="0" /></a></p></center>
</body>
</html>

മറ്റൊരു 3 കോളം ടെമ്പ്ലേറ്റ് കൂടി.....
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[

/* Variable definitions
====================
<Variable name="textColor" description="Text Color"
type="color" default="#634320" value="#634320">
<Variable name="blogTitleColor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#fef6ee" value="#fef6ee">
<Variable name="blogDescriptionColor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#fef6ee" value="#fef6ee">
<Variable name="postTitleColor" description="Post Title Color"
type="color" default="#ba8247" value="#ba8247">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#c8ab8f" value="#c8ab8f">
<Variable name="sidebarHeaderColor" description="Sidebar Title Color"
type="color" default="#bd9e80" value="#bd9e80">
<Variable name="mainLinkColor" description="Link Color"
type="color" default="#bf4e27" value="#bf4e27">
<Variable name="mainVisitedLinkColor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#8f3213" value="#8f3213">
<Variable name="sidebarLinkColor" description="Sidebar Link Color"
type="color" default="#e2a059" value="#e2a059">
<Variable name="sidebarVisitedLinkColor"
description="Sidebar Visited Link Color"
type="color" default="#ba742a" value="#ba742a">

<Variable name="bodyFont" description="Text Font"
type="font" default="normal normal 100% Helvetica,Arial,Verdana,'Trebuchet MS', Sans-serif" value="normal normal 100% Helvetica,Arial,Verdana,'Trebuchet MS', Sans-serif">
<Variable name="headerFont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal bold 100% Helvetica,Arial,Verdana,'Trebuchet MS', Sans-serif" value="normal bold 100% Helvetica,Arial,Verdana,'Trebuchet MS', Sans-serif">
<Variable name="pageTitleFont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 200% Helvetica,Arial,Verdana,'Trebuchet MS', Sans-serif" value="normal bold 200% Helvetica,Arial,Verdana,'Trebuchet MS', Sans-serif">
<Variable name="blogDescriptionFont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 80% Helvetica,Arial,Verdana,'Trebuchet MS', Sans-serif" value="normal normal 80% Helvetica,Arial,Verdana,'Trebuchet MS', Sans-serif">
*/

/* global
----------------------------------------------- */
body {
margin: 0;
text-align: center;
min-width: 900px;
background: #ce8b43 url(http://www.blogblog.com/thisaway/bg_body.gif) repeat-x left top;
color: $textColor;
font-size: small;
}

blockquote {
margin: 0;
padding: 0 10px 0 10px;
border-left: 6px solid #f7e8d8;
border-right: 6px solid #f7e8d8;
color: $postTitleColor;
}

code {
color: $postTitleColor;
}

hr {
display: none;
}


/* layout
----------------------------------------------- */
#outer-wrapper {
margin: 0 auto;
width: 900px;
text-align: left;
font: $bodyFont;
}

#header-wrapper {
padding-bottom: 15px;
background:url(http://img444.imageshack.us/img444/103/headbgzc4.jpg) no-repeat left bottom;
}

#header {
background: #634320 url(http://www.blogblog.com/thisaway/bg_header.gif) repeat-x left bottom;
}

#content-wrapper {
position: relative;
width: 900px;
background: #f7f0e9 url(http://i61.photobucket.com/albums/h59/c_stavanger/thisaway-back.jpg) repeat-y left top;
}

#main-wrapper {
display: inline; /* fixes a strange ie margin bug */
float: left;
margin: 0 2px;
padding: 0;
width: 480px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */

overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#main {
padding: 22px 8px 0 8px;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/bg_content.gif) repeat-x left top;
}

.post {
margin: 0 8px 14px 21px;
padding: 0;
border-bottom: 3px solid #f7e8d8;
}

#comments {
margin: 0 16px 14px 29px;
padding: 10px;
border: 1px solid #f0e0ce;
background-color: #f5ede4;
}

.sidebar-wrapper {
display: inline; /* fixes a strange ie margin bug */
float: left;
margin: 0 3px;
width: 200px;
color: $textColor;
line-height: 1.4em;
font-size: 90%;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/bg_sidebar.gif) repeat-x right top;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.sidebar {
padding: 7px 11px 0 14px;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/bg_sidebar_arrow.gif) repeat-y right top;
}

.sidebar .widget {
margin-bottom: 20px;
}


#footer-wrapper {
padding-top: 15px;
background: url(http://img184.imageshack.us/img184/5586/bottombglh3.jpg) no-repeat left top;
clear: both;
}

#footer {
background: #4A2F15;
text-align: center;
min-height: 2em;
}

/* headings
----------------------------------------------- */

#header h1 {
margin: 0;
padding: 24px 0 0 84px;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/icon_header.gif) no-repeat 16px 26px;
}

h2.date-header {
margin: 0;
padding: 0 0 0 29px;
text-transform: uppercase;
color: $dateHeaderColor;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/icon_date.gif) no-repeat 13px 0;
font-size: 80%;
font-weight: normal;
}

.date-header span {
margin: 0 0 0 5px;
padding: 0 25px 0 25px;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/bg_date.gif) no-repeat 0 0;
}

.sidebar h2 {
padding: 1px 0 0 36px;
color: $sidebarHeaderColor;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/icon_sidebar_heading.gif) no-repeat 0 45%;
font: $headerFont;
}

.sidebar .Profile h2 {
color: #957252;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/icon_sidebar_profileheading.gif) no-repeat 0 45%;
}

.post h3 {
margin: 13px 0 13px 0;
padding: 0;
color: $postTitleColor;
font-size: 140%;
}

.post h3 a, .post h3 a:visited {
color: $postTitleColor;
}

#comments h4 {
margin-top: 0;
font-size: 120%;
}


/* text
----------------------------------------------- */

#header h1 {
color: $blogTitleColor;
font: $pageTitleFont;
}

#header .description {
margin: 0;
padding: 7px 16px 0 84px;
color: $blogDescriptionColor;
font: $blogDescriptionFont;
}

.post-body p {
line-height: 1.4em;
/* Fix bug in IE5/Win with italics in posts */
margin: 0;
height: 1%;
overflow: visible;
}

.post-footer {
font-size: 80%;
color: $dateHeaderColor;
}

.uncustomized-post-template .post-footer {
text-align: right;
}

.uncustomized-post-template .post-footer .post-author,
.uncustomized-post-template .post-footer .post-timestamp {
display: block;
float: left;
text-align: left;
margin-right: 4px;
}

p.comment-author {
font-size: 83%;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}

.comment-body p {
line-height: 1.4em;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
margin-bottom: 0.5em;
margin-left: 29px;
}

#footer .widget {
margin: 0;
padding: 0 0 15px 55px;
color: #fef6ee;
font-size: 90%;
line-height: 1.4em;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/icon_footer.gif) no-repeat 16px 0;
}


/* lists
----------------------------------------------- */

.post ul {
padding-left: 32px;
list-style-type: none;
line-height: 1.4em;
}

.post li {
padding: 0 0 4px 17px;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/icon_list_item.gif) no-repeat 0 3px;
}

#comments ul {
margin: 0;
padding: 0;
list-style-type: none;
}

#comments li {
padding: 0 0 1px 17px;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/icon_comment.gif) no-repeat 0 3px;
}

.sidebar ul {
padding: 0;
list-style-type: none;
line-height: 1.2em;
margin-left: 0;
}

.sidebar li {
padding: 0 0 4px 17px;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/icon_list_item.gif) no-repeat 0 3px;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
margin-left: 29px;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
margin-right: 16px;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

/* links
----------------------------------------------- */
a {
color: $mainLinkColor;
font-weight: bold;
}

a:hover {
color: $mainVisitedLinkColor;
}

a.comment-link {
/* ie5.0/win doesn't apply padding to inline elements,
so we hide these two declarations from it */
background/* */:/**/url(http://www.blogblog.com/thisaway/icon_comment.gif) no-repeat 0 45%;
padding-left: 14px;
}

html>body a.comment-link {
/* respecified, for ie5/mac's benefit */
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway/icon_comment.gif) no-repeat 0 45%;
padding-left: 14px;
}

.sidebar a {
color: $sidebarLinkColor;
}

.sidebar a:hover {
color: $sidebarVisitedLinkColor;
}


#header h1 a {
color: $blogTitleColor;
text-decoration: none;
}

#header h1 a:hover {
color: #d9c6b4;
}

.post h3 a {
text-decoration: none;
}

a img {
border-width: 0;
}

.clear {
clear: both;
line-height: 0;
height: 0;
}

.profile-textblock {
clear: both;
margin-bottom: 10px;
margin-left: 0;
}

.profile-img {
float: left;
margin: 0 5px 5px 0;
padding: 3px;
border: 1px solid #ebd4bd;
}

.profile-link {
padding: 0 0 0 17px;
background: url(http://www.blogblog.com/thisaway_blue/icon_profile.gif) no-repeat 0 0;
}

/** Page structure tweaks for layout editor wireframe */

body#layout #main,
body#layout #sidebar {
padding: 0;
}
]]></b:skin>
</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Thisaway Series (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div id='content-wrapper'>

<div class='sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='LinkList1' locked='false' title='Link' type='LinkList'/>
</b:section>
</div>


<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

<div class='sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'/>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
</b:section>

</div>

<!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
<div class='clear'>&#160;</div>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'>

</b:section>
</div>

</div>
</div> <!-- end outer-wrapper -->
<center><p> <a href=""><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_WpKrScQcHNo/SN59vRUhx2I/AAAAAAAAArw/IqTf2kWgsq4/s400/clip_image002.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5250772466617403234" border="0" /></a></p></center>
</body>
</html>

മറ്റൊരു 3 കോളം ടെമ്പ്ലേറ്റ് .....

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[

/* Variable definitions
====================
<Variable name="mainBgColor" description="Main Background Color"
type="color" default="#eec" value="#eeeecc">
<Variable name="mainTextColor" description="Text Color" type="color"
default="#333" value="#333333">
<Variable name="postTitleColor" description="Post Title Color" type="color"
default="#333" value="#333333">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#586" value="#558866">
<Variable name="borderColor" description="Post Border Color" type="color"
default="#bbb" value="#bbbbbb">


<Variable name="mainLinkColor" description="Link Color" type="color"
default="#456" value="#445566">
<Variable name="mainVisitedLinkColor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#234" value="#223344">

<Variable name="titleBgColor" description="Page Header Background Color"
type="color" default="#357" value="#335577">
<Variable name="titleTextColor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">

<Variable name="topSidebarHeaderColor"
description="Top Sidebar Title Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="topSidebarBgColor"
description="Top Sidebar Background Color"
type="color" default="#586" value="#558866">
<Variable name="topSidebarTextColor" description="Top Sidebar Text Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="topSidebarLinkColor" description="Top Sidebar Link Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="topSidebarVisitedLinkColor"
description="Top Sidebar Visited Link Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="bottomSidebarHeaderColor"
description="Bottom Sidebar Title Color"
type="color" default="#abc" value="#aabbcc">

<Variable name="bottomSidebarLinkColor"
description="Bottom Sidebar Link Color"
type="color" default="#99ddbb" value="#99ddbb">
<Variable name="bottomSidebarVisitedLinkColor"
description="Bottom Sidebar Visited Link Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="bodyFont" description="Text Font" type="font"
default="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="pageTitleFont" description="Blog Title Font" type="font"
default="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="descriptionFont" description="Description Font" type="font"
default="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="headerFont" description="Sidebar Title Font" type="font"
default="normal bold 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal bold 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font" type="font"
default="normal bold 135% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal bold 135% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
*/

body {
background:#123;
margin:0;
text-align:center;
line-height: 1.5em;
font: x-small Trebuchet MS, Verdana, Arial, Sans-serif;
color:$mainTextColor;
font-size/* */:/**/small;
font-size: /**/small;
}/* Page Structure
----------------------------------------------- */
/* The images which help create rounded corners depend on the
following widths and measurements. If you want to change
these measurements, the images will also need to change.
*/
#outer-wrapper {
width:975px;
margin:0 auto;
text-align:left;
font: $bodyFont;
}
#main-wrap1 {
width:485px;
float:left;
background:$mainBgColor url("http://www.blogblog.com/rounders3/corners_main_bot.gif") no-repeat left bottom;
margin:15px 5px 0;
padding:0 0 10px;
color:$mainTextColor;
font-size:97%;
line-height:1.5em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
}
#main-wrap2 {
float:left;
width:100%;
background:url("http://www.blogblog.com/rounders3/corners_main_top.gif") no-repeat left top;
padding:10px 0 0;
}
#main {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders3/rails_main.gif") repeat-y;
padding:0;
}
.sidebar-wrap {
width:240px;
float:left;
margin:15px 0 0;
font-size:97%;
line-height:1.5em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
}

.main .widget {
margin: 0 13px 4px 13px;
}

.main .Blog {
margin: 0;
}

/* Links
----------------------------------------------- */
a:link {
color: $mainLinkColor;
}
a:visited {
color: $mainVisitedLinkColor;
}
a:hover {
color: $mainVisitedLinkColor;
}
a img {
border-width:0;
}


/* Blog Header
----------------------------------------------- */
#header-wrapper {
background:$titleBgColor url("http://img403.imageshack.us/img403/1308/rounders3topcornercq4.jpg") no-repeat left top;
margin:22px 0 0 0;
padding:8px 0 0 0;
color:$titleTextColor;
}
#header {
background:url("http://img403.imageshack.us/img403/2664/rounders3bottomcornerhm2.jpg") no-repeat left bottom;
padding:0 15px 8px;
}
#header h1 {
margin:0;
padding:10px 30px 5px;
line-height:1.2em;
font: $pageTitleFont;
}
#header a,
#header a:visited {
text-decoration:none;
color: $titleTextColor;
}
#header .description {
margin:0;
padding:5px 30px 10px;
line-height:1.5em;
font: $descriptionFont;
}


/* Posts
----------------------------------------------- */
h2.date-header {
margin:0 28px 0 43px;
font-size:85%;
line-height:2em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
color:$dateHeaderColor;
}
.post {
margin:.3em 0 25px;
padding:0 13px;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:1px 0;
}
.post h3 {
margin:0;
line-height:1.5em;
background:url("http://www.blogblog.com/rounders3/icon_arrow.gif") no-repeat 10px .5em;
display:block;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:0 1px 1px;
padding:2px 14px 2px 29px;
color: $postTitleColor;
font: $postTitleFont;
}
.post h3 a, .post h3 a:visited {
text-decoration:none;
color: $postTitleColor;
}
a.title-link:hover {
background-color: $borderColor;
color: $mainTextColor;
}
.post-body {
border:1px dotted $borderColor;
border-width:0 1px 1px;
border-bottom-color:$mainBgColor;
padding:10px 14px 1px 29px;
}
html>body .post-body {
border-bottom-width:0;
}
.post p {
margin:0 0 .75em;
}

.post-footer {
background: #eee;
margin:0;
padding:2px 14px 2px 29px;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:1px;
font-size:100%;
line-height:1.5em;
color: #666;
}

.post-footer p {
margin: 0;
}

html>body .post-footer {
border-bottom-color:transparent;
}

.uncustomized-post-template .post-footer {
text-align: right;
}

.uncustomized-post-template .post-author,
.uncustomized-post-template .post-timestamp {
display: block;
float: left;
text-align:left;
margin-right: 4px;
}

.post-footer a {
color: $mainLinkColor;
}
.post-footer a:hover {
color: $mainVisitedLinkColor;
}
a.comment-link {
/* IE5.0/Win doesn't apply padding to inline elements,
so we hide these two declarations from it */
background/* */:/**/url("http://www.blogblog.com/rounders/2icon_comment.gif") no-repeat 0 45%;
padding-left:14px;
}
html>body a.comment-link {
/* Respecified, for IE5/Mac's benefit */
background:url("http://www.blogblog.com/rounders3/icon_comment.gif") no-repeat 0 45%;
padding-left:14px;
}
.post img {
margin:0 0 5px 0;
padding:4px;
border:1px solid $borderColor;
}
blockquote {
margin:.75em 0;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:1px 0;
padding:5px 15px;
color: $dateHeaderColor;
}
.post blockquote p {
margin:.5em 0;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
margin-left: 13px;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
margin-right: 13px;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
margin-left: 13px;
}

/* Comments
----------------------------------------------- */
#comments {
margin:-25px 13px 0;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:0 1px 1px;
padding:20px 0 15px 0;
}
#comments h4 {
margin:0 0 10px;
padding:0 14px 2px 29px;
border-bottom:1px dotted $borderColor;
font-size:120%;
line-height:1.4em;
color:$postTitleColor;
}
#comments-block {
margin:0 15px 0 9px;
}
.comment-author {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders3/icon_comment.gif") no-repeat 2px .3em;
margin:.5em 0;
padding:0 0 0 20px;
font-weight:bold;
}
.comment-body {
margin:0 0 1.25em;
padding:0 0 0 20px;
}
.comment-body p {
margin:0 0 .5em;
}
.comment-footer {
margin:0 0 .5em;
padding:0 0 .75em 20px;
}
.comment-footer a:link {
color: $mainTextColor;
}
.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}


/* Profile
----------------------------------------------- */
.profile-img {
float: left;
margin: 5px 5px 5px 0;
border: 4px solid $topSidebarTextColor;
}

.profile-datablock {
margin:0 15px .5em 0;
padding-top:8px;
}

.profile-link {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders3/icon_profile.gif") no-repeat 0 .1em;
padding-left:15px;
font-weight:bold;
}

.profile-textblock {
clear: both;
margin: 0;
}

.sidebar .clear, .main .widget .clear {
clear: both;
}

.sidebartop-wrap {
background:$topSidebarBgColor url("http://www.blogblog.com/rounders3/corners_prof_bot.gif") no-repeat left bottom;
margin:0px 0px 15px;
padding:0px 0px 10px;
color:$topSidebarTextColor;
}

.sidebartop-wrap2 {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders3/corners_prof_top.gif") no-repeat left top;
padding: 10px 0 0;
margin:0;
border-width:0;
}

#sidebartop h2 {
line-height:1.5em;
color:$topSidebarHeaderColor;
border-bottom: 1px dotted $topSidebarHeaderColor;
margin-bottom: 0.5em;
font: $headerFont;
}

#sidebartop a {
color: $topSidebarLinkColor;
}

#sidebartop a:hover {
color: $topSidebarVisitedLinkColor;
}
#sidebartop a:visited {
color: $topSidebarVisitedLinkColor;
}
/* Sidebar Boxes
----------------------------------------------- */

.sidebar .widget {
margin:.5em 13px 1.25em;
padding:0 0px;
}

.widget-content {
margin-top: 0.5em;
}

.sidebarbottom-wrap1 {
background:$mainBgColor url("http://www.blogblog.com/rounders3/corners_side_top.gif") no-repeat left top;
margin:0 0 15px;
padding:10px 0 0;
color: $mainTextColor;
}

.sidebarbottom-wrap2 {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders3/corners_side_bot.gif") no-repeat left bottom;
padding:8px 0px 8px;
}

.sidebar h2 {
margin:0;
padding:0 0 .2em;
line-height:1.5em;
font:$headerFont;
}

.sidebar ul {
list-style:none;
margin:0 0 1.25em;
padding:0 0px;
}

.sidebar ul li {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders3/icon_arrow_sm.gif") no-repeat 2px .25em;
margin:0;
padding:0 0 3px 16px;
margin-bottom:3px;
border-bottom:1px dotted $borderColor;
line-height:1.4em;
}
.sidebar p {
margin:0 0 .6em;
}

#sidebar h2 {
color: $postTitleColor;
border-bottom: 1px dotted $postTitleColor;
}

/* Footer
----------------------------------------------- */
#footer-wrap1 {
clear:both;
margin:0;
padding:15px 0 0;
}
#footer-wrap2 {
background:$titleBgColor url("http://img403.imageshack.us/img403/1308/rounders3topcornercq4.jpg") no-repeat left top;
padding:8px 0 0;
color:$titleTextColor;
}
#footer {
background:url("http://img403.imageshack.us/img403/2664/rounders3bottomcornerhm2.jpg") no-repeat left bottom;
padding:8px 15px 8px;
}
#footer hr {display:none;}
#footer p {margin:0;}
#footer a {color:$titleTextColor;}

/** Page structure tweaks for layout editor wireframe */
body#layout #main-wrap1,
body#layout .sidebar-wrap,
body#layout #header-wrapper {
margin-top: 0;
}

body#layout #header, body#layout #header-wrapper,
body#layout #outer-wrapper {
margin-left:0,
margin-right: 0;
padding: 0;
}

body#layout #outer-wrapper {
width: 730px;
}

body#layout #footer-wrap1 {
padding-top: 0;
}
]]></b:skin>
</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Webtalks (Header)' type='Header'>
<b:includable id='main'>
<div class='titlewrapper'>
<h1 class='title'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<data:title/>
<b:else/>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:title/></a>
</b:if>
</h1>
</div>
<div class='descriptionwrapper'>
<p class='description'><span><data:description/></span></p>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>

<div class='sidebar-wrap'>

<div class='sidebarbottom-wrap1'><div class='sidebarbottom-wrap2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar2' preferred='yes'/>
</div></div>

</div>

<div id='main-wrap1'><div id='main-wrap2'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'>
<b:includable id='comments' var='post'>
<div id='comments'>
<a name='comments'/>
<h4>
<b:if cond='data:post.numComments == 1'>
1 Comment:
<b:else/>
<data:post.numComments/> Comments:
</b:if>
</h4>

<dl id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
<dt class='comment-author' expr:id='"comment-" + data:comment.id'>
<a expr:name='"comment-" + data:comment.id'/>
<b:if cond='data:comment.authorUrl'>
<a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
<b:else/>
<data:comment.author/>
</b:if>
said...
</dt>
<dd class='comment-body'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<p><data:comment.body/></p>
</b:if>
</dd>
<dd class='comment-footer'>
<span class='comment-timestamp'>
<a expr:href='"#comment-" + data:comment.id' title='comment permalink'>
<data:comment.timestamp/>
</a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>

</dd>
</b:loop>
</dl>

<p class='comment-footer'>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>Post a Comment</a>
</p>

<div id='backlinks-container'>
<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
<b:include data='post' name='backlinks'/>
</b:if>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
<b:if cond='data:post.editUrl'>
<span expr:class='"item-control " + data:post.adminClass'>
<a expr:href='data:post.editUrl' title='Edit Post'>
<span class='quick-edit-icon'>�</span>
</a>
</span>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='main' var='top'>
<!-- posts -->
<div id='blog-posts'>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><data:post.dateHeader/></h2>
</b:if>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:if>
</b:loop>
</div>

<!-- navigation -->
<b:include name='nextprev'/>

<!-- feed links -->
<b:include name='feedLinks'/>
</b:includable>
<b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'>
<span expr:class='"item-control " + data:backlink.adminClass'>
<a expr:href='data:backlink.deleteUrl' title='Delete Backlink'>
<span class='delete-comment-icon'>�</span>
</a>
</span>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
<div class='feed-links'>
Subscribe to:
<b:loop values='data:links' var='f'>
<a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='backlinks' var='post'>
<a name='links'/><h4><data:post.backlinksLabel/></h4>
<b:if cond='data:post.numBacklinks != 0'>
<dl id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.backlinks' var='backlink'>
<div class='collapsed-backlink backlink-control'>
<dt class='comment-title'>
<span class='backlink-toggle-zippy'>�</span>
<a expr:href='data:backlink.url' rel='nofollow'><data:backlink.title/></a>
<b:include data='backlink' name='backlinkDeleteIcon'/>
</dt>
<dd class='comment-body collapseable'>
<data:backlink.snippet/>
</dd>
<dd class='comment-footer collapseable'>
<span class='comment-author'><data:post.authorLabel/> <data:backlink.author/></span>
<span class='comment-timestamp'><data:post.timestampLabel/> <data:backlink.timestamp/></span>
</dd>
</div>
</b:loop>
</dl>
</b:if>
<p class='comment-footer'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.createLinkUrl' id='b-backlink' target='_blank'><data:post.createLinkLabel/></a>
</p>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinks'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'> <!-- Blog feed links -->
<b:if cond='data:feedLinks'>
<div id='blog-feeds'>
<b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>
</div>
</b:if>

<b:else/> <!--Post feed links -->
<div id='post-feeds'>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<b:if cond='data:post.feedLinks'>
<b:include data='post.feedLinks' name='feedLinksBody'/>
</b:if>
</b:if>
</b:loop>
</div>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='nextprev'>
<div id='blog-pager'>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<a expr:href='data:newerPageUrl' expr:title='data:newerPageTitle' id='blog-pager-newer-link'><data:newerPageTitle/></a>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<a expr:href='data:olderPageUrl' expr:title='data:olderPageTitle' id='blog-pager-older-link'><data:olderPageTitle/></a>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a>
</b:if>

</div>
<div class='clear'/>
</b:includable>
<b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>
<span expr:class='"item-control " + data:comment.adminClass'>
<a expr:href='data:comment.deleteUrl' title='Delete Comment'>
<span class='delete-comment-icon'>�</span>
</a>
</span>
</b:includable>
<b:includable id='post' var='post'>
<div class='post uncustomized-post-template'>
<a expr:name='data:post.id'/>
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h3>
</b:if>

<div class='post-header-line-1'/>

<div class='post-body'>
<p><data:post.body/></p>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>
<div class='post-footer'>
<p class='post-footer-line post-footer-line-1'>
<span class='post-author'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<data:top.authorLabel/> <data:post.author/>
</b:if>
</span>

<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<data:top.timestampLabel/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' title='permanent link'><data:post.timestamp/></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='post-comment-link'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>

<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

<!-- backlinks -->
<span class='post-backlinks post-comment-link'>
<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.url + "#links"'><data:top.backlinkLabel/></a>
</b:if>
</b:if>
</span>

<span class='post-icons'>
<!-- email post links -->
<b:if cond='data:post.emailPostUrl'>
<span class='item-action'>
<a expr:href='data:post.emailPostUrl' title='Email Post'>
<span class='email-post-icon'>�</span>
</a>
</span>
</b:if>

<!-- quickedit pencil -->
<b:include data='post' name='postQuickEdit'/>
</span>
</p>

<p class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != "true"'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span>
</p>

<p class='post-footer-line post-footer-line-3'/>
</div>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div></div>

<div class='sidebar-wrap'>

<div class='sidebartop-wrap'><div class='sidebartop-wrap2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebartop'>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About Me' type='Profile'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<b:if cond='data:team == "true"'> <!-- team blog profile -->
<ul>
<b:loop values='data:authors' var='i'>
<li><a expr:href='data:i.userUrl'><data:i.display-name/></a></li>
</b:loop>
</ul>

<b:else/> <!-- normal blog profile -->

<b:if cond='data:photo.url != ""'>
<a expr:href='data:userUrl'><img class='profile-img' expr:alt='data:photo.alt' expr:height='data:photo.height' expr:src='data:photo.url' expr:width='data:photo.width'/></a>
</b:if>

<dl class='profile-datablock'>
<dt class='profile-data'><data:displayname/></dt>

<b:if cond='data:showlocation == "true"'>
<dd class='profile-data'><data:location/></dd>
</b:if>

<b:if cond='data:aboutme != ""'><dd class='profile-textblock'><data:aboutme/></dd></b:if>
</dl>
<a class='profile-link' expr:href='data:userUrl'>View
my complete profile</a>
</b:if>

<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div></div>

<div class='sidebarbottom-wrap1'><div class='sidebarbottom-wrap2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'/>

</div></div>

</div>

<div id='footer-wrap1'><div id='footer-wrap2'>
<b:section class='footer' id='footer'>

</b:section>
</div></div>

</div>
<center><p> <a href=""><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://3.bp.blogspot.com/_WpKrScQcHNo/SN59vRUhx2I/AAAAAAAAArw/IqTf2kWgsq4/s400/clip_image002.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5250772466617403234" border="0" /></a></p></center>
</body>
</html>

കൂടുതല്‍ കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഇതാ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>

<b:skin><![CDATA[

/* ************ START OF CSS STYLING ************ */

/* -----------------------------------------------------------------------

Design by: Mullookkaaran; September 2008

----------------------------------------------------------------------- */


/* Variable definitions
========================
<Variable name="bodybgColor" description="Body Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#808080">
<Variable name="blogframeColor" description="Blog Background Color"
type="color" default="#800040" value="#000000">
<Variable name="blogBorderColor" description="Blog Border Color"
type="color" default="#800040" value="#3D81EE">
<Variable name="headerbgColor" description="Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#006699">
<Variable name="headerBorderColor" description="Header Border Color"
type="color" default="#800040" value="#e6ee3d">
<Variable name="blogTitleColor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">
<Variable name="blogDescriptionColor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">


<Variable name="linkbarbgColor" description="Linkbar Background Color"
type="color" default="#C94093" value="#000000">
<Variable name="linkbarmainBorderColor" description="Linkbar Main Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#666666">
<Variable name="linkbarBorderColor" description="Linkbar Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#ffffff">
<Variable name="linkbarTextColor" description="Linkbar Text Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="linkbarHoverBgColor" description="Linkbar Hover Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#3deec3">
<Variable name="linkbarHoverTextColor" description="Linkbar Hover Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#ffffff">
<Variable name="middlebarbgColor" description="Middlebar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">

<Variable name="contentbgColor" description="Content Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="contentBorderColor" description="Content Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#3deec3">
<Variable name="postbgColor" description="Post Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="postBorderColor" description="Post Border Color"
type="color" default="#ffffff" value="#cc0000">
<Variable name="postTitleColor" description="Post Title Color"
type="color" default="#000000" value="#cc0000">
<Variable name="posttitlebgColor" description="Post Title Background Color"
type="color" default="#000000" value="#ffffff">
<Variable name="posttitleBorderColor" description="Post Title Border Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#000000" value="#6131BD">
<Variable name="textColor" description="Text Color"
type="color" default="#191919" value="#000000">
<Variable name="mainLinkColor" description="Main Link Color"
type="color" default="#333333" value="#000000">
<Variable name="mainHoverLinkColor" description="Main Hover Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#7D849E">
<Variable name="mainVisitedLinkColor" description="Main Visited Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="blockquotebgColor" description="Blockquote Background Color"
type="color" default="#191919" value="#f8ffa9">
<Variable name="blockquoteBorderColor" description="Blockquote Border Color"
type="color" default="#191919" value="#C2CD43">
<Variable name="blockQuoteColor" description="Blockquote Color"
type="color" default="#191919" value="#86AA3F">
<Variable name="codeTextColor" description="Code Text Color"
type="color" default="#660000" value="#86AA3F">
<Variable name="imagebgColor" description="Photo Background Color"
type="color" default="#f5f5f5" value="#f8ffa9">
<Variable name="imageBorderColor" description="Photo Border Color"
type="color" default="#f5f5f5" value="#c2cd43">


<Variable name="postfooterBgColor" description="Postfooter Background Color"
type="color" default="#b8659C" value="#fbffc9">
<Variable name="postfooterBorderColor" description="Postfooter Border Color"
type="color" default="#b8659C" value="#C2CD43">
<Variable name="postfooterTextColor" description="Postfooter Text Color"
type="color" default="#b8659C" value="#7D849E">
<Variable name="postfooterLinkColor" description="Postfooter Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#7D849E">
<Variable name="commentTabLinkColor" description="Comment Tab Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#7D849E">
<Variable name="feedlinksColor" description="Feed Links Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">


<Variable name="mainsidebar1bgColor" description="Main Sidebar Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#0066CC">
<Variable name="sidebar1bgColor" description="Sidebar1 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#cc0000">
<Variable name="sidebar2bgColor" description="Sidebar2 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#fbffc9">
<Variable name="sidebar1BorderColor" description="Sidebar1 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="sidebar2BorderColor" description="Sidebar2 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="sidebar1HeaderBgColor" description="Sidebar1 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar2HeaderBgColor" description="Sidebar2 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#fcfcfc">
<Variable name="sidebar1HeaderBorderColor" description="Sidebar1 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2HeaderBorderColor" description="Sidebar2 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar1HeaderColor" description="Sidebar1 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2HeaderColor" description="Sidebar2 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar1TextColor" description="Sidebar1 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2TextColor" description="Sidebar2 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar1LinkColor" description="Sidebar1 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2LinkColor" description="Sidebar2 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar1HoverLinkColor" description="Sidebar1 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="sidebar2HoverLinkColor" description="Sidebar2 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="sidebar1VisitedLinkColor" description="Sidebar1 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2VisitedLinkColor" description="Sidebar2 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebarListLineColor" description="Sidebar List Line Color"
type="color" default="#000000" value="#0066CC">

<Variable name="lowerbarbgColor" description="Lowerbar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#fbffc9">
<Variable name="lowerbarBorderColor" description="Lowerbar Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="lowerbarHeaderColor" description="Lowerbar Header Color"
type="color" default="#000000" value="#343E61">
<Variable name="lowerbarTitleBgColor" description="Lowerbar Header Background Color"
type="color" default="#C94093" value="#bb0000">
<Variable name="lowerbarTitleBorderColor" description="Lowerbar Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#333333">
<Variable name="lowerbarTextColor" description="Lowerbar Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#7D849E">
<Variable name="lowerbarLinkColor" description="Lowerbar Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="lowerbarHoverLinkColor" description="Lowerbar Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#7D849E">
<Variable name="lowerbarVisitedLinkColor" description="Lowerbar Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="lowerbarListLineColor" description="Lowerbar List Line Color"
type="color" default="#000000" value="#cc0000">


<Variable name="commentbgColor" description="Comment Background Color"
type="color" default="#9D1961" value="#f8ffa9">
<Variable name="commentBorderColor" description="Comment Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="commentTitleColor" description="Comment Header Color"
type="color" default="#000000" value="#343E61">
<Variable name="commentAuthorBgColor" description="Comment Author Background Color"
type="color" default="#9D1961" value="#cc0000">
<Variable name="commentboxBorderColor" description="Comment Author Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="commentauthorColor" description="Comment Author Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="commentTimeStampColor" description="Comment Timestamp Color"
type="color" default="#C94093" value="#7D849E">
<Variable name="commentTextColor" description="Comment Text Color"
type="color" default="#4c4c4c" value="#7D849E">


<Variable name="footerbgColor" description="Footer Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#fbffc9">
<Variable name="footerBorderColor" description="Footer Border Color"
type="color" default="#000000" value="#fbffc9">
<Variable name="footerHeaderColor" description="Footer Header Color"
type="color" default="#000000" value="#C2CD43">
<Variable name="footerTextColor" description="Footer Text Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="footerLinkColor" description="Footer Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="footerHoverLinkColor" description="Footer Hover Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#bb0000">
<Variable name="footerVisitedLinkColor" description="Footer Visited Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">


<Variable name="blogTitleFont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 273% Georgia, Times, serif"
value="normal bold 302% Georgia, Times, serif">
<Variable name="blogDescriptionFont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 104% georgia,helvetica,verdana,Georgia, serif"
value="normal bold 99% Georgia, Times, serif">
<Variable name="linkbarTextFont" description="Linkbar Text Font"
type="font"
default="normal normal 77% Verdana, sans-serif"
value="normal bold 74% Arial, sans-serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font"
type="font"
default="normal bold 180% Georgia, Times, serif"
value="normal bold 113% Verdana, sans-serif">
<Variable name="dateHeaderFont" description="Date Header Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal normal 74% Arial, sans-serif">
<Variable name="textFont" description="Text Font"
type="font"
default="normal normal 90% Arial, sans-serif"
value="normal normal 77% Verdana, sans-serif">
<Variable name="quoteFont" description="Blog Quote Font"
type="font"
default="normal normal 92% helvetica,tahoma,verdana,arial,times,Sans-serif"
value="italic normal 95% Verdana, sans-serif">
<Variable name="sidebarHeaderFont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal bold 103% Verdana, sans-serif">
<Variable name="sidebarTextFont" description="Sidebar Text Font"
type="font"
default="normal normal 78% Arial, Verdana, sans-serif"
value="normal normal 68% Verdana, sans-serif">
<Variable name="postfooterTextFont" description="Post-Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 93% Arial, sans-serif"
value="normal normal 86% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTitleFont" description="Comment Title Font"
type="font"
default="normal bold 120% Arial, sans-serif"
value="normal bold 127% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTextFont" description="Comment Text Font"
type="font"
default="normal normal 95% Arial, sans-serif"
value="normal normal 94% Verdana, sans-serif">
<Variable name="footerHeaderFont" description="Footer Header Font"
type="font"
default="normal bold 131% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal bold 114% Arial, sans-serif">
<Variable name="footerTextFont" description="Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 76% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal bold 72% Arial, sans-serif">
*/


/* ----- GLOBAL ----- Blogger template design by mullookkaaran */

* {margin:0; padding:0;}

body {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: center;
color: $textColor;
background: $bodybgColor url() repeat top right;
background-attachment: fixed;
font-family: arial,verdana,helvetica,tahoma,Sans-serif;
font-size: 100%;
width: 100%;
}

#outer-wrapper {
margin: 0 auto; /* auto - to make the template lay in the screen center */
padding: 0px 0px 0px 0px;
margin-top: 25px;
margin-bottom: 20px;
position: relative;
width: 100%;
text-align: center;
}

#blog-wrapper {
margin: 0 auto; /* auto - to make the template lay in the screen center */
padding: 20px;
margin-top: 20px;
margin-bottom: 10px;
text-align: center;
position: relative;
width: 930px;
background: $blogframeColor;
border: 1px solid $blogBorderColor;
}

#spacer {clear: both; margin: 0; padding: 0;}

/* global link attributes */
a {color: $mainLinkColor; text-decoration: underline;}
a:hover {color: $mainHoverLinkColor; text-decoration: underline;}
a:visited {color: $mainVisitedLinkColor; text-decoration: underline;}

/* Blogger Navigation Bar */
#Navbar1 {
margin: 0;
padding: 0;
/* visibility: hidden; */
/* display: none; */
}/* ----- TOP ADS ----- Blogger template design by mullookkaaran */

#topads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#topads {margin: 0; padding: 0;}

#topads .widget {margin: 0; padding: 5px 0;}/* ----- HEADER ----- Blogger template design by mullookkaaran */

#header-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
text-align: center;
background: $headerbgColor;
border: 0px solid $headerBorderColor;
}

#header {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
}

#header h1 {
color: $blogTitleColor;
font: $blogTitleFont;
text-align: left;
text-transform: uppercase;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 20px 20px 0px 20px;
}

#header h1 a {
text-decoration: none;
color: $blogTitleColor;
}

#header h1 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $blogDescriptionColor;
}

#header .description {
color: $blogDescriptionColor;
font: $blogDescriptionFont;
text-align: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 2px 20px 17px 20px;
}

#header h1 p, #header .description p {margin:0;padding:0}

#header a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
border: 0;
}/* ----- LINKBAR ----- Blogger template design by mullookkaaran */

#linkbar-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
position: relative;
background: $linkbarbgColor;
border-bottom: 5px solid $linkbarmainBorderColor;
}

#linkbar .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 6px 5px 5px 5px;
}

#linkbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
list-style-type:none;
border-right: 0px solid $linkbarBorderColor;
}

#linkbar li {
display: inline;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#linkbar h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
display: none;
visibility: hidden;
}

#linkbar a {
clear: both;
margin: 0px -4px 0px 0px;
padding: 9px 20px 6px 20px;
width:100%;
text-decoration:none;
font: $linkbarTextFont;
color: $linkbarTextColor;
/* text-transform: uppercase; */
border-right: 1px solid $linkbarBorderColor;
border-left: 0px solid $linkbarBorderColor;
}

#linkbar a:hover {
color: $linkbarHoverTextColor;
background: $linkbarHoverBgColor;
}/* ----- MIDDLE ADS ----- Blogger template design by mullookkaaran */

#middleads-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#middleads, #middleads2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#middleads .widget, #middleads2 .widget {
margin: 0;
padding: 5px 0;
background: $middlebarbgColor;
}

/* ----- MAIN ----- Blogger template design by mullookkaaran */

#content-wrapper {
width: 930px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 0px 0px;
position: relative;
text-align: left;
/* background: $contentbgColor; */
border: 0px solid $contentBorderColor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#subcontent-wrapper {
float: left;
position: relative;
width: 555px;
margin: 0px 0px 15px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $postbgColor;
border: 1px solid $contentBorderColor;
}

#main-wrapper {
float: left;
position: relative;
max-width: 415px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: justify;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#main {
width: 415px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: justify;
color: $textColor;
font: $textFont;
}

#main .widget {
margin: 0px 0px 7px 0px;
padding: 15px 5px 15px 10px;
background: $postbgColor; /* url(http://farm4.static.flickr.com/3135/2746541297_c4c9e6dae2_o.jpg) repeat-y top left; */
border: 0px solid $postBorderColor;
}

.post {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
line-height: 1.6em;
text-align: justify;
}

.post h3 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 1px 0px;
color: $postTitleColor;
font: $postTitleFont;
text-decoration: none;
text-align: left;
line-height: 1.6em;
/* text-transform: uppercase;
background: $posttitlebgColor;
border-top: 1px solid $posttitleBorderColor;
border-bottom: 2px solid $posttitleBorderColor; */
}

.post h3 a, .post h3 a:visited {
color: $postTitleColor;
text-decoration: none;
}
.post h3 a:hover {
color: $textColor;
text-decoration: underline;
}

.post-header-line-1 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 17px 0px;
}

h2.date-header {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
color: $dateHeaderColor;
font: $dateHeaderFont;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
}

.date-header span {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-body p {
/* Fix bug in IE5/Win with italics in posts */
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 1px 0px 1px 0px;
display: inline; /* to fix floating-ads wrapping problem in IE */
height: 1%;
overflow: visible;
}

.post-body p a, .post-body p a:visited {
color: $mainLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-body a:hover {
text-decoration: underline;
color: $mainHoverLinkColor;
}

.post ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 12px 0px 12px 30px;
list-style-type: disc;
line-height: 1.6em;
font-size: 95%;
}

.post ol {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 12px 0px 12px 30px;
line-height: 1.6em;
font-size: 95%;
}

.post li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 8px 0px;
}

a img {
margin: 5px 5px 5px 5px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post img {
margin: 5px;
padding: 5px;
background: $imagebgColor;
border: 1px solid $imageBorderColor;
}

/* ----- POST-FOOTER ----- Blogger template design by mullookkaaran */


.post-footer {
display: block;
margin: 15px 0px 25px 0px;
padding: 4px 0px 5px 0px;
text-align: left;
font: $postfooterTextFont;
color: $postfooterTextColor;
font-weight: normal;
line-height: 1.6em;
text-decoration: none;
/* background: $postfooterBgColor; */
border-top: 1px dashed $postfooterBorderColor;
}

.post-footer-line {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer-line-1, .post-footer-line-2, .post-footer-line-3 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer a {
color: $postfooterLinkColor;
text-decoration: none;
}

.post-footer a:hover {
color: $mainHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-footer .post-comment-link a {
margin: 0px 0px 0px 7px;
padding: 0px 0px 0px 9px;
border-left: 1px solid $postfooterTextColor;
color: $commentTabLinkColor;
font-weight: normal;
text-decoration: none;
}

.post-footer .post-comment-link a:hover {
color: $mainHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-footer .post-icons {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 5px 0px;
background: $postfooterBgColor;
}

#blog-pager {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: center;
font: $postfooterTextFont;
color: $feedlinksColor;
}

#blog-pager a {color: $feedlinksColor}
#blog-pager a:hover {color: $mainHoverLinkColor}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.feed-links {
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
clear: both;
text-align: left;
font: $postfooterTextFont;
color: $feedlinksColor;
}

.feed-links a, .feed-links a:visited {color: $feedlinksColor}
.feed-links a:hover {color: $mainHoverLinkColor}/* ----- BLOCKQUOTE ----- */

blockquote {
margin: 10px 0px 10px 20px;
padding: 10px 15px 10px 15px;
font: $quoteFont;
line-height: 1.6em;
color: $blockQuoteColor;
background: $blockquotebgColor;
border: 2px solid $blockquoteBorderColor;
}


/* ----- CODE ----- */

code {
color: $codeTextColor;
font-size: 110%;
}/* ----- SIDEBAR ----- Blogger template design by mullookkaaran */

#side-wrapper1 {
max-width: 140px;
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $postbgColor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#side-wrapper2 {
max-width: 373px;
float: right;
margin: 0px 0px 15px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#sidebar-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.sidebar {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
font: $sidebarTextFont;
}

#sidebar1 {
width: 120px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 10px 0px 10px;
color: $sidebar1TextColor;
line-height: 1.6em;
}

#sidebar2 {
width: 358px;
margin: 0px 0px 0px 15px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
color: $sidebar2TextColor;
line-height: 1.6em;
}

#sidebar1 .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 20px 0px;
border: 0px solid $sidebar1BorderColor;
}

#sidebar2 .widget {
margin: 0px 0px 15px 0px;
padding: 10px 10px 10px 10px;
background: $sidebar2bgColor;
border: 1px solid $sidebar2BorderColor;
}

/* sidebar heading ----- Blogger template design by mullookkaaran */

#sidebar1 h2 {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar1HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
text-transform: uppercase;
text-decoration: underline;
/* background: $sidebar1HeaderBgColor;
border-top: 0px solid $sidebar1HeaderBorderColor;
border-bottom: 1px solid $sidebar1HeaderBorderColor; */
}

#sidebar2 h2 {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar2HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
text-transform: uppercase;
text-decoration: underline;
/* background: $sidebar2HeaderBgColor;
border-top: 0px solid $sidebar2HeaderBorderColor;
border-bottom: 1px solid $sidebar2HeaderBorderColor; */
}

.sidebar ul, #BlogArchive1 ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: none;
}

.sidebar li, #BlogArchive1 li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
/* border-bottom: 1px solid $sidebarListLineColor; */
}

#sidebar1 a {
color: $sidebar1LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar1 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $sidebar1HoverLinkColor;
}

#sidebar1 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar1VisitedLinkColor;
}

#sidebar2 a {
color: $sidebar2LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar2 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $sidebar2HoverLinkColor;
}

#sidebar2 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar2VisitedLinkColor;
}

.sidebar a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- PROFILE ----- Blogger template design by Mullookkaaran */

.profile-img {
margin: 5px;
padding: 0px;
border: 1px solid $sidebarListLineColor;
}

.profile-textblock {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 3px 0px 3px 0px;
clear: both;
line-height: 1.6em;
/* border-top: 1px solid $sidebarListLineColor;
border-bottom: 1px solid $sidebarListLineColor; */
}

.profile-datablock {
margin: 2px 0px 5px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.profile-data {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
font-weight: normal;
font-style: italic;
}

.profile-link {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- COMMENT ----- Blogger template design by mullookkaaran */
#comments {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 15px 20px 15px;
text-align: left;
color: $commentTextColor;
font: $commentTextFont;
background: $commentbgColor;
border: 1px solid $commentBorderColor;
}

/* comment-header */
#comments h4 {
margin: 20px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
color: $commentTitleColor;
font: $commentTitleFont;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
margin: 3px 0px 3px 0px;
}

.comment-author {
display: block;
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 8px 10px 3px 0px;
color: $commentauthorColor;
/* background: $commentAuthorBgColor; */
border-top: 1px solid $commentboxBorderColor;
border-bottom: 0px dotted $commentboxBorderColor;
font-weight: normal;
}

.comment-author a {color: $commentauthorColor; text-decoration: none;}
.comment-author a:hover {color: $commentTimeStampColor; text-decoration: underline;}
.comment-author a:visited {color: $commentauthorColor; text-decoration: none;}
.comment-body {margin: 0; padding: 5px 0px 5px 40px;}
.comment-body p {margin: 0; padding: 0; line-height: 1.7em;}
.comment-footer, .comment-footer a {margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 4px 0px 0px 0px;}

.comment-timestamp {
margin: 0px 0px 0px 4px;
padding: 0px 0px 7px 4px;
color: $commentTimeStampColor;
text-decoration: none;
font-weight: normal;
font-style: italic;
font-size: 96%;
}

.comment-timestamp a {
color: $commentTimeStampColor;
text-decoration: none;
}

.comment-timestamp a:hover {color: $commentauthorColor; text-decoration: underline;}

#comments ul {margin: 0; padding: 0; list-style-type: none;}
#comments li {margin: 0; padding: 0;}

a.comment-link {
/* ie5.0/win doesn't apply padding to inline elements,
so we hide these two declarations from it */
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

html>body a.comment-link {
/* respecified, for ie5/mac's benefit */
padding-left: 0px;
}


/* ----- LOWER SECTION ----- Blogger template design by mullookkaaran */

#lower-wrapper {
margin: 15px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
font: $sidebarTextFont;
color: $lowerbarTextColor;
background: $lowerbarbgColor;
border-top: 5px solid $lowerbarBorderColor;
border-bottom: 5px solid $lowerbarBorderColor;
}

#lowerbar-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 25px 0px;
width: 33%;
text-align: left;
line-height: 1.8em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#lowerads-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 100%;
text-align: center;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.lowerbar {margin: 0; padding: 0;}
.lowerbar .widget {margin: 0; padding: 15px 20px 25px 34px;}
.lowerads {margin: 0; padding: 0;}
.lowerads .widget {margin: 0; padding: 10px 0px 10px 0px;}

.lowerbar h2 {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 10px 0px 2px 0px;
color: $lowerbarHeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
text-align: left;
text-transform: uppercase;
text-decoration: underline;
/* background: $lowerbarTitleBgColor;
border-bottom: 1px solid $lowerbarTitleBorderColor; */
}

.lowerbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: none;
}

.lowerbar li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
/* border-bottom: 1px solid $lowerbarListLineColor; */
}

.lowerbar a {color: $lowerbarLinkColor; text-decoration: none;}
.lowerbar a:hover {text-decoration: underline; color: $lowerbarHoverLinkColor;}
.lowerbar a:visited {text-decoration: none; color: $lowerbarVisitedLinkColor;}/* ----- FOOTER ----- Blogger template design by mullookkaaran */

#footer-wrapper {
clear: both;
display: inline; /* handles IE margin bug */
float: left;
width: 930px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $footerbgColor;
border-top: 1px solid $footerBorderColor;
}

#footer {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 0px 0px;
text-align: center;
color: $footerTextColor;
font: $footerTextFont;
line-height: 1.6em;
}

#footer h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
color: $footerHeaderColor;
font: $footerHeaderFont;
}

#footer .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 10px 15px 10px;
}

.footer p {margin: 0; padding: 0}

.footer a {
color: $footerLinkColor;
text-decoration: none;
}

.footer a:hover {
color: $footerHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.footer a:visited {
color: $footerVisitedLinkColor;
text-decoration: none;
}/* ----- BOTTOM ADS ----- Blogger template design by mullookkaaran */

#bottomads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#bottomads {margin: 0; padding: 10px 0;}

#bottomads .widget {margin: 0; padding: 5px 0;}/* ----- CREDIT ----- */

#credit {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 2px 0px 0px 0px;
width: 100%;
height: 26px;
clear: both;
font-family: verdana, helvetica;
font-size: 70%;
color: $postbgColor;
font-weight: normal;
background: $textColor;
}

#creditleft {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 7px 0px 0px 0px;
height: 26px;
position: relative;
float: left;
text-align: left;
display: inline;
width: 71%;
background: $textColor;
}

#creditright {
margin: -33px 0px 0px 0px;
padding: 7px 0px 0px 0px;
height: 26px;
position: relative;
float: right;
text-align:right;
display: inline;
width: 30%;
background: $textColor;
}

#creditleft p {
margin: 0;
padding: 0
}

#creditright p {
margin: 0;
padding: 0
}

#creditleft a, .creditleft a:hover, .creditleft a:visited {
color: $postbgColor;
text-decoration: underline;
}

#creditright a, .creditright a:hover, .creditright a:visited {
color: $postbgColor;
text-decoration: underline;
}/* ************ END OF CSS STYLING ************ *//** Page structure tweaks for layout editor wireframe */

body#layout #main,
body#layout #sidebar {
padding: 0;
}
]]></b:skin>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>

var fade = false;
function showFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
if (fade) {
spans[i].style.background = peekaboo_bgcolor;
Effect.Appear(spans[i]);
} else spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
}
if (spans[i].id == &quot;showlink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
if (spans[i].id == &quot;hidelink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
}
}


function hideFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
if (fade) {
spans[i].style.background = peekaboo_bgcolor;
Effect.Fade(spans[i]);
} else spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
if (spans[i].id == &quot;showlink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
if (spans[i].id == &quot;hidelink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
post.scrollIntoView(true);
}

function checkFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
var found = 0;
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
found = 1;
}
if ((spans[i].id == &quot;showlink&quot;) &amp;&amp; (found == 0))
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
}

</script>
</b:if>

</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='topads-wrapper'>
<b:section class='topads' id='topads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='blog-wrapper'>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Testpad (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='linkbar-wrapper'>
<b:section class='linkbar' id='linkbar' showaddelement='no'>
<b:widget id='LinkList1' locked='true' title='' type='LinkList'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='middleads-wrapper'>
<b:section class='middleads' id='middleads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='content-wrapper'>

<div id='subcontent-wrapper'>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' preferred='yes'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

<div id='side-wrapper1'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About' type='Profile'/>
</b:section>
</div>

</div> <!-- end subcontent-wrapper -->

<div id='side-wrapper2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Image1' locked='false' title='' type='Image'/>
<b:widget id='Feed2' locked='false' title='Recent Posts' type='Feed'/>
<b:widget id='Label2' locked='false' title='Labels' type='Label'/>
</b:section>
</div>

<!-- spacer for skins that sets sidebar and main to be the same height-->
<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div id='middleads-wrapper'>
<b:section class='middleads2' id='middleads2' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='lower-wrapper'>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Text2' locked='false' title='About This Blog' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Text3' locked='false' title='Lorem Ipsum' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar3' preferred='yes'>
<b:widget id='Feed1' locked='false' title='Our Blogger Templates' type='Feed'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='lowerads-wrapper'>
<b:section class='lowerads' id='lowerads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end lower-wrapper -->

<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='Footer' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end blog-wrapper -->

<div id='bottomads-wrapper'>
<b:section class='bottomads' id='bottomads' preferred='yes'/>
</div>

</div> <!-- end outer-wrapper -->

<!-- -->

<div id='credit'>

<div id='creditleft'>
<p><b><a href=''/> <i/><font color='red'> Dsgd: by <blink>Mullookkaaran</blink></font><a href=''/></b></p>
</div>

<div id='creditright'>
<p><b>Back to <a href='#outer-wrapper'>TOP</a>&#160;&#160;</b></p>
</div>

</div> <!-- end credit -->

</body>
</html>

കൂടുതല്‍ കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>

<b:skin><![CDATA[

/* ************ START OF CSS STYLING ************ */

/* -----------------------------------------------------------------------
Template Design: by Mullookkaaran
----------------------------------------------------------------------- */


/* Variable definitions
========================
<Variable name="bodybgColor" description="Body Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#666666">
<Variable name="blogframeColor" description="Blog Background Color"
type="color" default="#800040" value="#3275b8">
<Variable name="blogBorderColor" description="Blog Border Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">
<Variable name="headerbgColor" description="Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#000000">
<Variable name="headerBorderColor" description="Header Border Color"
type="color" default="#800040" value="#191919">
<Variable name="blogTitleColor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">
<Variable name="blogDescriptionColor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#800040" value="#ffff66">


<Variable name="linkbarbgColor" description="Linkbar Background Color"
type="color" default="#C94093" value="#cccccc">
<Variable name="linkbarmainBorderColor" description="Linkbar Main Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#cc0000">
<Variable name="linkbarBorderColor" description="Linkbar Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#3D81EE">
<Variable name="linkbarTextColor" description="Linkbar Text Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="linkbarHoverBgColor" description="Linkbar Hover Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#FF6FCF">
<Variable name="linkbarHoverTextColor" description="Linkbar Hover Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#ffffff">
<Variable name="middlebarbgColor" description="Middlebar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">

<Variable name="contentbgColor" description="Content Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="contentBorderColor" description="Content Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#0066CC">
<Variable name="postbgColor" description="Post Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="postBorderColor" description="Post Border Color"
type="color" default="#ffffff" value="#000000">
<Variable name="postTitleColor" description="Post Title Color"
type="color" default="#000000" value="#cc0000">
<Variable name="posttitlebgColor" description="Post Title Background Color"
type="color" default="#000000" value="#215670">
<Variable name="posttitleBorderColor" description="Post Title Border Color"
type="color" default="#000000" value="#0066CC">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#000000" value="#666666">
<Variable name="textColor" description="Text Color"
type="color" default="#191919" value="#000000">
<Variable name="mainLinkColor" description="Main Link Color"
type="color" default="#333333" value="#ffffff">
<Variable name="mainHoverLinkColor" description="Main Hover Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#6728B2">
<Variable name="mainVisitedLinkColor" description="Main Visited Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#ffffff">
<Variable name="blockQuoteColor" description="Blockquote Color"
type="color" default="#191919" value="#eeaa3d">
<Variable name="blockquoteBorderColor" description="Blockquote Border Color"
type="color" default="#191919" value="#4c4c4c">
<Variable name="codeTextColor" description="Code Text Color"
type="color" default="#660000" value="#000000">
<Variable name="imagebgColor" description="Photo Background Color"
type="color" default="#f5f5f5" value="#FF6FCF">
<Variable name="imageBorderColor" description="Photo Border Color"
type="color" default="#f5f5f5" value="#0066CC">


<Variable name="postfooterBgColor" description="Postfooter Background Color"
type="color" default="#b8659C" value="#e6e6e6">
<Variable name="postfooterBorderColor" description="Postfooter Border Color"
type="color" default="#b8659C" value="#000000">
<Variable name="postfooterTextColor" description="Postfooter Text Color"
type="color" default="#b8659C" value="#000000">
<Variable name="postfooterLinkColor" description="Postfooter Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#333333">
<Variable name="commentTabLinkColor" description="Comment Tab Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#6232b8">
<Variable name="feedlinksColor" description="Feed Links Color"
type="color" default="#9D1961" value="#3D81EE">


<Variable name="mainsidebar1bgColor" description="Main Sidebar Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#3d81ee">
<Variable name="sidebar1bgColor" description="Sidebar1 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar2bgColor" description="Sidebar2 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar1BorderColor" description="Sidebar1 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar2BorderColor" description="Sidebar2 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar1HeaderBgColor" description="Sidebar1 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar2HeaderBgColor" description="Sidebar2 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar1HeaderBorderColor" description="Sidebar1 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar2HeaderBorderColor" description="Sidebar2 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar1HeaderColor" description="Sidebar1 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar2HeaderColor" description="Sidebar2 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar1TextColor" description="Sidebar1 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#000000">
<Variable name="sidebar2TextColor" description="Sidebar2 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#000000">
<Variable name="sidebar1LinkColor" description="Sidebar1 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#66B5FF">
<Variable name="sidebar2LinkColor" description="Sidebar2 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#66B5FF">
<Variable name="sidebar1HoverLinkColor" description="Sidebar1 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#940f04">
<Variable name="sidebar2HoverLinkColor" description="Sidebar2 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#940f04">
<Variable name="sidebar1VisitedLinkColor" description="Sidebar1 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#6666ff">
<Variable name="sidebar2VisitedLinkColor" description="Sidebar2 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#6666ff">
<Variable name="sidebarListLineColor" description="Sidebar List Line Color"
type="color" default="#000000" value="#9D1961">

<Variable name="lowerbarbgColor" description="Lowerbar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#cccccc">
<Variable name="lowerbarBorderColor" description="Lowerbar Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#FF6FCF">
<Variable name="lowerbarHeaderColor" description="Lowerbar Header Color"
type="color" default="#000000" value="#cc0000">
<Variable name="lowerbarTitleBgColor" description="Lowerbar Header Background Color"
type="color" default="#C94093" value="#6666ff">
<Variable name="lowerbarTitleBorderColor" description="Lowerbar Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#6666ff">
<Variable name="lowerbarTextColor" description="Lowerbar Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#ffffff">
<Variable name="lowerbarLinkColor" description="Lowerbar Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#FF6FCF">
<Variable name="lowerbarHoverLinkColor" description="Lowerbar Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#CAF99B">
<Variable name="lowerbarVisitedLinkColor" description="Lowerbar Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#a2d1ff">
<Variable name="lowerbarListLineColor" description="Lowerbar List Line Color"
type="color" default="#000000" value="#ffffff">


<Variable name="commentTitleColor" description="Comment Header Color"
type="color" default="#000000" value="#940f04">
<Variable name="commentAuthorBgColor" description="Comment Author Background Color"
type="color" default="#9D1961" value="#b3b3b3">
<Variable name="commentboxBorderColor" description="Comment Author Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#191919">
<Variable name="commentauthorColor" description="Comment Author Color"
type="color" default="#9D1961" value="#6666ff">
<Variable name="commentTimeStampColor" description="Comment Timestamp Color"
type="color" default="#C94093" value="#999999">
<Variable name="commentTextColor" description="Comment Text Color"
type="color" default="#4c4c4c" value="#ffffff">


<Variable name="footerbgColor" description="Footer Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#000000">
<Variable name="footerBorderColor" description="Footer Border Color"
type="color" default="#000000" value="#ffff66">
<Variable name="footerHeaderColor" description="Footer Header Color"
type="color" default="#000000" value="#3D81EE">
<Variable name="footerTextColor" description="Footer Text Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffff">
<Variable name="footerLinkColor" description="Footer Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#cccccc">
<Variable name="footerHoverLinkColor" description="Footer Hover Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffff">
<Variable name="footerVisitedLinkColor" description="Footer Visited Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffb3">


<Variable name="blogTitleFont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 273% Georgia, Times, serif"
value="normal bold 218% Arial, sans-serif">
<Variable name="blogDescriptionFont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 104% georgia,helvetica,verdana,Georgia, serif"
value="normal normal 101% Arial, sans-serif">
<Variable name="linkbarTextFont" description="Linkbar Text Font"
type="font"
default="normal normal 77% Verdana, sans-serif"
value="normal bold 67% Verdana, sans-serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font"
type="font"
default="normal bold 180% Georgia, Times, serif"
value="normal bold 127% Arial, sans-serif">
<Variable name="dateHeaderFont" description="Date Header Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal normal 90% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif">
<Variable name="textFont" description="Text Font"
type="font"
default="normal normal 90% Arial, sans-serif"
value="normal normal 76% Verdana, sans-serif">
<Variable name="quoteFont" description="Blog Quote Font"
type="font"
default="normal normal 92% helvetica,tahoma,verdana,arial,times,Sans-serif"
value="italic normal 95% Verdana, sans-serif">
<Variable name="sidebarHeaderFont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal bold 126% Verdana, sans-serif">
<Variable name="sidebarTextFont" description="Sidebar Text Font"
type="font"
default="normal normal 78% Arial, Verdana, sans-serif"
value="normal normal 85% Verdana, sans-serif">
<Variable name="postfooterTextFont" description="Post-Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 93% Arial, sans-serif"
value="normal normal 86% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTitleFont" description="Comment Title Font"
type="font"
default="normal bold 120% Arial, sans-serif"
value="normal normal 157% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTextFont" description="Comment Text Font"
type="font"
default="normal normal 95% Arial, sans-serif"
value="normal normal 94% Verdana, sans-serif">
<Variable name="footerHeaderFont" description="Footer Header Font"
type="font"
default="normal bold 131% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal bold 127% Verdana, sans-serif">
<Variable name="footerTextFont" description="Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 76% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal normal 72% Verdana, sans-serif">
*/


/* ----- GLOBAL ----- */

* {margin:0; padding:0;}

body {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: center;
color: $textColor;
background: $bodybgColor url() repeat top right;
background-attachment: fixed;
font-family: arial,verdana,helvetica,tahoma,Sans-serif;
font-size: 100%;
width: 100%;
}

#outer-wrapper {
margin: 0 auto; /* auto - to make the template lay in the screen center */
padding: 0px 0px 0px 0px;
margin-top: 0px;
margin-bottom: 20px;
position: relative;
width: 100%;
text-align: center;
}

#blog-wrapper {
margin: 0 auto; /* auto - to make the template lay in the screen center */
padding: 0px 1px 0px 1px;
margin-top: 0px;
margin-bottom: 10px;
text-align: center;
position: relative;
width: 972px;
background: $blogframeColor;
border: 2px solid $blogBorderColor;
border-top: 0;
}

#spacer {clear: both; margin: 0; padding: 0;}

/* global link attributes */
a {color: $mainLinkColor; text-decoration: underline;}
a:hover {color: $mainHoverLinkColor; text-decoration: underline;}
a:visited {color: $mainVisitedLinkColor; text-decoration: underline;}

/* Blogger Navigation Bar */
#Navbar1 {
margin: 0;
padding: 0;
/* visibility: hidden; */
/* display: none; */
}/* ----- TOP ADS ----- */

#topads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#topads {margin: 0; padding: 0;}

#topads .widget {margin: 0; padding: 5px 0;}/* ----- HEADER ----- */

#header-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 972px;
text-align: center;
background: $headerbgColor;
border-top: 0px solid $headerBorderColor;
border-bottom: 0px solid $headerBorderColor;
}

#header {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
}

#header h1 {
color: $blogTitleColor;
font: $blogTitleFont;
text-align: left;
text-transform: uppercase;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 20px 25px 0px 25px;
}

#header h1 a {
text-decoration: none;
color: $blogTitleColor;
}

#header h1 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $blogDescriptionColor;
}

#header .description {
color: $blogDescriptionColor;
font: $blogDescriptionFont;
text-align: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 5px 25px 17px 25px;
}

#header h1 p, #header .description p {margin:0;padding:0}

#header a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
border: 0;
}/* ----- LINKBAR ----- */

#linkbar-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 972px;
}

#linkbar {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 972px;
position: relative;
background: $linkbarbgColor;
border-top: 5px solid $linkbarmainBorderColor;
border-bottom: 2px solid $linkbarmainBorderColor;
}

#linkbar .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 5px 10px 5px 10px;
}

#linkbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
list-style-type:none;
border-right: 0px solid $linkbarBorderColor;
}

#linkbar li {
display: inline;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#linkbar h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
display: none;
visibility: hidden;
}

#linkbar a {
clear: both;
margin: 0px -4px 0px 0px;
padding: 8px 20px 6px 20px;
width:100%;
text-decoration:none;
font: $linkbarTextFont;
color: $linkbarTextColor;
/* text-transform: uppercase; */
border-right: 1px solid $linkbarBorderColor;
border-bottom: 0px solid $linkbarBorderColor;
}

#linkbar a:hover {
color: $linkbarHoverTextColor;
background: $linkbarHoverBgColor;
}/* ----- MIDDLE ADS ----- */

#middleads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#middleads, #middleads2 {
margin: 0;
padding: 0;
}

#middleads .widget, #middleads2 .widget {
margin: 0;
padding: 5px 0;
background: $middlebarbgColor;
}

/* ----- MAIN ----- */

#content-wrapper {
width: 972px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
position: relative;
text-align: left;
background: $contentbgColor;
border-top: 10px solid $contentBorderColor;
}

#main-wrapper {
float: left;
position: relative;
max-width: 578px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#main {
width: 526px;
margin: 0px 5px 0px 5px;
padding: 15px 20px 0px 20px;
text-align: left;
background: $postbgColor; /* url(http://farm4.static.flickr.com/3135/2746541297_c4c9e6dae2_o.jpg) repeat-y top left; */
border-left: 1px solid $postBorderColor;
border-right: 1px solid $postBorderColor;
color: $textColor;
font: $textFont;
}

#main .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 20px 0px;
}

.post {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
line-height: 1.8em;
text-align: left;
}

.post h3 {
margin: 0px -15px 0px -15px;
padding: 0px 15px 0px 15px;
color: $postTitleColor;
font: $postTitleFont;
text-decoration: none;
text-align: left;
line-height: 1.6em;
/* background: $posttitlebgColor;
border-top: 1px solid $posttitleBorderColor;
border-bottom: 2px solid $posttitleBorderColor; */
}

.post h3 a, .post h3 a:visited {
color: $postTitleColor;
text-decoration: none;
}
.post h3 a:hover {
color: $textColor;
text-decoration: underline;
}

.post-header-line-1 {
margin: 4px 0px 10px 0px;
padding: 3px 0px 4px 0px;
border-top: 1px solid $posttitleBorderColor;
border-bottom: 1px solid $posttitleBorderColor;
}

h2.date-header {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
color: $dateHeaderColor;
font: $dateHeaderFont;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
}

.date-header span {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-body p {
/* Fix bug in IE5/Win with italics in posts */
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 1px 0px 1px 0px;
display: inline; /* to fix floating-ads wrapping problem in IE */
height: 1%;
overflow: visible;
}

.post-body p a, .post-body p a:visited {
color: $mainLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-body a:hover {
text-decoration: underline;
color: $mainHoverLinkColor;
}

.post ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 12px 0px 12px 30px;
list-style-type: disc;
line-height: 1.6em;
font-size: 95%;
}

.post ol {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 12px 0px 12px 30px;
line-height: 1.6em;
font-size: 95%;
}

.post li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 8px 0px;
}

a img {
margin: 5px 5px 5px 5px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post img {
margin: 5px;
padding: 5px;
background: $imagebgColor;
border: 1px solid $imageBorderColor;
}

/* ----- POST-FOOTER ----- */


.post-footer {
display: block;
margin: 25px 0px 25px 0px;
padding: 7px 12px 5px 12px;
text-align: left;
font: $postfooterTextFont;
color: $postfooterTextColor;
font-weight: normal;
line-height: 1.7em;
text-decoration: none;
background: $postfooterBgColor;
border-bottom: 1px solid $postfooterBorderColor;
}

.post-footer-line {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer-line-1, .post-footer-line-2, .post-footer-line-3 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer a {
color: $postfooterLinkColor;
text-decoration: none;
}

.post-footer a:hover {
color: $mainHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-footer .post-comment-link a {
margin: 0px 0px 0px 7px;
padding: 0px 0px 0px 9px;
border-left: 1px solid $postfooterTextColor;
color: $commentTabLinkColor;
font-weight: normal;
text-decoration: none;
}

.post-footer .post-comment-link a:hover {
color: $mainHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-footer .post-icons {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 5px 0px;
background: $postfooterBgColor;
}

#blog-pager {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: center;
font: $postfooterTextFont;
color: $feedlinksColor;
}

#blog-pager a {color: $feedlinksColor}
#blog-pager a:hover {color: $mainHoverLinkColor}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.feed-links {
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
clear: both;
text-align: left;
font: $postfooterTextFont;
color: $feedlinksColor;
}

.feed-links a, .feed-links a:visited {color: $feedlinksColor}
.feed-links a:hover {color: $mainHoverLinkColor}/* ----- SIDEBAR ----- */

#side-wrapper1, #side-wrapper2 {
max-width: 197px;
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#sidebar-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.sidebar {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
font: $sidebarTextFont;
}

#sidebar1 {
width: 160px;
margin: 0px 5px 0px 0px;
padding: 15px 15px 0px 15px;
color: $sidebar1TextColor;
line-height: 1.6em;
background: $sidebar1bgColor;
border-left: 1px solid $sidebar1BorderColor;
border-right: 1px solid $sidebar1BorderColor;
}

#sidebar2 {
width: 160px;
margin: 0px 5px 0px 0px;
padding: 15px 15px 0px 15px;
color: $sidebar2TextColor;
line-height: 1.6em;
background: $sidebar2bgColor;
border-left: 1px solid $sidebar2BorderColor;
border-right: 1px solid $sidebar2BorderColor;
}

#sidebar1 .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 35px 0px;
}

#sidebar2 .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 35px 0px;
}

/* sidebar heading ----- */

#sidebar1 h2 {
margin: 0px 0px 5px 0px;
padding: 3px 0px 3px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar1HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
/* background: $sidebar1HeaderBgColor; */
border-bottom: 2px solid $sidebar1HeaderBorderColor;
}

#sidebar2 h2 {
margin: 0px 0px 5px 0px;
padding: 3px 0px 3px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar2HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
/* background: $sidebar2HeaderBgColor; */
border-bottom: 2px solid $sidebar2HeaderBorderColor;
}

.sidebar ul, #BlogArchive1 ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: none;
}

.sidebar li, #BlogArchive1 li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 8px 0px 8px 0px;
border-bottom: 1px solid $sidebarListLineColor;
}

#sidebar1 a {
color: $sidebar1LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar1 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $sidebar1HoverLinkColor;
}

#sidebar1 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar1VisitedLinkColor;
}

#sidebar2 a {
color: $sidebar2LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar2 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $sidebar2HoverLinkColor;
}

#sidebar2 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar2VisitedLinkColor;
}

.sidebar a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- PROFILE ----- */

.profile-img {
margin: 5px;
padding: 0px;
border: 1px solid $sidebarListLineColor;
}

.profile-textblock {
margin: 5px 0px 5px 0px;
padding: 5px 0px 5px 0px;
clear: both;
line-height: 1.6em;
border-top: 1px solid $sidebarListLineColor;
border-bottom: 1px solid $sidebarListLineColor;
}

.profile-datablock {
margin: 2px 0px 5px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.profile-data {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
font-weight: normal;
font-style: italic;
}

.profile-link {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- BLOCKQUOTE ----- */

blockquote {
margin: 10px 0px 10px 20px;
padding: 0px 0px 0px 15px;
font: $quoteFont;
line-height: 1.6em;
color: $blockQuoteColor;
border-left: 1px solid $blockquoteBorderColor;
}


/* ----- CODE ----- */

code {
color: $codeTextColor;
font-size: 110%;
}/* ----- COMMENT ----- */
#comments {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 20px 0px;
text-align: left;
color: $commentTextColor;
font: $commentTextFont;
}

/* comment-header */
#comments h4 {
margin: 20px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
color: $commentTitleColor;
font: $commentTitleFont;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
margin: 3px 0px 3px 0px;
}

.comment-author {
display: block;
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 8px 10px 3px 0px;
color: $commentauthorColor;
/* background: $commentAuthorBgColor; */
border-top: 1px solid $commentboxBorderColor;
border-bottom: 0px dotted $commentboxBorderColor;
font-weight: normal;
}

.comment-author a {color: $commentauthorColor; text-decoration: none;}
.comment-author a:hover {color: $commentTimeStampColor; text-decoration: underline;}
.comment-author a:visited {color: $commentauthorColor; text-decoration: none;}
.comment-body {margin: 0; padding: 5px 0px 5px 40px;}
.comment-body p {margin: 0; padding: 0; line-height: 1.7em;}
.comment-footer, .comment-footer a {margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 4px 0px 0px 0px;}

.comment-timestamp {
margin: 0px 0px 0px 4px;
padding: 0px 0px 7px 4px;
color: $commentTimeStampColor;
text-decoration: none;
font-weight: normal;
font-style: italic;
}

.comment-timestamp a {
color: $commentTimeStampColor;
text-decoration: none;
}

.comment-timestamp a:hover {color: $commentauthorColor; text-decoration: underline;}

#comments ul {margin: 0; padding: 0; list-style-type: none;}
#comments li {margin: 0; padding: 0;}

a.comment-link {
/* ie5.0/win doesn't apply padding to inline elements,
so we hide these two declarations from it */
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

html>body a.comment-link {
/* respecified, for ie5/mac's benefit */
padding-left: 0px;
}


/* ----- LOWER SECTION ----- */

#lower-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 972px;
font: $sidebarTextFont;
color: $lowerbarTextColor;
background: $lowerbarbgColor;
border-top: 3px solid $lowerbarBorderColor;
}

#lowerbar-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 33%;
text-align: left;
line-height: 1.6em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#lowerads-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 100%;
text-align: center;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.lowerbar {margin: 0; padding: 0;}
.lowerbar .widget {margin: 0; padding: 15px 20px 15px 20px;}
.lowerads {margin: 0; padding: 0;}
.lowerads .widget {margin: 0; padding: 10px 0px 10px 0px;}

.lowerbar h2 {
margin: 0px 0px 5px 0px;
padding: 10px 0px 5px 0px;
color: $lowerbarHeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
text-align: left;
/* background: $lowerbarTitleBgColor; */
border-bottom: 1px solid $lowerbarTitleBorderColor;
}

.lowerbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: none;
}

.lowerbar li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 1px 0px 1px 0px;
/* border-bottom: 1px solid $lowerbarListLineColor; */
}

.lowerbar a {color: $lowerbarLinkColor; text-decoration: none;}
.lowerbar a:hover {text-decoration: underline; color: $lowerbarHoverLinkColor;}
.lowerbar a:visited {text-decoration: none; color: $lowerbarVisitedLinkColor;}/* ----- FOOTER ----- */

#footer-wrapper {
clear: both;
display: inline; /* handles IE margin bug */
float: left;
width: 972px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $footerbgColor;
border-top: 3px solid $footerBorderColor;
}

#footer {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 0px 0px;
text-align: center;
color: $footerTextColor;
font: $footerTextFont;
line-height: 1.6em;
}

#footer h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
color: $footerHeaderColor;
font: $footerHeaderFont;
}

#footer .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 10px 15px 10px;
}

.footer p {margin: 0; padding: 0}

.footer a {
color: $footerLinkColor;
text-decoration: none;
}

.footer a:hover {
color: $footerHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.footer a:visited {
color: $footerVisitedLinkColor;
text-decoration: none;
}/* ----- BOTTOM ADS ----- */

#bottomads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#bottomads {margin: 0; padding: 10px 0;}

#bottomads .widget {margin: 0; padding: 5px 0;}/* ----- CREDIT ----- */

#credit {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 2px 0px 0px 0px;
width: 100%;
height: 26px;
clear: both;
font-family: verdana, helvetica;
font-size: 70%;
color: #dddddd;
font-weight: normal;
background: #000000;
}

#creditleft {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 7px 0px 0px 0px;
height: 26px;
position: relative;
float: left;
text-align: left;
display: inline;
width: 71%;
background: #000000;
}

#creditright {
margin: -33px 0px 0px 0px;
padding: 7px 0px 0px 0px;
height: 26px;
position: relative;
float: right;
text-align:right;
display: inline;
width: 30%;
background: #000000;
}

#creditleft p {
margin: 0;
padding: 0
}

#creditright p {
margin: 0;
padding: 0
}

#creditleft a, .creditleft a:hover, .creditleft a:visited {
color: #dddddd;
text-decoration: underline;
}

#creditright a, .creditright a:hover, .creditright a:visited {
color: #dddddd;
text-decoration: underline;
}/* ************ END OF CSS STYLING ************ *//** Page structure tweaks for layout editor wireframe */

body#layout #main,
body#layout #sidebar {
padding: 0;
}
]]></b:skin>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>

var fade = false;
function showFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
if (fade) {
spans[i].style.background = peekaboo_bgcolor;
Effect.Appear(spans[i]);
} else spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
}
if (spans[i].id == &quot;showlink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
if (spans[i].id == &quot;hidelink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
}
}


function hideFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
if (fade) {
spans[i].style.background = peekaboo_bgcolor;
Effect.Fade(spans[i]);
} else spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
if (spans[i].id == &quot;showlink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
if (spans[i].id == &quot;hidelink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
post.scrollIntoView(true);
}

function checkFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
var found = 0;
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
found = 1;
}
if ((spans[i].id == &quot;showlink&quot;) &amp;&amp; (found == 0))
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
}

</script>
</b:if>

</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='topads-wrapper'>
<b:section class='topads' id='topads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='blog-wrapper'>

<div id='linkbar-wrapper'>
<b:section class='linkbar' id='linkbar' showaddelement='no'>
<b:widget id='LinkList1' locked='true' title='' type='LinkList'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Love is life (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='middleads-wrapper'>
<b:section class='middleads' id='middleads' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML1' locked='false' title='' type='HTML'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='content-wrapper'>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' preferred='yes'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

<div id='side-wrapper1'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Feed2' locked='false' title='Recent Posts' type='Feed'/>
<b:widget id='Label2' locked='false' title='Labels' type='Label'/>
</b:section>
</div>

<div id='side-wrapper2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About me' type='Profile'/>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
</b:section>
</div>

<!-- spacer for skins that sets sidebar and main to be the same height-->
<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div id='middleads-wrapper'>
<b:section class='middleads2' id='middleads2' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='lower-wrapper'>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Text2' locked='false' title='About This Blog' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Text3' locked='false' title='Lorem Ipsum' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar3' preferred='yes'>
<b:widget id='Feed1' locked='false' title='Our Blogger Templates' type='Feed'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='lowerads-wrapper'>
<b:section class='lowerads' id='lowerads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end lower-wrapper -->

<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end blog-wrapper -->

<div id='bottomads-wrapper'>
<b:section class='bottomads' id='bottomads' preferred='yes'/>
</div>

</div> <!-- end outer-wrapper -->

<!-- -->

<div id='credit'>

<div id='creditleft'>
<p><b><a href=''><font color="red"><i>Dsgd: by Mullookkaaran</i></font></a> <i/><a href=''/> </b></p>
</div>

<div id='creditright'>
<p><b>Back to <a href='#outer-wrapper'>TOP</a>&#160;&#160;</b></p>
</div>

</div> <!-- end credit -->

</body>
</html>

കൂടുതല്‍ കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>

<b:skin><![CDATA[

/* ************ START OF CSS STYLING ************ */

/* -----------------------------------------------------------------------
Blogger Template Design: By Mullookkaaran
----------------------------------------------------------------------- */


/* Variable definitions
========================
<Variable name="bodybgColor" description="Body Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#808080">
<Variable name="blogframeColor" description="Blog Background Color"
type="color" default="#800040" value="#191919">
<Variable name="blogBorderColor" description="Blog Border Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">
<Variable name="headerbgColor" description="Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#940f04">
<Variable name="headerBorderColor" description="Header Border Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">
<Variable name="blogTitleColor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#800040" value="#66B5FF">
<Variable name="blogDescriptionColor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">


<Variable name="linkbarbgColor" description="Linkbar Background Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffff">
<Variable name="linkbarmainBorderColor" description="Linkbar Main Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#948a04">
<Variable name="linkbarBorderColor" description="Linkbar Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#948a04">
<Variable name="linkbarTextColor" description="Linkbar Text Color"
type="color" default="#ffffff" value="#000000">
<Variable name="linkbarHoverBgColor" description="Linkbar Hover Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="linkbarHoverTextColor" description="Linkbar Hover Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#808080">
<Variable name="middlebarbgColor" description="Middlebar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#7f7f7f">

<Variable name="contentbgColor" description="Content Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="contentBorderColor" description="Content Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#044b94">
<Variable name="postbgColor" description="Post Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#C3D9FF">
<Variable name="postBorderColor" description="Post Border Color"
type="color" default="#ffffff" value="#cc0000">
<Variable name="postTitleColor" description="Post Title Color"
type="color" default="#000000" value="#cc0000">
<Variable name="posttitlebgColor" description="Post Title Background Color"
type="color" default="#000000" value="#FFBBE8">
<Variable name="posttitleBorderColor" description="Post Title Border Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#000000" value="#4c4c4c">
<Variable name="textColor" description="Text Color"
type="color" default="#191919" value="#000000">
<Variable name="mainLinkColor" description="Main Link Color"
type="color" default="#333333" value="#040e94">
<Variable name="mainHoverLinkColor" description="Main Hover Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#7D849E">
<Variable name="mainVisitedLinkColor" description="Main Visited Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#cc0000">
<Variable name="blockquotebgColor" description="Blockquote Background Color"
type="color" default="#191919" value="#cccccc">
<Variable name="blockquoteBorderColor" description="Blockquote Border Color"
type="color" default="#191919" value="#948a04">
<Variable name="blockQuoteColor" description="Blockquote Color"
type="color" default="#191919" value="#86AA3F">
<Variable name="codeTextColor" description="Code Text Color"
type="color" default="#660000" value="#86AA3F">
<Variable name="imagebgColor" description="Photo Background Color"
type="color" default="#f5f5f5" value="#00FF80">
<Variable name="imageBorderColor" description="Photo Border Color"
type="color" default="#f5f5f5" value="#cc0000">


<Variable name="postfooterBgColor" description="Postfooter Background Color"
type="color" default="#b8659C" value="#e6e6e6">
<Variable name="postfooterBorderColor" description="Postfooter Border Color"
type="color" default="#b8659C" value="#333333">
<Variable name="postfooterTextColor" description="Postfooter Text Color"
type="color" default="#b8659C" value="#cc0000">
<Variable name="postfooterLinkColor" description="Postfooter Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#7D849E">
<Variable name="commentTabLinkColor" description="Comment Tab Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#7D849E">
<Variable name="feedlinksColor" description="Feed Links Color"
type="color" default="#9D1961" value="#040e94">


<Variable name="mainsidebar1bgColor" description="Main Sidebar Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#0066CC">
<Variable name="sidebar1bgColor" description="Sidebar1 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#C3D9FF">
<Variable name="sidebar2bgColor" description="Sidebar2 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#C3D9FF">
<Variable name="sidebar1BorderColor" description="Sidebar1 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#cc0000">
<Variable name="sidebar2BorderColor" description="Sidebar2 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#cc0000">
<Variable name="sidebar1HeaderBgColor" description="Sidebar1 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar2HeaderBgColor" description="Sidebar2 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#fcfcfc">
<Variable name="sidebar1HeaderBorderColor" description="Sidebar1 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#948a04">
<Variable name="sidebar2HeaderBorderColor" description="Sidebar2 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#948a04">
<Variable name="sidebar1HeaderColor" description="Sidebar1 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2HeaderColor" description="Sidebar2 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar1TextColor" description="Sidebar1 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2TextColor" description="Sidebar2 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar1LinkColor" description="Sidebar1 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2LinkColor" description="Sidebar2 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar1HoverLinkColor" description="Sidebar1 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="sidebar2HoverLinkColor" description="Sidebar2 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="sidebar1VisitedLinkColor" description="Sidebar1 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2VisitedLinkColor" description="Sidebar2 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebarListLineColor" description="Sidebar List Line Color"
type="color" default="#000000" value="#0066CC">

<Variable name="lowerbarbgColor" description="Lowerbar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#99C9FF">
<Variable name="lowerbarBorderColor" description="Lowerbar Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#cc0000">
<Variable name="lowerbarHeaderColor" description="Lowerbar Header Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="lowerbarTitleBgColor" description="Lowerbar Header Background Color"
type="color" default="#C94093" value="#bb0000">
<Variable name="lowerbarTitleBorderColor" description="Lowerbar Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#333333">
<Variable name="lowerbarTextColor" description="Lowerbar Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#000000">
<Variable name="lowerbarLinkColor" description="Lowerbar Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#044b94">
<Variable name="lowerbarHoverLinkColor" description="Lowerbar Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#7D849E">
<Variable name="lowerbarVisitedLinkColor" description="Lowerbar Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#2BA94F">
<Variable name="lowerbarListLineColor" description="Lowerbar List Line Color"
type="color" default="#000000" value="#cc0000">


<Variable name="commentbgColor" description="Comment Background Color"
type="color" default="#9D1961" value="#f8ffa9">
<Variable name="commentBorderColor" description="Comment Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="commentTitleColor" description="Comment Header Color"
type="color" default="#000000" value="#343E61">
<Variable name="commentAuthorBgColor" description="Comment Author Background Color"
type="color" default="#9D1961" value="#cc0000">
<Variable name="commentboxBorderColor" description="Comment Author Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="commentauthorColor" description="Comment Author Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="commentTimeStampColor" description="Comment Timestamp Color"
type="color" default="#C94093" value="#7D849E">
<Variable name="commentTextColor" description="Comment Text Color"
type="color" default="#4c4c4c" value="#7D849E">


<Variable name="footerbgColor" description="Footer Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#cc0000">
<Variable name="footerBorderColor" description="Footer Border Color"
type="color" default="#000000" value="#fbffc9">
<Variable name="footerHeaderColor" description="Footer Header Color"
type="color" default="#000000" value="#ffffff">
<Variable name="footerTextColor" description="Footer Text Color"
type="color" default="#C94093" value="#b3daff">
<Variable name="footerLinkColor" description="Footer Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="footerHoverLinkColor" description="Footer Hover Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#999999">
<Variable name="footerVisitedLinkColor" description="Footer Visited Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">


<Variable name="blogTitleFont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 273% Georgia, Times, serif"
value="normal bold 219% Georgia, Times, serif">
<Variable name="blogDescriptionFont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 104% georgia,helvetica,verdana,Georgia, serif"
value="normal bold 99% Georgia, Times, serif">
<Variable name="linkbarTextFont" description="Linkbar Text Font"
type="font"
default="normal normal 77% Verdana, sans-serif"
value="normal bold 74% Arial, sans-serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font"
type="font"
default="normal bold 180% Georgia, Times, serif"
value="normal bold 113% Verdana, sans-serif">
<Variable name="dateHeaderFont" description="Date Header Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal normal 74% Arial, sans-serif">
<Variable name="textFont" description="Text Font"
type="font"
default="normal normal 90% Arial, sans-serif"
value="normal normal 77% Verdana, sans-serif">
<Variable name="quoteFont" description="Blog Quote Font"
type="font"
default="normal normal 92% helvetica,tahoma,verdana,arial,times,Sans-serif"
value="italic normal 95% Verdana, sans-serif">
<Variable name="sidebarHeaderFont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal bold 103% Verdana, sans-serif">
<Variable name="sidebarTextFont" description="Sidebar Text Font"
type="font"
default="normal normal 78% Arial, Verdana, sans-serif"
value="normal normal 68% Verdana, sans-serif">
<Variable name="postfooterTextFont" description="Post-Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 93% Arial, sans-serif"
value="normal normal 86% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTitleFont" description="Comment Title Font"
type="font"
default="normal bold 120% Arial, sans-serif"
value="normal bold 127% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTextFont" description="Comment Text Font"
type="font"
default="normal normal 95% Arial, sans-serif"
value="normal normal 94% Verdana, sans-serif">
<Variable name="footerHeaderFont" description="Footer Header Font"
type="font"
default="normal bold 131% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal bold 114% Arial, sans-serif">
<Variable name="footerTextFont" description="Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 76% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal bold 72% Arial, sans-serif">
*/


/* ----- GLOBAL ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

* {margin:0; padding:0;}

body {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: center;
color: $textColor;
background: $bodybgColor url() repeat top right;
background-attachment: fixed;
font-family: arial,verdana,helvetica,tahoma,Sans-serif;
font-size: 100%;
width: 100%;
}

#outer-wrapper {
margin: 0 auto; /* auto - to make the template lay in the screen center */
padding: 0px 0px 0px 0px;
margin-top: 25px;
margin-bottom: 20px;
position: relative;
width: 100%;
text-align: center;
}

#blog-wrapper {
margin: 0 auto; /* auto - to make the template lay in the screen center */
padding: 20px;
margin-top: 20px;
margin-bottom: 10px;
text-align: center;
position: relative;
width: 930px;
background: $blogframeColor;
border: 1px solid $blogBorderColor;
}

#spacer {clear: both; margin: 0; padding: 0;}

/* global link attributes */
a {color: $mainLinkColor; text-decoration: underline;}
a:hover {color: $mainHoverLinkColor; text-decoration: underline;}
a:visited {color: $mainVisitedLinkColor; text-decoration: underline;}

/* Blogger Navigation Bar */
#Navbar1 {
margin: 0;
padding: 0;
/* visibility: hidden; */
/* display: none; */
}/* ----- TOP ADS ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#topads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#topads {margin: 0; padding: 0;}

#topads .widget {margin: 0; padding: 5px 0;}/* ----- HEADER ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#header-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
text-align: center;
background: $headerbgColor;
border: 0px solid $headerBorderColor;
}

#header {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
}

#header h1 {
color: $blogTitleColor;
font: $blogTitleFont;
text-align: left;
text-transform: uppercase;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 20px 20px 0px 20px;
}

#header h1 a {
text-decoration: none;
color: $blogTitleColor;
}

#header h1 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $blogDescriptionColor;
}

#header .description {
color: $blogDescriptionColor;
font: $blogDescriptionFont;
text-align: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 2px 20px 17px 20px;
}

#header h1 p, #header .description p {margin:0;padding:0}

#header a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
border: 0;
}/* ----- LINKBAR ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#linkbar-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
position: relative;
background: $linkbarbgColor;
border-bottom: 5px solid $linkbarmainBorderColor;
}

#linkbar .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 6px 5px 5px 5px;
}

#linkbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
list-style-type:none;
border-right: 0px solid $linkbarBorderColor;
}

#linkbar li {
display: inline;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#linkbar h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
display: none;
visibility: hidden;
}

#linkbar a {
clear: both;
margin: 0px -4px 0px 0px;
padding: 9px 20px 6px 20px;
width:100%;
text-decoration:none;
font: $linkbarTextFont;
color: $linkbarTextColor;
/* text-transform: uppercase; */
border-right: 1px solid $linkbarBorderColor;
border-left: 0px solid $linkbarBorderColor;
}

#linkbar a:hover {
color: $linkbarHoverTextColor;
background: $linkbarHoverBgColor;
}/* ----- MIDDLE ADS ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#middleads-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#middleads, #middleads2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#middleads .widget, #middleads2 .widget {
margin: 0;
padding: 5px 0;
background: $middlebarbgColor;
}

/* ----- MAIN ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#content-wrapper {
width: 930px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 0px 0px;
position: relative;
text-align: left;
/* background: $contentbgColor; */
border: 0px solid $contentBorderColor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#subcontent-wrapper {
float: left;
position: relative;
width: 555px;
margin: 0px 0px 15px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $postbgColor;
border: 1px solid $contentBorderColor;
}

#main-wrapper {
float: left;
position: relative;
max-width: 415px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: justify;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#main {
width: 415px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: justify;
color: $textColor;
font: $textFont;
}

#main .widget {
margin: 0px 0px 7px 0px;
padding: 15px 5px 15px 10px;
background: $postbgColor; /* url(http://farm4.static.flickr.com/3135/2746541297_c4c9e6dae2_o.jpg) repeat-y top left; */
border: 0px solid $postBorderColor;
}

.post {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
line-height: 1.6em;
text-align: justify;
}

.post h3 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 1px 0px;
color: $postTitleColor;
font: $postTitleFont;
text-decoration: none;
text-align: left;
line-height: 1.6em;
/* text-transform: uppercase;
background: $posttitlebgColor;
border-top: 1px solid $posttitleBorderColor;
border-bottom: 2px solid $posttitleBorderColor; */
}

.post h3 a, .post h3 a:visited {
color: $postTitleColor;
text-decoration: none;
}
.post h3 a:hover {
color: $textColor;
text-decoration: underline;
}

.post-header-line-1 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 17px 0px;
}

h2.date-header {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
color: $dateHeaderColor;
font: $dateHeaderFont;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
}

.date-header span {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-body p {
/* Fix bug in IE5/Win with italics in posts */
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 1px 0px 1px 0px;
display: inline; /* to fix floating-ads wrapping problem in IE */
height: 1%;
overflow: visible;
}

.post-body p a, .post-body p a:visited {
color: $mainLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-body a:hover {
text-decoration: underline;
color: $mainHoverLinkColor;
}

.post ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 12px 0px 12px 30px;
list-style-type: disc;
line-height: 1.6em;
font-size: 95%;
}

.post ol {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 12px 0px 12px 30px;
line-height: 1.6em;
font-size: 95%;
}

.post li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 8px 0px;
}

a img {
margin: 5px 5px 5px 5px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post img {
margin: 5px;
padding: 5px;
background: $imagebgColor;
border: 1px solid $imageBorderColor;
}

/* ----- POST-FOOTER ----- Template Design: By Mullookkaaran*/


.post-footer {
display: block;
margin: 15px 0px 25px 0px;
padding: 4px 0px 5px 0px;
text-align: left;
font: $postfooterTextFont;
color: $postfooterTextColor;
font-weight: normal;
line-height: 1.6em;
text-decoration: none;
/* background: $postfooterBgColor; */
border-top: 1px dashed $postfooterBorderColor;
}

.post-footer-line {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer-line-1, .post-footer-line-2, .post-footer-line-3 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer a {
color: $postfooterLinkColor;
text-decoration: none;
}

.post-footer a:hover {
color: $mainHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-footer .post-comment-link a {
margin: 0px 0px 0px 7px;
padding: 0px 0px 0px 9px;
border-left: 1px solid $postfooterTextColor;
color: $commentTabLinkColor;
font-weight: normal;
text-decoration: none;
}

.post-footer .post-comment-link a:hover {
color: $mainHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-footer .post-icons {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 5px 0px;
background: $postfooterBgColor;
}

#blog-pager {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: center;
font: $postfooterTextFont;
color: $feedlinksColor;
}

#blog-pager a {color: $feedlinksColor}
#blog-pager a:hover {color: $mainHoverLinkColor}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.feed-links {
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
clear: both;
text-align: left;
font: $postfooterTextFont;
color: $feedlinksColor;
}

.feed-links a, .feed-links a:visited {color: $feedlinksColor}
.feed-links a:hover {color: $mainHoverLinkColor}/* ----- BLOCKQUOTE ----- */

blockquote {
margin: 10px 0px 10px 20px;
padding: 10px 15px 10px 15px;
font: $quoteFont;
line-height: 1.6em;
color: $blockQuoteColor;
background: $blockquotebgColor;
border: 2px solid $blockquoteBorderColor;
}


/* ----- CODE ----- */

code {
color: $codeTextColor;
font-size: 110%;
}/* ----- SIDEBAR ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#side-wrapper1 {
max-width: 140px;
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $postbgColor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#side-wrapper2 {
max-width: 373px;
float: right;
margin: 0px 0px 15px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#sidebar-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;

word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.sidebar {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
font: $sidebarTextFont;
}

#sidebar1 {
width: 120px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 10px 0px 10px;
color: $sidebar1TextColor;
line-height: 1.6em;
}

#sidebar2 {
width: 358px;
margin: 0px 0px 0px 15px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
color: $sidebar2TextColor;
line-height: 1.6em;
}

#sidebar1 .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 20px 0px;
border: 0px solid $sidebar1BorderColor;
}

#sidebar2 .widget {
margin: 0px 0px 15px 0px;
padding: 10px 10px 10px 10px;
background: $sidebar2bgColor;
border: 1px solid $sidebar2BorderColor;
}

/* sidebar heading ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#sidebar1 h2 {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar1HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
text-transform: uppercase;
text-decoration: underline;
/* background: $sidebar1HeaderBgColor;
border-top: 0px solid $sidebar1HeaderBorderColor;
border-bottom: 1px solid $sidebar1HeaderBorderColor; */
}

#sidebar2 h2 {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar2HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
text-transform: uppercase;
text-decoration: underline;
/* background: $sidebar2HeaderBgColor;
border-top: 0px solid $sidebar2HeaderBorderColor;
border-bottom: 1px solid $sidebar2HeaderBorderColor; */
}

.sidebar ul, #BlogArchive1 ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: none;
}

.sidebar li, #BlogArchive1 li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
/* border-bottom: 1px solid $sidebarListLineColor; */
}

#sidebar1 a {
color: $sidebar1LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar1 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $sidebar1HoverLinkColor;
}

#sidebar1 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar1VisitedLinkColor;
}

#sidebar2 a {
color: $sidebar2LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar2 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $sidebar2HoverLinkColor;
}

#sidebar2 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar2VisitedLinkColor;
}

.sidebar a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- PROFILE ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

.profile-img {
margin: 5px;
padding: 0px;
border: 1px solid $sidebarListLineColor;
}

.profile-textblock {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 3px 0px 3px 0px;
clear: both;
line-height: 1.6em;
/* border-top: 1px solid $sidebarListLineColor;
border-bottom: 1px solid $sidebarListLineColor; */
}

.profile-datablock {
margin: 2px 0px 5px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.profile-data {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
font-weight: normal;
font-style: italic;
}

.profile-link {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- COMMENT ----- Template Design: By Mullookkaaran*/
#comments {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 15px 20px 15px;
text-align: left;
color: $commentTextColor;
font: $commentTextFont;
background: $commentbgColor;
border: 1px solid $commentBorderColor;
}

/* comment-header */
#comments h4 {
margin: 20px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
color: $commentTitleColor;
font: $commentTitleFont;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
margin: 3px 0px 3px 0px;
}

.comment-author {
display: block;
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 8px 10px 3px 0px;
color: $commentauthorColor;
/* background: $commentAuthorBgColor; */
border-top: 1px solid $commentboxBorderColor;
border-bottom: 0px dotted $commentboxBorderColor;
font-weight: normal;
}

.comment-author a {color: $commentauthorColor; text-decoration: none;}
.comment-author a:hover {color: $commentTimeStampColor; text-decoration: underline;}
.comment-author a:visited {color: $commentauthorColor; text-decoration: none;}
.comment-body {margin: 0; padding: 5px 0px 5px 40px;}
.comment-body p {margin: 0; padding: 0; line-height: 1.7em;}
.comment-footer, .comment-footer a {margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 4px 0px 0px 0px;}

.comment-timestamp {
margin: 0px 0px 0px 4px;
padding: 0px 0px 7px 4px;
color: $commentTimeStampColor;
text-decoration: none;
font-weight: normal;
font-style: italic;
font-size: 96%;
}

.comment-timestamp a {
color: $commentTimeStampColor;
text-decoration: none;
}

.comment-timestamp a:hover {color: $commentauthorColor; text-decoration: underline;}

#comments ul {margin: 0; padding: 0; list-style-type: none;}
#comments li {margin: 0; padding: 0;}

a.comment-link {
/* ie5.0/win doesn't apply padding to inline elements,
so we hide these two declarations from it */
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

html>body a.comment-link {
/* respecified, for ie5/mac's benefit */
padding-left: 0px;
}


/* ----- LOWER SECTION ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#lower-wrapper {
margin: 15px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
font: $sidebarTextFont;
color: $lowerbarTextColor;
background: $lowerbarbgColor;
border-top: 5px solid $lowerbarBorderColor;
border-bottom: 5px solid $lowerbarBorderColor;
}

#lowerbar-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 25px 0px;
width: 33%;
text-align: left;
line-height: 1.8em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#lowerads-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 100%;
text-align: center;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.lowerbar {margin: 0; padding: 0;}
.lowerbar .widget {margin: 0; padding: 15px 20px 25px 34px;}
.lowerads {margin: 0; padding: 0;}
.lowerads .widget {margin: 0; padding: 10px 0px 10px 0px;}

.lowerbar h2 {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 10px 0px 2px 0px;
color: $lowerbarHeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
text-align: left;
text-transform: uppercase;
text-decoration: underline;
/* background: $lowerbarTitleBgColor;
border-bottom: 1px solid $lowerbarTitleBorderColor; */
}

.lowerbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: none;
}

.lowerbar li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
/* border-bottom: 1px solid $lowerbarListLineColor; */
}

.lowerbar a {color: $lowerbarLinkColor; text-decoration: none;}
.lowerbar a:hover {text-decoration: underline; color: $lowerbarHoverLinkColor;}
.lowerbar a:visited {text-decoration: none; color: $lowerbarVisitedLinkColor;}/* ----- FOOTER ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#footer-wrapper {
clear: both;
display: inline; /* handles IE margin bug */
float: left;
width: 930px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $footerbgColor;
border-top: 1px solid $footerBorderColor;
}

#footer {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 0px 0px;
text-align: center;
color: $footerTextColor;
font: $footerTextFont;
line-height: 1.6em;
}

#footer h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
color: $footerHeaderColor;
font: $footerHeaderFont;
}

#footer .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 10px 15px 10px;
}

.footer p {margin: 0; padding: 0}

.footer a {
color: $footerLinkColor;
text-decoration: none;
}

.footer a:hover {
color: $footerHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.footer a:visited {
color: $footerVisitedLinkColor;
text-decoration: none;
}/* ----- BOTTOM ADS ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#bottomads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#bottomads {margin: 0; padding: 10px 0;}

#bottomads .widget {margin: 0; padding: 5px 0;}/* ----- CREDIT ----- */

#credit {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 2px 0px 0px 0px;
width: 100%;
height: 26px;
clear: both;
font-family: verdana, helvetica;
font-size: 70%;
color: $postbgColor;
font-weight: normal;
background: $textColor;
}

#creditleft {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 7px 0px 0px 0px;
height: 26px;
position: relative;
float: left;
text-align: left;
display: inline;
width: 71%;
background: $textColor;
}

#creditright {
margin: -33px 0px 0px 0px;
padding: 7px 0px 0px 0px;
height: 26px;
position: relative;
float: right;
text-align:right;
display: inline;
width: 30%;
background: $textColor;
}

#creditleft p {
margin: 0;
padding: 0
}

#creditright p {
margin: 0;
padding: 0
}

#creditleft a, .creditleft a:hover, .creditleft a:visited {
color: $postbgColor;
text-decoration: underline;
}

#creditright a, .creditright a:hover, .creditright a:visited {
color: $postbgColor;
text-decoration: underline;
}/* ************ END OF CSS STYLING ************ *//** Page structure tweaks for layout editor wireframe */

body#layout #main,
body#layout #sidebar {
padding: 0;
}
]]></b:skin>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>

var fade = false;
function showFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
if (fade) {
spans[i].style.background = peekaboo_bgcolor;
Effect.Appear(spans[i]);
} else spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
}
if (spans[i].id == &quot;showlink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
if (spans[i].id == &quot;hidelink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
}
}


function hideFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
if (fade) {
spans[i].style.background = peekaboo_bgcolor;
Effect.Fade(spans[i]);
} else spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
if (spans[i].id == &quot;showlink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
if (spans[i].id == &quot;hidelink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
post.scrollIntoView(true);
}

function checkFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
var found = 0;
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
found = 1;
}
if ((spans[i].id == &quot;showlink&quot;) &amp;&amp; (found == 0))
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
}

</script>
</b:if>

</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='topads-wrapper'>
<b:section class='topads' id='topads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='blog-wrapper'>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='mohanamuralika (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='linkbar-wrapper'>
<b:section class='linkbar' id='linkbar' showaddelement='no'>
<b:widget id='LinkList1' locked='true' title='Linkbar' type='LinkList'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='middleads-wrapper'>
<b:section class='middleads' id='middleads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='content-wrapper'>

<div id='subcontent-wrapper'>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' preferred='yes'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

<div id='side-wrapper1'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About' type='Profile'/>
</b:section>
</div>

</div> <!-- end subcontent-wrapper -->

<div id='side-wrapper2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Image1' locked='false' title='' type='Image'/>
<b:widget id='Feed2' locked='false' title='Recent Posts' type='Feed'/>
<b:widget id='Label2' locked='false' title='Labels' type='Label'/>
</b:section>
</div>

<!-- spacer for skins that sets sidebar and main to be the same height-->
<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div id='middleads-wrapper'>
<b:section class='middleads2' id='middleads2' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='lower-wrapper'>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Text2' locked='false' title='About This Blog' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Text3' locked='false' title='Lorem Ipsum' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar3' preferred='yes'>
<b:widget id='Feed1' locked='false' title='Mullookkaaran' type='Feed'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='lowerads-wrapper'>
<b:section class='lowerads' id='lowerads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end lower-wrapper -->

<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='Footer' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end blog-wrapper -->

<div id='bottomads-wrapper'>
<b:section class='bottomads' id='bottomads' preferred='yes'/>
</div>

</div> <!-- end outer-wrapper -->

<!-- Template Design: By Mullookkaaran -->

<div id='credit'>

<div id='creditleft'>
<p> <img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='CURSOR: hand' title='Mullookkaaran'/> </p>
</div>

<div id='creditright'>
<p><b>Back to <a href='#outer-wrapper'>TOP</a>&#160;&#160;</b></p>
</div>

</div> <!-- end credit -->

</body>
</html>

കൂടുതല്‍ കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>

<b:skin><![CDATA[

/* ************ START OF CSS STYLING ************ */

/* -----------------------------------------------------------------------
Blogger Template Design: By Mullookkaaran
----------------------------------------------------------------------- */


/* Variable definitions
========================
<Variable name="bodybgColor" description="Body Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#808080">
<Variable name="blogframeColor" description="Blog Background Color"
type="color" default="#800040" value="#191919">
<Variable name="blogBorderColor" description="Blog Border Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">
<Variable name="headerbgColor" description="Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#940f04">
<Variable name="headerBorderColor" description="Header Border Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">
<Variable name="blogTitleColor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#800040" value="#66B5FF">
<Variable name="blogDescriptionColor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">


<Variable name="linkbarbgColor" description="Linkbar Background Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffff">
<Variable name="linkbarmainBorderColor" description="Linkbar Main Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#948a04">
<Variable name="linkbarBorderColor" description="Linkbar Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#948a04">
<Variable name="linkbarTextColor" description="Linkbar Text Color"
type="color" default="#ffffff" value="#000000">
<Variable name="linkbarHoverBgColor" description="Linkbar Hover Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="linkbarHoverTextColor" description="Linkbar Hover Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#808080">
<Variable name="middlebarbgColor" description="Middlebar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#7f7f7f">

<Variable name="contentbgColor" description="Content Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="contentBorderColor" description="Content Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#044b94">
<Variable name="postbgColor" description="Post Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#C3D9FF">
<Variable name="postBorderColor" description="Post Border Color"
type="color" default="#ffffff" value="#cc0000">
<Variable name="postTitleColor" description="Post Title Color"
type="color" default="#000000" value="#cc0000">
<Variable name="posttitlebgColor" description="Post Title Background Color"
type="color" default="#000000" value="#FFBBE8">
<Variable name="posttitleBorderColor" description="Post Title Border Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#000000" value="#4c4c4c">
<Variable name="textColor" description="Text Color"
type="color" default="#191919" value="#000000">
<Variable name="mainLinkColor" description="Main Link Color"
type="color" default="#333333" value="#040e94">
<Variable name="mainHoverLinkColor" description="Main Hover Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#7D849E">
<Variable name="mainVisitedLinkColor" description="Main Visited Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#cc0000">
<Variable name="blockquotebgColor" description="Blockquote Background Color"
type="color" default="#191919" value="#cccccc">
<Variable name="blockquoteBorderColor" description="Blockquote Border Color"
type="color" default="#191919" value="#948a04">
<Variable name="blockQuoteColor" description="Blockquote Color"
type="color" default="#191919" value="#86AA3F">
<Variable name="codeTextColor" description="Code Text Color"
type="color" default="#660000" value="#86AA3F">
<Variable name="imagebgColor" description="Photo Background Color"
type="color" default="#f5f5f5" value="#00FF80">
<Variable name="imageBorderColor" description="Photo Border Color"
type="color" default="#f5f5f5" value="#cc0000">


<Variable name="postfooterBgColor" description="Postfooter Background Color"
type="color" default="#b8659C" value="#e6e6e6">
<Variable name="postfooterBorderColor" description="Postfooter Border Color"
type="color" default="#b8659C" value="#333333">
<Variable name="postfooterTextColor" description="Postfooter Text Color"
type="color" default="#b8659C" value="#cc0000">
<Variable name="postfooterLinkColor" description="Postfooter Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#7D849E">
<Variable name="commentTabLinkColor" description="Comment Tab Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#7D849E">
<Variable name="feedlinksColor" description="Feed Links Color"
type="color" default="#9D1961" value="#040e94">


<Variable name="mainsidebar1bgColor" description="Main Sidebar Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#0066CC">
<Variable name="sidebar1bgColor" description="Sidebar1 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#C3D9FF">
<Variable name="sidebar2bgColor" description="Sidebar2 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#C3D9FF">
<Variable name="sidebar1BorderColor" description="Sidebar1 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#cc0000">
<Variable name="sidebar2BorderColor" description="Sidebar2 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#cc0000">
<Variable name="sidebar1HeaderBgColor" description="Sidebar1 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar2HeaderBgColor" description="Sidebar2 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#fcfcfc">
<Variable name="sidebar1HeaderBorderColor" description="Sidebar1 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#948a04">
<Variable name="sidebar2HeaderBorderColor" description="Sidebar2 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#948a04">
<Variable name="sidebar1HeaderColor" description="Sidebar1 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2HeaderColor" description="Sidebar2 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar1TextColor" description="Sidebar1 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2TextColor" description="Sidebar2 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar1LinkColor" description="Sidebar1 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2LinkColor" description="Sidebar2 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar1HoverLinkColor" description="Sidebar1 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="sidebar2HoverLinkColor" description="Sidebar2 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="sidebar1VisitedLinkColor" description="Sidebar1 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebar2VisitedLinkColor" description="Sidebar2 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#86AA3F">
<Variable name="sidebarListLineColor" description="Sidebar List Line Color"
type="color" default="#000000" value="#0066CC">

<Variable name="lowerbarbgColor" description="Lowerbar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#99C9FF">
<Variable name="lowerbarBorderColor" description="Lowerbar Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#cc0000">
<Variable name="lowerbarHeaderColor" description="Lowerbar Header Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="lowerbarTitleBgColor" description="Lowerbar Header Background Color"
type="color" default="#C94093" value="#bb0000">
<Variable name="lowerbarTitleBorderColor" description="Lowerbar Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#333333">
<Variable name="lowerbarTextColor" description="Lowerbar Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#000000">
<Variable name="lowerbarLinkColor" description="Lowerbar Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#044b94">
<Variable name="lowerbarHoverLinkColor" description="Lowerbar Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#7D849E">
<Variable name="lowerbarVisitedLinkColor" description="Lowerbar Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#2BA94F">
<Variable name="lowerbarListLineColor" description="Lowerbar List Line Color"
type="color" default="#000000" value="#cc0000">


<Variable name="commentbgColor" description="Comment Background Color"
type="color" default="#9D1961" value="#f8ffa9">
<Variable name="commentBorderColor" description="Comment Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="commentTitleColor" description="Comment Header Color"
type="color" default="#000000" value="#343E61">
<Variable name="commentAuthorBgColor" description="Comment Author Background Color"
type="color" default="#9D1961" value="#cc0000">
<Variable name="commentboxBorderColor" description="Comment Author Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="commentauthorColor" description="Comment Author Color"
type="color" default="#9D1961" value="#86AA3F">
<Variable name="commentTimeStampColor" description="Comment Timestamp Color"
type="color" default="#C94093" value="#7D849E">
<Variable name="commentTextColor" description="Comment Text Color"
type="color" default="#4c4c4c" value="#7D849E">


<Variable name="footerbgColor" description="Footer Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#cc0000">
<Variable name="footerBorderColor" description="Footer Border Color"
type="color" default="#000000" value="#fbffc9">
<Variable name="footerHeaderColor" description="Footer Header Color"
type="color" default="#000000" value="#ffffff">
<Variable name="footerTextColor" description="Footer Text Color"
type="color" default="#C94093" value="#b3daff">
<Variable name="footerLinkColor" description="Footer Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">
<Variable name="footerHoverLinkColor" description="Footer Hover Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#999999">
<Variable name="footerVisitedLinkColor" description="Footer Visited Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#C2CD43">


<Variable name="blogTitleFont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 273% Georgia, Times, serif"
value="normal bold 219% Georgia, Times, serif">
<Variable name="blogDescriptionFont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 104% georgia,helvetica,verdana,Georgia, serif"
value="normal bold 99% Georgia, Times, serif">
<Variable name="linkbarTextFont" description="Linkbar Text Font"
type="font"
default="normal normal 77% Verdana, sans-serif"
value="normal bold 74% Arial, sans-serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font"
type="font"
default="normal bold 180% Georgia, Times, serif"
value="normal bold 113% Verdana, sans-serif">
<Variable name="dateHeaderFont" description="Date Header Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal normal 74% Arial, sans-serif">
<Variable name="textFont" description="Text Font"
type="font"
default="normal normal 90% Arial, sans-serif"
value="normal normal 77% Verdana, sans-serif">
<Variable name="quoteFont" description="Blog Quote Font"
type="font"
default="normal normal 92% helvetica,tahoma,verdana,arial,times,Sans-serif"
value="italic normal 95% Verdana, sans-serif">
<Variable name="sidebarHeaderFont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal bold 103% Verdana, sans-serif">
<Variable name="sidebarTextFont" description="Sidebar Text Font"
type="font"
default="normal normal 78% Arial, Verdana, sans-serif"
value="normal normal 68% Verdana, sans-serif">
<Variable name="postfooterTextFont" description="Post-Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 93% Arial, sans-serif"
value="normal normal 86% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTitleFont" description="Comment Title Font"
type="font"
default="normal bold 120% Arial, sans-serif"
value="normal bold 127% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTextFont" description="Comment Text Font"
type="font"
default="normal normal 95% Arial, sans-serif"
value="normal normal 94% Verdana, sans-serif">
<Variable name="footerHeaderFont" description="Footer Header Font"
type="font"
default="normal bold 131% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal bold 114% Arial, sans-serif">
<Variable name="footerTextFont" description="Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 76% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal bold 72% Arial, sans-serif">
*/


/* ----- GLOBAL ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

* {margin:0; padding:0;}

body {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: center;
color: $textColor;
background: $bodybgColor url() repeat top right;
background-attachment: fixed;
font-family: arial,verdana,helvetica,tahoma,Sans-serif;
font-size: 100%;
width: 100%;
}

#outer-wrapper {
margin: 0 auto; /* auto - to make the template lay in the screen center */
padding: 0px 0px 0px 0px;
margin-top: 25px;
margin-bottom: 20px;
position: relative;
width: 100%;
text-align: center;
}

#blog-wrapper {
margin: 0 auto; /* auto - to make the template lay in the screen center */
padding: 20px;
margin-top: 20px;
margin-bottom: 10px;
text-align: center;
position: relative;
width: 930px;
background: $blogframeColor;
border: 1px solid $blogBorderColor;
}

#spacer {clear: both; margin: 0; padding: 0;}

/* global link attributes */
a {color: $mainLinkColor; text-decoration: underline;}
a:hover {color: $mainHoverLinkColor; text-decoration: underline;}
a:visited {color: $mainVisitedLinkColor; text-decoration: underline;}

/* Blogger Navigation Bar */
#Navbar1 {
margin: 0;
padding: 0;
/* visibility: hidden; */
/* display: none; */
}/* ----- TOP ADS ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#topads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#topads {margin: 0; padding: 0;}

#topads .widget {margin: 0; padding: 5px 0;}/* ----- HEADER ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#header-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
text-align: center;
background: $headerbgColor;
border: 0px solid $headerBorderColor;
}

#header {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
}

#header h1 {
color: $blogTitleColor;
font: $blogTitleFont;
text-align: left;
text-transform: uppercase;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 20px 20px 0px 20px;
}

#header h1 a {
text-decoration: none;
color: $blogTitleColor;
}

#header h1 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $blogDescriptionColor;
}

#header .description {
color: $blogDescriptionColor;
font: $blogDescriptionFont;
text-align: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 2px 20px 17px 20px;
}

#header h1 p, #header .description p {margin:0;padding:0}

#header a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
border: 0;
}/* ----- LINKBAR ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#linkbar-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
position: relative;
background: $linkbarbgColor;
border-bottom: 5px solid $linkbarmainBorderColor;
}

#linkbar .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 6px 5px 5px 5px;
}

#linkbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
list-style-type:none;
border-right: 0px solid $linkbarBorderColor;
}

#linkbar li {
display: inline;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#linkbar h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
display: none;
visibility: hidden;
}

#linkbar a {
clear: both;
margin: 0px -4px 0px 0px;
padding: 9px 20px 6px 20px;
width:100%;
text-decoration:none;
font: $linkbarTextFont;
color: $linkbarTextColor;
/* text-transform: uppercase; */
border-right: 1px solid $linkbarBorderColor;
border-left: 0px solid $linkbarBorderColor;
}

#linkbar a:hover {
color: $linkbarHoverTextColor;
background: $linkbarHoverBgColor;
}/* ----- MIDDLE ADS ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#middleads-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#middleads, #middleads2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#middleads .widget, #middleads2 .widget {
margin: 0;
padding: 5px 0;
background: $middlebarbgColor;
}

/* ----- MAIN ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#content-wrapper {
width: 930px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 0px 0px;
position: relative;
text-align: left;
/* background: $contentbgColor; */
border: 0px solid $contentBorderColor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#subcontent-wrapper {
float: left;
position: relative;
width: 555px;
margin: 0px 0px 15px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $postbgColor;
border: 1px solid $contentBorderColor;
}

#main-wrapper {
float: left;
position: relative;
max-width: 415px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: justify;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#main {
width: 415px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: justify;
color: $textColor;
font: $textFont;
}

#main .widget {
margin: 0px 0px 7px 0px;
padding: 15px 5px 15px 10px;
background: $postbgColor; /* url(http://farm4.static.flickr.com/3135/2746541297_c4c9e6dae2_o.jpg) repeat-y top left; */
border: 0px solid $postBorderColor;
}

.post {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
line-height: 1.6em;
text-align: justify;
}

.post h3 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 1px 0px;
color: $postTitleColor;
font: $postTitleFont;
text-decoration: none;
text-align: left;
line-height: 1.6em;
/* text-transform: uppercase;
background: $posttitlebgColor;
border-top: 1px solid $posttitleBorderColor;
border-bottom: 2px solid $posttitleBorderColor; */
}

.post h3 a, .post h3 a:visited {
color: $postTitleColor;
text-decoration: none;
}
.post h3 a:hover {
color: $textColor;
text-decoration: underline;
}

.post-header-line-1 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 17px 0px;
}

h2.date-header {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
color: $dateHeaderColor;
font: $dateHeaderFont;
text-decoration: none;
text-transform: uppercase;
}

.date-header span {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-body p {
/* Fix bug in IE5/Win with italics in posts */
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 1px 0px 1px 0px;
display: inline; /* to fix floating-ads wrapping problem in IE */
height: 1%;
overflow: visible;
}

.post-body p a, .post-body p a:visited {
color: $mainLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-body a:hover {
text-decoration: underline;
color: $mainHoverLinkColor;
}

.post ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 12px 0px 12px 30px;
list-style-type: disc;
line-height: 1.6em;
font-size: 95%;
}

.post ol {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 12px 0px 12px 30px;
line-height: 1.6em;
font-size: 95%;
}

.post li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 8px 0px;
}

a img {
margin: 5px 5px 5px 5px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post img {
margin: 5px;
padding: 5px;
background: $imagebgColor;
border: 1px solid $imageBorderColor;
}

/* ----- POST-FOOTER ----- Template Design: By Mullookkaaran*/


.post-footer {
display: block;
margin: 15px 0px 25px 0px;
padding: 4px 0px 5px 0px;
text-align: left;
font: $postfooterTextFont;
color: $postfooterTextColor;
font-weight: normal;
line-height: 1.6em;
text-decoration: none;
/* background: $postfooterBgColor; */
border-top: 1px dashed $postfooterBorderColor;
}

.post-footer-line {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer-line-1, .post-footer-line-2, .post-footer-line-3 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer a {
color: $postfooterLinkColor;
text-decoration: none;
}

.post-footer a:hover {
color: $mainHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-footer .post-comment-link a {
margin: 0px 0px 0px 7px;
padding: 0px 0px 0px 9px;
border-left: 1px solid $postfooterTextColor;
color: $commentTabLinkColor;
font-weight: normal;
text-decoration: none;
}

.post-footer .post-comment-link a:hover {
color: $mainHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-footer .post-icons {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 5px 0px;
background: $postfooterBgColor;
}

#blog-pager {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: center;
font: $postfooterTextFont;
color: $feedlinksColor;
}

#blog-pager a {color: $feedlinksColor}
#blog-pager a:hover {color: $mainHoverLinkColor}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.feed-links {
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
clear: both;
text-align: left;
font: $postfooterTextFont;
color: $feedlinksColor;
}

.feed-links a, .feed-links a:visited {color: $feedlinksColor}
.feed-links a:hover {color: $mainHoverLinkColor}/* ----- BLOCKQUOTE ----- */

blockquote {
margin: 10px 0px 10px 20px;
padding: 10px 15px 10px 15px;
font: $quoteFont;
line-height: 1.6em;
color: $blockQuoteColor;
background: $blockquotebgColor;
border: 2px solid $blockquoteBorderColor;
}


/* ----- CODE ----- */

code {
color: $codeTextColor;
font-size: 110%;
}/* ----- SIDEBAR ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#side-wrapper1 {
max-width: 140px;
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $postbgColor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#side-wrapper2 {
max-width: 373px;
float: right;
margin: 0px 0px 15px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#sidebar-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;

word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.sidebar {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
font: $sidebarTextFont;
}

#sidebar1 {
width: 120px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 10px 0px 10px;
color: $sidebar1TextColor;
line-height: 1.6em;
}

#sidebar2 {
width: 358px;
margin: 0px 0px 0px 15px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
color: $sidebar2TextColor;
line-height: 1.6em;
}

#sidebar1 .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 20px 0px;
border: 0px solid $sidebar1BorderColor;
}

#sidebar2 .widget {
margin: 0px 0px 15px 0px;
padding: 10px 10px 10px 10px;
background: $sidebar2bgColor;
border: 1px solid $sidebar2BorderColor;
}

/* sidebar heading ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#sidebar1 h2 {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar1HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
text-transform: uppercase;
text-decoration: underline;
/* background: $sidebar1HeaderBgColor;
border-top: 0px solid $sidebar1HeaderBorderColor;
border-bottom: 1px solid $sidebar1HeaderBorderColor; */
}

#sidebar2 h2 {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar2HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
text-transform: uppercase;
text-decoration: underline;
/* background: $sidebar2HeaderBgColor;
border-top: 0px solid $sidebar2HeaderBorderColor;
border-bottom: 1px solid $sidebar2HeaderBorderColor; */
}

.sidebar ul, #BlogArchive1 ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: none;
}

.sidebar li, #BlogArchive1 li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
/* border-bottom: 1px solid $sidebarListLineColor; */
}

#sidebar1 a {
color: $sidebar1LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar1 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $sidebar1HoverLinkColor;
}

#sidebar1 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar1VisitedLinkColor;
}

#sidebar2 a {
color: $sidebar2LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar2 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $sidebar2HoverLinkColor;
}

#sidebar2 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar2VisitedLinkColor;
}

.sidebar a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- PROFILE ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

.profile-img {
margin: 5px;
padding: 0px;
border: 1px solid $sidebarListLineColor;
}

.profile-textblock {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 3px 0px 3px 0px;
clear: both;
line-height: 1.6em;
/* border-top: 1px solid $sidebarListLineColor;
border-bottom: 1px solid $sidebarListLineColor; */
}

.profile-datablock {
margin: 2px 0px 5px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.profile-data {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
font-weight: normal;
font-style: italic;
}

.profile-link {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- COMMENT ----- Template Design: By Mullookkaaran*/
#comments {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 15px 20px 15px;
text-align: left;
color: $commentTextColor;
font: $commentTextFont;
background: $commentbgColor;
border: 1px solid $commentBorderColor;
}

/* comment-header */
#comments h4 {
margin: 20px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
color: $commentTitleColor;
font: $commentTitleFont;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
margin: 3px 0px 3px 0px;
}

.comment-author {
display: block;
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 8px 10px 3px 0px;
color: $commentauthorColor;
/* background: $commentAuthorBgColor; */
border-top: 1px solid $commentboxBorderColor;
border-bottom: 0px dotted $commentboxBorderColor;
font-weight: normal;
}

.comment-author a {color: $commentauthorColor; text-decoration: none;}
.comment-author a:hover {color: $commentTimeStampColor; text-decoration: underline;}
.comment-author a:visited {color: $commentauthorColor; text-decoration: none;}
.comment-body {margin: 0; padding: 5px 0px 5px 40px;}
.comment-body p {margin: 0; padding: 0; line-height: 1.7em;}
.comment-footer, .comment-footer a {margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 4px 0px 0px 0px;}

.comment-timestamp {
margin: 0px 0px 0px 4px;
padding: 0px 0px 7px 4px;
color: $commentTimeStampColor;
text-decoration: none;
font-weight: normal;
font-style: italic;
font-size: 96%;
}

.comment-timestamp a {
color: $commentTimeStampColor;
text-decoration: none;
}

.comment-timestamp a:hover {color: $commentauthorColor; text-decoration: underline;}

#comments ul {margin: 0; padding: 0; list-style-type: none;}
#comments li {margin: 0; padding: 0;}

a.comment-link {
/* ie5.0/win doesn't apply padding to inline elements,
so we hide these two declarations from it */
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

html>body a.comment-link {
/* respecified, for ie5/mac's benefit */
padding-left: 0px;
}


/* ----- LOWER SECTION ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#lower-wrapper {
margin: 15px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 930px;
font: $sidebarTextFont;
color: $lowerbarTextColor;
background: $lowerbarbgColor;
border-top: 5px solid $lowerbarBorderColor;
border-bottom: 5px solid $lowerbarBorderColor;
}

#lowerbar-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 25px 0px;
width: 33%;
text-align: left;
line-height: 1.8em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#lowerads-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 100%;
text-align: center;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.lowerbar {margin: 0; padding: 0;}
.lowerbar .widget {margin: 0; padding: 15px 20px 25px 34px;}
.lowerads {margin: 0; padding: 0;}
.lowerads .widget {margin: 0; padding: 10px 0px 10px 0px;}

.lowerbar h2 {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 10px 0px 2px 0px;
color: $lowerbarHeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
text-align: left;
text-transform: uppercase;
text-decoration: underline;
/* background: $lowerbarTitleBgColor;
border-bottom: 1px solid $lowerbarTitleBorderColor; */
}

.lowerbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: none;
}

.lowerbar li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
/* border-bottom: 1px solid $lowerbarListLineColor; */
}

.lowerbar a {color: $lowerbarLinkColor; text-decoration: none;}
.lowerbar a:hover {text-decoration: underline; color: $lowerbarHoverLinkColor;}
.lowerbar a:visited {text-decoration: none; color: $lowerbarVisitedLinkColor;}/* ----- FOOTER ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#footer-wrapper {
clear: both;
display: inline; /* handles IE margin bug */
float: left;
width: 930px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $footerbgColor;
border-top: 1px solid $footerBorderColor;
}

#footer {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 0px 0px;
text-align: center;
color: $footerTextColor;
font: $footerTextFont;
line-height: 1.6em;
}

#footer h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
color: $footerHeaderColor;
font: $footerHeaderFont;
}

#footer .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 10px 15px 10px;
}

.footer p {margin: 0; padding: 0}

.footer a {
color: $footerLinkColor;
text-decoration: none;
}

.footer a:hover {
color: $footerHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.footer a:visited {
color: $footerVisitedLinkColor;
text-decoration: none;
}/* ----- BOTTOM ADS ----- Template Design: By Mullookkaaran*/

#bottomads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#bottomads {margin: 0; padding: 10px 0;}

#bottomads .widget {margin: 0; padding: 5px 0;}/* ----- CREDIT ----- */

#credit {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 2px 0px 0px 0px;
width: 100%;
height: 26px;
clear: both;
font-family: verdana, helvetica;
font-size: 70%;
color: $postbgColor;
font-weight: normal;
background: $textColor;
}

#creditleft {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 7px 0px 0px 0px;
height: 26px;
position: relative;
float: left;
text-align: left;
display: inline;
width: 71%;
background: $textColor;
}

#creditright {
margin: -33px 0px 0px 0px;
padding: 7px 0px 0px 0px;
height: 26px;
position: relative;
float: right;
text-align:right;
display: inline;
width: 30%;
background: $textColor;
}

#creditleft p {
margin: 0;
padding: 0
}

#creditright p {
margin: 0;
padding: 0
}

#creditleft a, .creditleft a:hover, .creditleft a:visited {
color: $postbgColor;
text-decoration: underline;
}

#creditright a, .creditright a:hover, .creditright a:visited {
color: $postbgColor;
text-decoration: underline;
}/* ************ END OF CSS STYLING ************ *//** Page structure tweaks for layout editor wireframe */

body#layout #main,
body#layout #sidebar {
padding: 0;
}
]]></b:skin>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>

var fade = false;
function showFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
if (fade) {
spans[i].style.background = peekaboo_bgcolor;
Effect.Appear(spans[i]);
} else spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
}
if (spans[i].id == &quot;showlink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
if (spans[i].id == &quot;hidelink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
}
}


function hideFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
if (fade) {
spans[i].style.background = peekaboo_bgcolor;
Effect.Fade(spans[i]);
} else spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
if (spans[i].id == &quot;showlink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
if (spans[i].id == &quot;hidelink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
post.scrollIntoView(true);
}

function checkFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
var found = 0;
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
found = 1;
}
if ((spans[i].id == &quot;showlink&quot;) &amp;&amp; (found == 0))
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
}

</script>
</b:if>

</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='topads-wrapper'>
<b:section class='topads' id='topads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='blog-wrapper'>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Mullookkaaran (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='linkbar-wrapper'>
<b:section class='linkbar' id='linkbar' showaddelement='no'>
<b:widget id='LinkList1' locked='true' title='Linkbar' type='LinkList'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='middleads-wrapper'>
<b:section class='middleads' id='middleads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='content-wrapper'>

<div id='subcontent-wrapper'>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' preferred='yes'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

<div id='side-wrapper1'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About' type='Profile'/>
</b:section>
</div>

</div> <!-- end subcontent-wrapper -->

<div id='side-wrapper2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Image1' locked='false' title='' type='Image'/>
<b:widget id='Feed2' locked='false' title='Recent Posts' type='Feed'/>
<b:widget id='Label2' locked='false' title='Labels' type='Label'/>
</b:section>
</div>

<!-- spacer for skins that sets sidebar and main to be the same height-->
<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div id='middleads-wrapper'>
<b:section class='middleads2' id='middleads2' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='lower-wrapper'>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Text2' locked='false' title='About This Blog' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Text3' locked='false' title='Lorem Ipsum' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar3' preferred='yes'>
<b:widget id='Feed1' locked='false' title='Mullookkaaran' type='Feed'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='lowerads-wrapper'>
<b:section class='lowerads' id='lowerads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end lower-wrapper -->

<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='Footer' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end blog-wrapper -->

<div id='bottomads-wrapper'>
<b:section class='bottomads' id='bottomads' preferred='yes'/>
</div>

</div> <!-- end outer-wrapper -->

<!-- Template Design: By Mullookkaaran -->

<div id='credit'>

<div id='creditleft'>
<p> <img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='CURSOR: hand' title='Mullookkaaran'/> </p>
</div>

<div id='creditright'>
<p><b>Back to <a href='#outer-wrapper'>TOP</a>&#160;&#160;</b></p>
</div>

</div> <!-- end credit -->

</body>
</html>

കൂടുതല്‍ കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>

<b:skin><![CDATA[

/* ************ START OF CSS STYLING ************ */

/* -----------------------------------------------------------------------
Blogger Template Design: by Mullookkaaran
----------------------------------------------------------------------- */


/* Variable definitions
========================
<Variable name="bodybgColor" description="Body Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#ffffff">
<Variable name="blogframeColor" description="Blog Background Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">
<Variable name="blogBorderColor" description="Blog Border Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">
<Variable name="headerbgColor" description="Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="headerTopBorderColor" description="Header Top Border Color"
type="color" default="#800040" value="#658DB5">
<Variable name="headerBorderColor" description="Header Border Color"
type="color" default="#800040" value="#b3b3b3">
<Variable name="blogTitleColor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#800040" value="#191919">
<Variable name="blogDescriptionColor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#800040" value="#191919">


<Variable name="linkbarbgColor" description="Linkbar Background Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffff">
<Variable name="linkbarmainBorderColor" description="Linkbar Main Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#b3b3b3">
<Variable name="linkbarBorderColor" description="Linkbar Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#ffffff">
<Variable name="linkbarTextColor" description="Linkbar Text Color"
type="color" default="#ffffff" value="#191919">
<Variable name="linkbarHoverBgColor" description="Linkbar Hover Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="linkbarHoverTextColor" description="Linkbar Hover Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#658DB5">


<Variable name="contentbgColor" description="Content Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="contentBorderColor" description="Content Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#ffffff">
<Variable name="postbgColor" description="Post Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="postBorderColor" description="Post Border Color"
type="color" default="#ffffff" value="#f3f3f3">
<Variable name="postTitleColor" description="Post Title Color"
type="color" default="#000000" value="#191919">
<Variable name="posttitlebgColor" description="Post Title Background Color"
type="color" default="#000000" value="#999999">
<Variable name="posttitleBorderColor" description="Post Title Border Color"
type="color" default="#000000" value="#ffffff">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#000000" value="#658DB5">
<Variable name="textColor" description="Text Color"
type="color" default="#191919" value="#333333">
<Variable name="mainLinkColor" description="Main Link Color"
type="color" default="#333333" value="#658DB5">
<Variable name="mainHoverLinkColor" description="Main Hover Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#191919">
<Variable name="mainVisitedLinkColor" description="Main Visited Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#658DB5">
<Variable name="blockQuoteColor" description="Blockquote Color"
type="color" default="#191919" value="#4c4c4c">
<Variable name="blockquoteBorderColor" description="Blockquote Border Color"
type="color" default="#191919" value="#B3C8DB">
<Variable name="codeTextColor" description="Code Text Color"
type="color" default="#660000" value="#4c4c4c">
<Variable name="imagebgColor" description="Photo Background Color"
type="color" default="#f5f5f5" value="#ffffff">
<Variable name="imageBorderColor" description="Photo Border Color"
type="color" default="#f5f5f5" value="#cccccc">


<Variable name="postfooterBgColor" description="Postfooter Background Color"
type="color" default="#b8659C" value="#ffffff">
<Variable name="postfooterBorderColor" description="Postfooter Border Color"
type="color" default="#b8659C" value="#e6e6e6">
<Variable name="postfooterTextColor" description="Postfooter Text Color"
type="color" default="#b8659C" value="#b3b3b3">
<Variable name="postfooterLinkColor" description="Postfooter Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#b3b3b3">
<Variable name="commentTabLinkColor" description="Comment Tab Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#b3b3b3">
<Variable name="feedlinksColor" description="Feed Links Color"
type="color" default="#9D1961" value="#658DB5">


<Variable name="sidebar1bgColor" description="Sidebar1 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#f3f3f3">
<Variable name="sidebar1BorderColor" description="Sidebar1 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#b3b3b3">
<Variable name="sidebar1HeaderBgColor" description="Sidebar1 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#f3f3f3">
<Variable name="sidebar1HeaderBorderColor" description="Sidebar1 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#eeeeee">
<Variable name="sidebar1HeaderColor" description="Sidebar1 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="sidebar1TextColor" description="Sidebar1 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#658DB5">
<Variable name="sidebar1LinkColor" description="Sidebar1 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#658DB5">
<Variable name="sidebar1HoverLinkColor" description="Sidebar1 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#191919">
<Variable name="sidebar1VisitedLinkColor" description="Sidebar1 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#658DB5">


<Variable name="lowerbarbgColor" description="Lowerbar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="lowerbarBorderColor" description="Lowerbar Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#b3b3b3">
<Variable name="lowerbarHeaderColor" description="Lowerbar Header Color"
type="color" default="#000000" value="#191919">
<Variable name="lowerbarTitleBgColor" description="Lowerbar Header Background Color"
type="color" default="#C94093" value="#cccccc">
<Variable name="lowerbarTitleBorderColor" description="Lowerbar Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#eeeeee">
<Variable name="lowerbarTextColor" description="Lowerbar Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#658DB5">
<Variable name="lowerbarLinkColor" description="Lowerbar Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#658DB5">
<Variable name="lowerbarHoverLinkColor" description="Lowerbar Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#191919">
<Variable name="lowerbarVisitedLinkColor" description="Lowerbar Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#658DB5">
<Variable name="lowerbarListLineColor" description="Lowerbar List Line Color"
type="color" default="#000000" value="#808080">


<Variable name="commentTitleColor" description="Comment Header Color"
type="color" default="#000000" value="#191919">
<Variable name="commentAuthorBgColor" description="Comment Author Background Color"
type="color" default="#9D1961" value="#ffffff">
<Variable name="commentboxBorderColor" description="Comment Author Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#eeeeee">
<Variable name="commentauthorColor" description="Comment Author Color"
type="color" default="#9D1961" value="#658DB5">
<Variable name="commentTimeStampColor" description="Comment Timestamp Color"
type="color" default="#C94093" value="#b3b3b3">
<Variable name="commentTextColor" description="Comment Text Color"
type="color" default="#4c4c4c" value="#333333">


<Variable name="footerbgColor" description="Footer Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="footerBorderColor" description="Footer Border Color"
type="color" default="#000000" value="#b3b3b3">
<Variable name="footerHeaderColor" description="Footer Header Color"
type="color" default="#000000" value="#191919">
<Variable name="footerTextColor" description="Footer Text Color"
type="color" default="#C94093" value="#b3b3b3">
<Variable name="footerLinkColor" description="Footer Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#658DB5">
<Variable name="footerHoverLinkColor" description="Footer Hover Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#191919">
<Variable name="footerVisitedLinkColor" description="Footer Visited Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#658DB5">


<Variable name="blogTitleFont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 273% Georgia, Times, serif"
value="normal normal 258% Verdana, sans-serif">
<Variable name="blogDescriptionFont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 104% georgia,helvetica,verdana,Georgia, serif"
value="normal normal 75% Verdana, sans-serif">
<Variable name="linkbarTextFont" description="Linkbar Text Font"
type="font"
default="normal normal 77% Verdana, sans-serif"
value="normal normal 105% Georgia, Times, serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font"
type="font"
default="normal bold 180% Georgia, Times, serif"
value="normal normal 234% Times, serif">
<Variable name="dateHeaderFont" description="Date Header Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal normal 99% Verdana, sans-serif">
<Variable name="textFont" description="Text Font"
type="font"
default="normal normal 90% Arial, sans-serif"
value="normal normal 68% Verdana, sans-serif">
<Variable name="quoteFont" description="Blog Quote Font"
type="font"
default="normal normal 92% helvetica,tahoma,verdana,arial,times,Sans-serif"
value="italic normal 105% Verdana, sans-serif">
<Variable name="sidebarHeaderFont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal bold 105% Georgia, Times, serif">
<Variable name="sidebarTextFont" description="Sidebar Text Font"
type="font"
default="normal normal 78% Arial, Verdana, sans-serif"
value="normal normal 72% Arial, sans-serif">
<Variable name="postfooterTextFont" description="Post-Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 93% Arial, sans-serif"
value="normal normal 95% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTitleFont" description="Comment Title Font"
type="font"
default="normal bold 120% Arial, sans-serif"
value="normal normal 173% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTextFont" description="Comment Text Font"
type="font"
default="normal normal 95% Arial, sans-serif"
value="normal normal 103% Verdana, sans-serif">
<Variable name="footerHeaderFont" description="Footer Header Font"
type="font"
default="normal bold 131% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal bold 105% Georgia, Times, serif">
<Variable name="footerTextFont" description="Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 76% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal normal 72% Arial, sans-serif">
*/


/* ----- GLOBAL ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/

* {margin:0; padding:0;}

body {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: center;
color: $textColor;
background: $bodybgColor url() repeat top right;
background-attachment: fixed;
font-family: arial,verdana,helvetica,tahoma,Sans-serif;
font-size: 100%;
width: 100%;
}

#outer-wrapper {
margin: 0 auto; /* auto - to make the template lay in the screen center */
padding: 0px 0px 0px 0px;
margin-top: 0px;
margin-bottom: 20px;
position: relative;
width: 100%;
text-align: center;
}

#blog-wrapper {
margin: 0 auto; /* auto - to make the template lay in the screen center */
padding: 0px 5px 5px 5px;
margin-top: 0px;
margin-bottom: 10px;
text-align: center;
position: relative;
width: 755px;
background: $blogframeColor;
border: 2px solid $blogBorderColor;
border-top: 0;
}

#spacer {clear: both; margin: 0; padding: 0;}

/* global link attributes */
a {color: $mainLinkColor; text-decoration: underline;}
a:hover {color: $mainHoverLinkColor; text-decoration: underline;}
a:visited {color: $mainVisitedLinkColor; text-decoration: underline;}

/* Blogger Navigation Bar */
#Navbar1 {
margin: 0;
padding: 0;
/* visibility: hidden;
display: none; */
}/* ----- TOP ADS ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/

#topads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#topads {margin: 0; padding: 0px 0;}/* ----- HEADER ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/

#header-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 755px;
text-align: center;
background: $headerbgColor;
border-top: 7px solid $headerTopBorderColor;
border-bottom: 1px solid $headerBorderColor;
}

#header {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
}

#header h1 {
color: $blogTitleColor;
font: $blogTitleFont;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
font-stretch: narrower;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 30px 0px 30px;
}

#header h1 a {
text-decoration: none;
color: $blogTitleColor;
}

#header h1 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $blogDescriptionColor;
}

#header .description {
color: $blogDescriptionColor;
font: $blogDescriptionFont;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 8px 30px 15px 30px;
}

#header h1 p, #header .description p {margin:0;padding:0}

#header a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
border: 0;
}/* ----- LINKBAR ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/
#linkbar {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 755px;
position: relative;
background: $linkbarbgColor;
border-top: 0px solid $linkbarmainBorderColor;
border-bottom: 1px solid $linkbarmainBorderColor;
}

#linkbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 12px 10px 12px 10px;
text-align: center;
list-style-type:none;
text-align: center;
text-transform: uppercase;
font-stretch: narrower;
border-right: 0px solid $linkbarBorderColor;
}

#linkbar li {
display: inline;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#linkbar h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
display: none;
visibility: hidden;
}

#linkbar a {
clear: both;
margin: 0px -4px 0px 0px;
padding: 7px 15px 7px 15px;
width:100%;
text-decoration:none;
font: $linkbarTextFont;
color: $linkbarTextColor;
/* text-transform: uppercase; */
border-right: 1px solid $linkbarBorderColor;
border-bottom: 0px solid $linkbarBorderColor;
}

#linkbar a:hover {
color: $linkbarHoverTextColor;
background: $linkbarHoverBgColor;
}/* ----- MIDDLE ADS ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/

#middleads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#middleads {margin: 0; padding: 0px 0;}/* ----- MAIN ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/

#content-wrapper {
width: 755px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
position: relative;
text-align: left;
background: $contentbgColor;
border-top: 0px solid $contentBorderColor;
border-bottom: 0px solid $contentBorderColor;
}

#main-wrapper {
float: left;
position: relative;
max-width: 548px;
margin: 0px 0px 0px -1px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
border-left: 1px solid $sidebar1BorderColor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#main {
width: 546px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 20px 0px;
text-align: left;
/* background: $postbgColor; url(http://farm4.static.flickr.com/3135/2746541297_c4c9e6dae2_o.jpg) repeat-y top left; */
/* border-left: 1px solid $postBorderColor; */
color: $textColor;
font: $textFont;
}

#main .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 30px 0px 0px 20px;
}

.post {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
line-height: 1.5em;
text-align: left;
}

.post h3 {
margin: 0px -15px 0px -15px;
padding: 0px 15px 0px 15px;
color: $postTitleColor;
font: $postTitleFont;
text-decoration: none;
text-align: left;
line-height: 1.5em;
font-stretch: ultra-condensed;
/* background: $posttitlebgColor;
border-top: 1px solid $posttitleBorderColor;
border-bottom: 2px solid $posttitleBorderColor; */
}

.post h3 a, .post h3 a:visited {
color: $postTitleColor;
text-decoration: none;
}
.post h3 a:hover {
color: $textColor;
text-decoration: underline;
}

.post-header-line-1 {
margin: 0px 0px 10px 0px;
padding: 0px 0px 5px 0px;
border-bottom: 1px solid $posttitleBorderColor;
}

h2.date-header {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
color: $dateHeaderColor;
font: $dateHeaderFont;
text-decoration: none;
/* text-transform: uppercase; */
}

.date-header span {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-body p {
/* Fix bug in IE5/Win with italics in posts */
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 2px 0px 2px 0px;
display: inline; /* to fix floating-ads wrapping problem in IE */
height: 1%;
overflow: visible;
}

.post-body p a, .post-body p a:visited {
color: $mainLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-body a:hover {
text-decoration: underline;
color: $mainHoverLinkColor;
}

.post ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 12px 0px 12px 30px;
list-style-type: disc;
line-height: 1.5em;
font-size: 95%;
}

.post ol {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 12px 0px 12px 30px;
line-height: 1.5em;
font-size: 95%;
}

.post li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
line-height: 1.5em;
}

a img {
margin: 5px 5px 5px 5px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post img {
margin: 5px;
padding: 5px;
background: $imagebgColor;
border: 1px solid $imageBorderColor;
}

/* ----- POST-FOOTER ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/


.post-footer {
display: block;
margin: 10px 0px;
padding: 7px 0px;
text-align: left;
font: $postfooterTextFont;
color: $postfooterTextColor;
font-weight: normal;
line-height: 1.5em;
text-decoration: none;
background: $postfooterBgColor;
border-top: 1px solid $postfooterBorderColor;
}

.post-footer-line {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer-line-1, .post-footer-line-2, .post-footer-line-3 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer a {
color: $postfooterLinkColor;
text-decoration: none;
}

.post-footer a:hover {
color: $mainHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-footer .post-comment-link a {
margin: 0px 0px 0px 7px;
padding: 0px 0px 0px 9px;
border-left: 1px solid $postfooterTextColor;
color: $commentTabLinkColor;
font-weight: normal;
text-decoration: none;
}

.post-footer .post-comment-link a:hover {
color: $mainHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-footer .post-icons {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 5px 0px;
background: $postfooterBgColor;
}

#blog-pager {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: center;
font: $postfooterTextFont;
color: $feedlinksColor;
}

#blog-pager a {color: $feedlinksColor}
#blog-pager a:hover {color: $mainHoverLinkColor}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.feed-links {
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
clear: both;
text-align: left;
font: $postfooterTextFont;
color: $feedlinksColor;
}

.feed-links a, .feed-links a:visited {color: $feedlinksColor}
.feed-links a:hover {color: $mainHoverLinkColor}/* ----- SIDEBAR ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/

#side-wrapper1 {
max-width: 205px;
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 30px 0px 0px 0px;
border-right: 1px solid $sidebar1BorderColor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#sidebar-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.sidebar {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
font: $sidebarTextFont;
}

#sidebar1 {
width: 205px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 3px 0px;
color: $sidebar1TextColor;
line-height: 1.5em;
}

#sidebar1 .widget {
margin: 0px 0px 8px 0px;
padding: 0px 20px 15px 0px;
/* background: $sidebar1bgColor; */
}/* sidebar heading ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/

#sidebar1 h2 {
margin: 0px 0px 5px 0px;
padding: 5px 0px 5px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar1HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
/* background: $sidebar1HeaderBgColor; */
border-top: 1px solid $sidebar1HeaderBorderColor;
border-bottom: 1px solid $sidebar1HeaderBorderColor;
text-align: left;
}

.sidebar ul, #BlogArchive1 ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: none;
}

.sidebar li, #BlogArchive1 li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 1px 0px 1px 0px;
}

#sidebar1 a {
color: $sidebar1LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar1 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $sidebar1HoverLinkColor;
}

#sidebar1 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar1VisitedLinkColor;
}

#sidebar2 a {
color: $sidebar1LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar2 a:hover {
text-decoration: underline;
color: $sidebar1HoverLinkColor;
}

#sidebar2 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar1VisitedLinkColor;
}

.sidebar a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- PROFILE ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/

.profile-img a img {
display: block;
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
clear: both;
}

.profile-textblock {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 10px 0px 10px 0px;
clear: both;
line-height: 1.5em;
}

.profile-data {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
font-weight: normal;
font-style: italic;
}

.profile-datablock {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.profile-link {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- BLOCKQUOTE ----- */

blockquote {
margin: 10px 0px 10px 25px;
padding: 0px 0px 0px 10px;
font: $quoteFont;
line-height: 1.5em;
color: $blockQuoteColor;
border-left: 3px solid $blockquoteBorderColor;
}


/* ----- CODE ----- */

code {
color: $codeTextColor;
font-size: 110%;
}/* ----- COMMENT ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/
#comments {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 20px 0px;
text-align: left;
color: $commentTextColor;
font: $commentTextFont;
}

/* comment-header */
#comments h4 {
margin: 20px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
color: $commentTitleColor;
font: $commentTitleFont;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
margin: 3px 0px 3px 0px;
}

.comment-author {
display: block;
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 8px 10px 3px 0px;
color: $commentauthorColor;
/* background: $commentAuthorBgColor; */
border-top: 1px solid $commentboxBorderColor;
border-bottom: 0px dotted $commentboxBorderColor;
font-weight: normal;
}

.comment-author a {color: $commentauthorColor; text-decoration: none;}
.comment-author a:hover {color: $commentTimeStampColor; text-decoration: underline;}
.comment-author a:visited {color: $commentauthorColor; text-decoration: none;}
.comment-body {margin: 0; padding: 5px 0px 5px 40px;}
.comment-body p {margin: 0; padding: 0; line-height: 1.5em;}
.comment-footer, .comment-footer a {margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 4px 0px 0px 0px;}

.comment-timestamp {
margin: 0px 0px 0px 4px;
padding: 0px 0px 7px 4px;
color: $commentTimeStampColor;
text-decoration: none;
font-weight: normal;
font-style: italic;
}

.comment-timestamp a {
color: $commentTimeStampColor;
text-decoration: none;
}

.comment-timestamp a:hover {color: $commentauthorColor; text-decoration: underline;}

#comments ul {margin: 0; padding: 0; list-style-type: none;}
#comments li {margin: 0; padding: 0;}

a.comment-link {
/* ie5.0/win doesn't apply padding to inline elements,
so we hide these two declarations from it */
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

html>body a.comment-link {
/* respecified, for ie5/mac's benefit */
padding-left: 0px;
}


/* ----- LOWER SECTION ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/

#lower-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 755px;
font: $sidebarTextFont;
color: $lowerbarTextColor;
background: $lowerbarbgColor;
border-top: 1px solid $lowerbarBorderColor;
}

#lowerbar-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 30px 0px 0px 0px;
width: 33%;
text-align: left;
line-height: 1.5em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#lowerads-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 10px 0px;
width: 100%;
text-align: center;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.lowerbar {margin: 0; padding: 0;}
.lowerbar .widget {margin: 0; padding: 0px 20px 20px 20px;}
.lowerads {margin: 0; padding: 0;}
.lowerads .widget {margin: 0; padding: 10px 0px 0px 0px;}

.lowerbar h2 {
margin: 0px 0px 5px 0px;
padding: 5px 0px 5px 0px;
text-align: left;
color: $lowerbarHeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
/* background: $lowerbarTitleBgColor; */
border-top: 1px solid $lowerbarTitleBorderColor;
border-bottom: 1px solid $lowerbarTitleBorderColor;
text-align: left;
}

.lowerbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: none;
}

.lowerbar li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 1px 0px 1px 0px;
/* border-bottom: 1px solid $lowerbarListLineColor; */
}

.lowerbar a {color: $lowerbarLinkColor; text-decoration: none;}
.lowerbar a:hover {text-decoration: underline; color: $lowerbarHoverLinkColor;}
.lowerbar a:visited {text-decoration: none; color: $lowerbarVisitedLinkColor;}/* ----- FOOTER ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/

#footer-wrapper {
clear: both;
display: inline; /* handles IE margin bug */
float: left;
width: 755px;
margin: 5px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $footerbgColor;
border-top: 1px solid $footerBorderColor;
}

#footer {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 10px 0px 0px 0px;
text-align: center;
color: $footerTextColor;
font: $footerTextFont;
line-height: 1.5em;
}

#footer h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
color: $footerHeaderColor;
font: $footerHeaderFont;
}

#footer .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 10px 10px 10px;
}

.footer p {margin: 0; padding: 0}

.footer a {
color: $footerLinkColor;
text-decoration: none;
}

.footer a:hover {
color: $footerHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.footer a:visited {
color: $footerVisitedLinkColor;
text-decoration: none;
}/* ----- BOTTOM ADS ----- Blogger template design by Mullookkaaran*/

#bottomads-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
text-align: center;
width: 100%;
}

#bottomads {margin: 0; padding: 10px 0;}/* ----- CREDIT ----- */

#credit {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 2px 0px 0px 0px;
width: 100%;
height: 26px;
clear: both;
font-family: verdana, helvetica;
font-size: 70%;
color: #222222;
font-weight: normal;
background: #777777;
}

#creditleft {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 7px 0px 0px 0px;
height: 26px;
position: relative;
float: left;
text-align: left;
display: inline;
width: 71%;
background: #ffffff url(http://farm4.static.flickr.com/3284/2759741172_0364e856db_o.png) repeat-x top left;
}

#creditright {
margin: -33px 0px 0px 0px;
padding: 7px 0px 0px 0px;
height: 26px;
position: relative;
float: right;
text-align:right;
display: inline;
width: 30%;
background: #ffffff url(http://farm4.static.flickr.com/3284/2759741172_0364e856db_o.png) repeat-x top left;
}

#creditleft p {
margin: 0;
padding: 0
}

#creditright p {
margin: 0;
padding: 0
}

#creditleft a, .creditleft a:hover, .creditleft a:visited {
color: #222222;
text-decoration: underline;
}

#creditright a, .creditright a:hover, .creditright a:visited {
color: #222222;
text-decoration: underline;
}/* ************ END OF CSS STYLING ************ *//** Page structure tweaks for layout editor wireframe */

body#layout #main,
body#layout #sidebar {
padding: 0;
}
]]></b:skin>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>

var fade = false;
function showFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
if (fade) {
spans[i].style.background = peekaboo_bgcolor;
Effect.Appear(spans[i]);
} else spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
}
if (spans[i].id == &quot;showlink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
if (spans[i].id == &quot;hidelink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
}
}


function hideFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
if (fade) {
spans[i].style.background = peekaboo_bgcolor;
Effect.Fade(spans[i]);
} else spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
if (spans[i].id == &quot;showlink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;inline&#39;;
if (spans[i].id == &quot;hidelink&quot;)
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
post.scrollIntoView(true);
}

function checkFull(id) {
var post = document.getElementById(id);
var spans = post.getElementsByTagName(&#39;span&#39;);
var found = 0;
for (var i = 0; i &lt; spans.length; i++) {
if (spans[i].id == &quot;fullpost&quot;) {
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
found = 1;
}
if ((spans[i].id == &quot;showlink&quot;) &amp;&amp; (found == 0))
spans[i].style.display = &#39;none&#39;;
}
}

</script>
</b:if>

</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='topads-wrapper'>
<b:section class='topads' id='topads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='blog-wrapper'>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Mullookkaaran(Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='linkbar-wrapper'>
<b:section class='linkbar' id='linkbar' showaddelement='no'>
<b:widget id='LinkList1' locked='true' title='Linkbar' type='LinkList'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='middleads-wrapper'>
<b:section class='middleads' id='middleads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='content-wrapper'>

<div id='side-wrapper1'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Text3' locked='false' title='About' type='Text'/>
<b:widget id='Label2' locked='false' title='Labels' type='Label'/>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
</b:section>
</div>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' preferred='yes'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

<!-- spacer for skins that sets sidebar and main to be the same height-->
<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div id='lower-wrapper'>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Text2' locked='false' title='About This Blog' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Feed2' locked='false' title='Recent Posts' type='Feed'/>
</b:section>
</div>

<div id='lowerbar-wrapper'>
<b:section class='lowerbar' id='lowerbar3' preferred='yes'>
<b:widget id='Feed1' locked='false' title='Our Blogger Templates' type='Feed'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

<div id='lowerads-wrapper'>
<b:section class='lowerads' id='lowerads' preferred='yes'/>
</div>

<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end lower-wrapper -->

<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='Footer' type='Text'/>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end blog-wrapper -->

<div id='bottomads-wrapper'>
<b:section class='bottomads' id='bottomads' preferred='yes'/>
</div>

</div> <!-- end outer-wrapper -->

<!-- -->

<div id='credit'>

<div id='creditleft'>
<p> <img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='CURSOR: hand' title='Mullookkaaran'/> </p>
</div>

<div id='creditright'>
<p><b>Back to <a href='#outer-wrapper'>TOP</a>&#160;&#160;</b></p>
</div>

</div> <!-- end credit -->

</body>
</html>


മറ്റൊരു 3 കോളം ടെമ്പ്ലേറ്റ്.....
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[/*
* Blog Template Style
* Name: Three Column
* Author: mullookkaaran
*/

/* Variable definitions
====================

<Variable name="textcolor" description="Text Color"
type="color" default="#333" value="#000000">

<Variable name="pagetitlecolor" description="Page Header Color"
type="color" default="#FFF" value="#cc0000">

<Variable name="datecolor" description="Date Header Color"
type="color" default="#999999" value="#000000">

<Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
type="color" default="#993333" value="#000000">

<Variable name="footercolor" description="Post Footer Color"
type="color" default="#999" value="#000000">

<Variable name="sidebartextcolor" description="Sidebar Text Color"
type="color" default="#999" value="#000000">

<Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
type="color" default="#666" value="#000000">

<Variable name="linkcolor" description="Link Color"
type="color" default="#69c" value="#6699cc">

<Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#666699" value="#3a00cc">

<Variable name="bodyfont" description="Text Font"
type="font"
default="normal normal 100% Verdana, sans-serif" value="normal normal 100% Verdana, sans-serif">

<Variable name="pagetitlefont" description="Page Header Font"
type="font" default="normal normal 100% 'Lucida Grande','Trebuchet MS'" value="normal bold 161% Verdana, sans-serif">

<Variable name="titlefont" description="Post Title Font"
type="font" default="normal bold 130% 'Lucida Grande','Trebuchet MS'" value="normal bold 157% 'Lucida Grande','Trebuchet MS'">

<Variable name="sidebarheaderfont" description="Sidebar Title Font"
type="font" default="normal bold 130% 'Lucida Grande','Trebuchet MS'" value="normal bold 130% 'Lucida Grande','Trebuchet MS'">
*/

/* ---( page defaults )--- */

body {
margin: 0;
padding: 0;
font-size: small;
text-align: center;
color: $textcolor;
background: #808080;
}

blockquote {
margin: 0 0 0 30px;
padding: 10px 0 0 20px;
font-size: 88%;
line-height: 1.5em;
color: #666;
background: url(http://www.blogblog.com/tictac_blue/quotes.gif) no-repeat top left;
}

blockquote p {
margin-top: 0;
}

abbr, acronym {
cursor: help;
font-style: normal;
border-bottom: 1px dotted;
}

code {
color: #996666;
}

hr {
display: none;
}

img {
border: none;
}

/* unordered list style */

ul {
list-style: none;
margin-left: 10px;
padding: 0;
}

li {
list-style: none;
padding-left: 14px;
margin-bottom: 3px;
background: url(http://www.blogblog.com/tictac_blue/tictac_blue.gif) no-repeat 0 6px;
}

/* links */

a:link {
color: $linkcolor;
}

a:visited {
color: $visitedlinkcolor;
}

a:hover {
color: #5B739C;
}

a:active {
color: #5B739C;
text-decoration: none;
}

/* ---( layout structure )---*/

#outer-wrapper {
width: 1100px;
margin: 3px auto 0;
text-align: left;
font: $bodyfont;
background: #BDB76B;
}

#content-wrapper {
margin-left: 37px; /* to avoid the border image */
width: 1000px;
margin: 3px auto 0;
background: #ffffff;
}

#main {
float: left;
width: 530px;
margin: 20px 0 0 0;
padding: 0 0 0 1em;
line-height: 1.5em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#sidebar {
float: right;
width: 220px;
padding: 20px 0px 0 0;
font-size: 85%;
line-height: 1.4em;
margin: 2px;
color: $sidebartextcolor;
background: #ffffff; word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#left-sidebar {
float: left;
width: 220px;
padding: 20px 0px 0 0;
font-size: 85%;
line-height: 1.4em;
margin: 2;
color: $sidebartextcolor;
background: #ffffff; word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}/* ---( header and site name )--- */

#header-wrapper {
margin: 0;
padding: 0;
font: $pagetitlefont;
background: #ffffff ; }

#header {
margin: 2;
padding: 25px 60px 35px 160px;
color: $pagetitlecolor;
background: #ffffff;
}

#header h1 {
font-size: 200%;
text-shadow: #4F73B6 2px 2px 2px;
}

#header h1 a {
text-decoration: none;
color: $pagetitlecolor;
}

#header h1 a:hover {
color: #eee;
}

/* ---( main column )--- */

h2.date-header {
margin-top: 0;
padding-left: 14px;
font-size: 90%;
color: $datecolor;
background: url(http://www.blogblog.com/tictac_blue/date_icon_blue.gif) no-repeat 0 50%;
}

.post h3 {
margin-top: 0;
font: $titlefont;
letter-spacing: -1px;
color: $titlecolor;
}

.post {
margin: 0 0 1.5em 0;
padding: 0 0 1.5em 14px;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.post h3 a,
.post h3 a:visited {
color: $titlecolor;
text-decoration: none;
}

.post-footer {
margin: 0;
padding: 0 0 0 14px;
font-size: 88%;
color: $footercolor;
background: url(http://www.blogblog.com/tictac_blue/tictac_grey.gif) no-repeat 0 8px;
}

.post img {
padding: 6px;
border-top: 1px solid #ddd;
border-left: 1px solid #ddd;
border-bottom: 1px solid #c0c0c0;
border-right: 1px solid #c0c0c0;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

/* comment styles */

#comments {
padding-top: 10px;
font-size: 85%;
line-height: 1.5em;
color: #666;
background: #eee url(http://www.blogblog.com/tictac_blue/comments_curve.gif) no-repeat top left;
}

#comments h4 {
margin: 20px 0 15px 0;
padding: 8px 0 0 40px;
font-family: "Lucida Grande", "Trebuchet MS";
font-size: 130%;
color: #666;
background: url(http://www.blogblog.com/tictac_blue/bubbles.gif) no-repeat 10px 0;
height: 29px !important; /* for most browsers */
height /**/:37px; /* for IE5/Win */
}

#comments ul {
margin-left: 0;
}

#comments li {
background: none;
padding-left: 0;
}

.comment-body {
padding: 0 10px 0 25px;
background: url(http://www.blogblog.com/tictac_blue/tictac_blue.gif) no-repeat 10px 5px;
}

.comment-body p {
margin-bottom: 0;
}

.comment-author {
margin: 4px 0 0 0;
padding: 0 10px 0 60px;
color: #999;
background: url(http://www.blogblog.com/tictac_blue/comment_arrow_blue.gif) no-repeat 44px 2px;
}

.comment-footer {
border-bottom: 1px solid #ddd;
padding-bottom: 1em;
}


.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}

/* ---( sidebar )--- */

.sidebar h2 {
margin: 0 0 0 0;
padding: 25px 0 0 40px;
font: $sidebarheaderfont;
color: $sidebarcolor;
height: 32px;
background: url(http://www.blogblog.com/tictac_blue/sidebar_icon.gif) no-repeat 10px 15px;
height: 32px !important; /* for most browsers */
height /**/:57px; /* for IE5/Win */
}

.sidebar .widget {
margin: 0;
padding: 0 0 10px 10px;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}

.sidebar li {
background: url(http://www.blogblog.com/tictac_blue/tictac_blue.gif) no-repeat 0 5px;
}

.profile-textblock {
clear: both;
margin-left: 0;
}

.profile-img {
float: left;
margin: 0 5px 5px 0;
border: 1px solid #ddd;
padding: 4px;
}

/* ---( footer )--- */

.clear { /* to fix IE6 padding-top issue */
clear: both;
}

#footer-wrapper {
margin: 0;
padding: 0 0 9px 0;
font-size: 85%;
color: #ddd;
background: url(http://templates.bloggerbuster.com/tic_tac/three_col/bottom_sill.gif) no-repeat bottom center;
}

#footer {
margin: 0;
padding: 20px 320px 20px 95px;
background: url(http://templates.bloggerbuster.com/tic_tac/three_col/sash.gif) no-repeat top center;
}


/** Page structure tweaks for layout editor wireframe */
body#layout #outer-wrapper,
body#layout #main,
body#layout #sidebar {
padding-top: 0;
margin-top: 0;
}

body#layout #outer-wrapper,
body#layout #content-wrapper {
width: 740px;
}

body#layout #sidebar, body#layout #left-sidebar {
width: 150px;
margin-right: 0;
margin-bottom: 1em;
}

body#layout #header,
body#layout #footer,
body#layout #main {
padding: 0;
}

body#layout #content-wrapper {
margin: 0px;
}
body#layout #main {
width: 390px;
margin: 0 auto;
}
]]></b:skin>
</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='2' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='mohanamuralika (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div id='content-wrapper'>

<div id='crosscol-wrapper' style='text-align:center'>
<b:section class='crosscol' id='crosscol' showaddelement='no'/>
</div>

<div id='left-sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='left-sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About Me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

<div id='sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
</b:section>
</div>

<!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
<div class='clear'>&#160;</div>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div id='footer-wrapper'>
<center><a href=' ' title='Mullookkaaran'><font color='red'><i>
Template By: Mullookkaaran</i></font></a>
</center>
</div>

</div></div> <!-- end outer-wrapper -->
</body>
</html>


കൂടുതല്‍ കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>

<b:skin><![CDATA[/* ************ START OF CSS STYLING ************ */

/* -----------------------------------------------------------------------
Blogger Template Design: by Mullookkaaran

----------------------------------------------------------------------- */


/* Variable definitions
========================
<Variable name="bodybgColor" description="Body Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#ffffff">
<Variable name="blogbgColor" description="Blog Background Color"
type="color" default="#800040" value="#C3D9FF">
<Variable name="blogBorderColor" description="Blog Border Color"
type="color" default="#800040" value="#99C9FF">
<Variable name="headerbgColor" description="Header Background Color"
type="color" default="#E895CC" value="#ffffff">
<Variable name="headerBorderColor" description="Header Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#0066CC">
<Variable name="blogTitleColor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#800040" value="#ffffff">
<Variable name="blogDescriptionColor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#800040" value="#99C9FF">


<Variable name="linkbartextbgColor" description="Linkbar Text Background Color"
type="color" default="#C94093" value="#99C9FF">
<Variable name="linkbarBorderColor" description="Linkbar Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#3D81EE">
<Variable name="linkbarTextColor" description="Linkbar Text Color"
type="color" default="#ffffff" value="#0066CC">
<Variable name="linkbarHoverBgColor" description="Linkbar Hover Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="linkbarHoverTextColor" description="Linkbar Hover Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#66B5FF">


<Variable name="postbgColor" description="Posts Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="postBorderColor" description="Post Border Color"
type="color" default="#000000" value="#C3D9FF">
<Variable name="postTitleColor" description="Post Title Color"
type="color" default="#000000" value="#0066CC">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#000000" value="#808080">
<Variable name="textColor" description="Text Color"
type="color" default="#191919" value="#333333">
<Variable name="mainLinkColor" description="Main Link Color"
type="color" default="#333333" value="#0066CC">
<Variable name="mainHoverLinkColor" description="Main Hover Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#66B5FF">
<Variable name="mainVisitedLinkColor" description="Main Visited Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#0066CC">
<Variable name="blogQuoteColor" description="Blog Quote Color"
type="color" default="#191919" value="#333333">
<Variable name="codeTextColor" description="Code Text Color"
type="color" default="#660000" value="#3D81EE">


<Variable name="postfooterbgColor" description="Postfooter Background Color"
type="color" default="#E590C8" value="#ffffff">
<Variable name="postfooterBorderColor" description="Postfooter Border Color"
type="color" default="#E590C8" value="#C3D9FF">
<Variable name="postfooterTextColor" description="Postfooter Text Color"
type="color" default="#b8659C" value="#3D81EE">
<Variable name="postfooterLinkColor" description="Postfooter Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#3D81EE">
<Variable name="commentTabLinkColor" description="Comment Tab Link Color"
type="color" default="#b8659C" value="#3D81EE">
<Variable name="feedlinksColor" description="Feed Links Color"
type="color" default="#9D1961" value="#3D81EE">


<Variable name="sidebar1bgColor" description="Sidebar1 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#C3D9FF">
<Variable name="sidebar2bgColor" description="Sidebar2 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#C3D9FF">
<Variable name="sidebar3bgColor" description="Sidebar3 Background Color"
type="color" default="#FFBBE8" value="#C3D9FF">
<Variable name="sidebar1BorderColor" description="Sidebar1 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#99C9FF">
<Variable name="sidebar2BorderColor" description="Sidebar2 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#99C9FF">
<Variable name="sidebar3BorderColor" description="Sidebar3 Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#C3D9FF">
<Variable name="sidebar1HeaderBgColor" description="Sidebar1 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#C3D9FF">
<Variable name="sidebar2HeaderBgColor" description="Sidebar2 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#C3D9FF">
<Variable name="sidebar3HeaderBgColor" description="Sidebar3 Header Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#C3D9FF">
<Variable name="sidebar1HeaderBorderColor" description="Sidebar1 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#3D81EE">
<Variable name="sidebar2HeaderBorderColor" description="Sidebar2 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#3D81EE">
<Variable name="sidebar3HeaderBorderColor" description="Sidebar3 Header Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#3D81EE">
<Variable name="sidebar1HeaderColor" description="Sidebar1 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#3D81EE">
<Variable name="sidebar2HeaderColor" description="Sidebar2 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#3D81EE">
<Variable name="sidebar3HeaderColor" description="Sidebar3 Header Color"
type="color" default="#000000" value="#3D81EE">
<Variable name="sidebar1TextColor" description="Sidebar1 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#0066CC">
<Variable name="sidebar2TextColor" description="Sidebar2 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#0066CC">
<Variable name="sidebar3TextColor" description="Sidebar3 Text Color"
type="color" default="#9D1961" value="#0066CC">
<Variable name="sidebar1LinkColor" description="Sidebar1 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#0066CC">
<Variable name="sidebar2LinkColor" description="Sidebar2 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#0066CC">
<Variable name="sidebar3LinkColor" description="Sidebar3 Link Color"
type="color" default="#9D1961" value="#0066CC">
<Variable name="sidebar1HoverLinkColor" description="Sidebar1 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="sidebar2HoverLinkColor" description="Sidebar2 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="sidebar3HoverLinkColor" description="Sidebar3 Hover Link Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="sidebar1VisitedLinkColor" description="Sidebar1 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#0066CC">
<Variable name="sidebar2VisitedLinkColor" description="Sidebar2 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#0066CC">
<Variable name="sidebar3VisitedLinkColor" description="Sidebar3 Visited Link Color"
type="color" default="#000000" value="#0066CC">
<Variable name="sidebarListLineColor" description="Sidebar List Line Color"
type="color" default="#000000" value="#C3D9FF">


<Variable name="commentbgColor" description="Comment Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="commentboxBorderColor" description="Comment Box Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#C3D9FF">
<Variable name="commentTitleColor" description="Comment Title Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="commentAuthorBorderColor" description="Comment Author Border Color"
type="color" default="#C94093" value="#e6e6e6">
<Variable name="commentTextColor" description="Comment Text Color"
type="color" default="#4c4c4c" value="#333333">
<Variable name="commentauthorColor" description="Comment Author Color"
type="color" default="#9D1961" value="#3D81EE">
<Variable name="footerbgColor" description="Footer Background Color"
type="color" default="#E895CC" value="#000000">
<Variable name="footerBorderColor" description="Footer Border Color"
type="color" default="#9D1961" value="#000000">
<Variable name="footerHeaderColor" description="Footer Header Color"
type="color" default="#000000" value="#e6e6e6">
<Variable name="footerTextColor" description="Footer Text Color"
type="color" default="#C94093" value="#99C9FF">
<Variable name="footerHoverLinkColor" description="Footer Hover Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#ffffff">
<Variable name="footerVisitedLinkColor" description="Footer Visited Link Color"
type="color" default="#C94093" value="#99C9FF">
<Variable name="creditTextColor" description="Credit Text Color"
type="color" default="#C94093" value="#3D81EE">


<Variable name="blogTitleFont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 273% Georgia, Times, serif"
value="italic bold 153% Georgia, Times, serif">
<Variable name="blogDescriptionFont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 104% georgia,helvetica,verdana,Georgia, serif"
value="normal bold 77% Georgia, Times, serif">
<Variable name="linkbarTextFont" description="Linkbar Text Font"
type="font"
default="normal normal 77% Verdana, sans-serif"
value="normal bold 79% Arial, sans-serif">
<Variable name="dateHeaderFont" description="Date Header Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal bold 101% Arial, sans-serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font"
type="font"
default="normal bold 180% Georgia, Times, serif"
value="normal bold 186% Georgia, Times, serif">
<Variable name="textFont" description="Text Font"
type="font"
default="normal normal 90% Arial, sans-serif"
value="normal normal 72% Verdana, sans-serif">
<Variable name="quoteFont" description="Blog Quote Font"
type="font"
default="normal normal 92% helvetica,tahoma,verdana,arial,times,Sans-serif"
value="italic normal 100% Verdana, sans-serif">
<Variable name="sidebarHeaderFont" description="Sidebar Header Font"
type="font"
default="normal bold 117% Arial, sans-serif"
value="normal bold 131% Arial, sans-serif">
<Variable name="sidebarTextFont" description="Sidebar Text Font"
type="font"
default="normal normal 78% Arial, Verdana, sans-serif"
value="normal normal 68% Arial, sans-serif">
<Variable name="postfooterTextFont" description="Post-Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 93% Arial, sans-serif"
value="normal normal 84% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTextFont" description="Comment Text Font"
type="font"
default="normal normal 95% Arial, sans-serif"
value="normal normal 95% Verdana, sans-serif">
<Variable name="commentTitleFont" description="Comment Title Font"
type="font"
default="normal bold 120% Arial, sans-serif"
value="normal bold 117% Arial, sans-serif">
<Variable name="footerHeaderFont" description="Footer Header Font"
type="font"
default="normal bold 131% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal bold 109% Verdana, sans-serif">
<Variable name="footerTextFont" description="Footer Text Font"
type="font"
default="normal normal 76% Trebuchet, Trebuchet MS, Arial, sans-serif"
value="normal normal 67% Arial, sans-serif">
*/


/* ----- GLOBAL ----- */

body {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
min-width: 810px;
text-align: center;
color: $textColor;
background: $bodybgColor;
background-attachment: fixed;
font-family: arial,verdana,helvetica,tahoma,Sans-serif;
font-size: 100%;
}

#outer-wrapper {
margin: 0 auto; /* to make the template lay in the screen center */
padding: 0px 0px 0px 0px;
margin-top: 0px;
text-align: left;
position: relative;
width: 810px;
}

#blog-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
position: relative;
width: 810px;
border: 1px solid $blogBorderColor;
border-right: 0;
border-top: 0;
}

#spacer {
z-index: -1;
clear: both;
margin: -7px 0px 0px 0px;
padding: 0;
line-height: 0;
min-height: 0;
max-height: 0;
z-index: -1;
}

/* global link attributes */
a {
color: $mainLinkColor;
text-decoration: none;
}

a:hover {
text-decoration: underline;
color: $mainHoverLinkColor;
}

a:visited {
text-decoration: none;
color: $mainVisitedLinkColor;
}

/* setting margin of Blogger Navbar */
#Navbar1 {
margin: 0;
padding: 0;
}/* ----- HEADER ----- */

#top-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 3px 0px 3px 3px;
width: 805px;
background: $blogbgColor;
border-right: 1px solid $blogBorderColor;
}

#header-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 802px;
}

#header {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
background: $headerbgColor;
border: 1px solid $headerBorderColor;
text-align: center;
}

#header h1 {
display: block;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 130px 20px 0px 20px;
color: $blogTitleColor;
font: $blogTitleFont;
text-align: left;
}

#header h1 a {
text-decoration: none;
color: $blogTitleColor;
}

#header h1 a:hover {
text-decoration: none;
}

#header .description {
display: block;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 5px 20px 10px 20px;
color: $blogDescriptionColor;
font: $blogDescriptionFont;
text-align: left;
}

#header a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
border: 0;
position: absolute;
top: 0px;
left: 0px;
}/* ----- LINKBAR ----- */
#linkbar {
margin: 0px 0px 2px 0px;
padding: 3px 0px 6px 0px;
position: relative;
width: 800px;
}

#linkbar ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
list-style-type:none;
}

#linkbar li {
display: inline;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#linkbar h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
display: none;
visibility: hidden;
}

#linkbar a {
clear: both;
margin: 0px -2px 0px 0px;
padding: 5px 15px 5px 15px;
width:100%px;
text-decoration:none;
font: $linkbarTextFont;
color: $linkbarTextColor;
background: $linkbartextbgColor;
border: 1px solid $linkbarBorderColor;
}

#linkbar a:hover {
color: $linkbarHoverTextColor;
background: $linkbarHoverBgColor;
}/* ----- BANNER ----- */

.banner {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 15px 0px 15px;
width: 800px;
text-align: center;
}/* ----- MAIN ----- */

#content-wrapper {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 3px 3px;
width: 805px;
position: relative;
text-align: left;
background: $blogbgColor;
border-right: 1px solid $blogBorderColor;
}

#main-wrapper {
float: left;
position: relative;
margin: 0px 3px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#main {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
width: 490px;
color: $textColor;
font: $textFont;
background: $postbgColor;
border: 1px solid $postBorderColor;
}

#main .widget {
margin: 0px 0px 10px 0px;
padding: 10px 15px 0px 15px;
}

h2.date-header {
margin: 0px 0px -10px 0px;
padding: 20px 0px 0px 0px;
text-align: left;
color: $dateHeaderColor;
font: $dateHeaderFont;
text-decoration: underline;
}

.date-header span {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
line-height: 1.6em;
text-align: left;
}

.post h3 {
margin: 0px 0px 10px 0px;
padding: 20px 0px 5px 0px;
color: $postTitleColor;
font: $postTitleFont;
text-decoration: none;
text-align: left;
line-height: 1.6em;
}

.post h3 a, .post h3 a:visited, .post h3 a:hover {
color: $postTitleColor;
text-decoration: none;
}

.post-body p {
/* Fix bug in IE5/Win with italics in posts */
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 5px 0px 15px 0px;
display: inline; /* to fix floating-ads wrapping problem in IE */
height: 1%;
overflow: visible;
}

.post-body p a, .post-body p a:visited {
color: $mainLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.post-body a:hover {
text-decoration: underline;
color: $mainHoverLinkColor;
}

.post ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 15px 30px;
list-style-type: disc;
line-height: 2.0em;
font-size: 95%;
}

.post ol {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 15px 0px 15px 30px;
line-height: 2.0em;
font-size: 95%;
}

.post li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
line-height: 1.5em;
}

a img {
margin: 5px 5px 5px 5px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- POST-FOOTER ----- */

.post-footer {
display: block;
margin: 20px 0px 0px 0px;
padding: 3px 0px 3px 0px;
text-align: left;
font: $postfooterTextFont;
color: $postfooterTextColor;
font-weight: normal;
text-decoration: none;
background: $postfooterbgColor;
border-top: 2px dotted $postfooterBorderColor;
}

.post-footer-line {
margin: 5px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.post-footer a {
color: $postfooterLinkColor;
text-decoration: none;
}

.post-footer a:hover {
text-decoration: none;
color: $commentTabLinkColor;
text-decoration: none;
}

.post-footer .post-comment-link a {
margin: 0px 10px 0px 10px;
padding: 0px 10px 0px 10px;
border-left: 1px solid $postfooterLinkColor;
border-right: 1px solid $postfooterLinkColor;
color: $commentTabLinkColor;
font-weight: bold;
}

.post-footer .post-comment-link a:hover {
text-decoration: none;
color: $postfooterLinkColor;
}

#blog-pager, #blog-pager a {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 7px 0px 10px 0px;
text-align: center;
font-size: 93%;
color: $feedlinksColor;
}

#blog-pager a:hover {color: $mainHoverLinkColor}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding-left: 3px;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding-right: 3px;
}

.feed-links {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 25px 3px 10px 3px;
clear: both;
line-height: 1.5em;
text-align: right;
font-size: 93%;
color: $feedlinksColor;
}

.feed-links a, .feed-links a:visited {color: $feedlinksColor}
.feed-links a:hover {color: $mainHoverLinkColor}
/* ----- SIDEBAR ----- */

#side-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#sidebar-wrapper {
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.sidebar {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
text-align: left;
line-height: 1.4em;
font: $sidebarTextFont;
}

#sidebar1 {
width: 120px;
margin: 0px 3px 3px 0px;
padding: 15px 15px 0px 15px;
color: $sidebar1TextColor;
background: $sidebar1bgColor;
border: 1px solid $sidebar1BorderColor;
}

#sidebar2 {
width: 120px;
margin: 0px 0px 3px 0px;
padding: 15px 15px 0px 15px;
color: $sidebar2TextColor;
background: $sidebar2bgColor;
border: 1px solid $sidebar2BorderColor;
z-index: 1;
}

#sidebar3 {
width: 275px;
margin: 0px 0px 3px 0px;
padding: 15px 15px 0px 15px;
color: $sidebar3TextColor;
background: $sidebar3bgColor;
border: 1px solid $sidebar3BorderColor;
}

#sidebar1 .widget, #sidebar2 .widget, #sidebar3 .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 30px 0px;
}/* sidebar heading ----- */

#sidebar1 h2 {
margin: -10px 0px 7px 0px;
padding: 5px 0px 2px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar1HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
background: $sidebar1HeaderBgColor;
border-bottom: 1px solid $sidebar1HeaderBorderColor;
text-align: left;
}

#sidebar2 h2 {
margin: -10px 0px 7px 0px;
padding: 5px 0px 2px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar2HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
background: $sidebar2HeaderBgColor;
border-bottom: 1px solid $sidebar2HeaderBorderColor;
text-align: left;
}

#sidebar3 h2 {
margin: -10px 0px 7px 0px;
padding: 5px 0px 2px 0px;
text-align: left;
color: $sidebar3HeaderColor;
font: $sidebarHeaderFont;
background: $sidebar3HeaderBgColor;
border-bottom: 1px solid $sidebar3HeaderBorderColor;
text-align: left;
}

.sidebar ul, #BlogArchive1 ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: none;
}

.sidebar li, #BlogArchive1 li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 4px 0px 2px 0px;
line-height: 1.3em;
border-bottom: 1px solid $sidebarListLineColor;
}

#sidebar1 a {
color: $sidebar1LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar2 a {
color: $sidebar2LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar3 a {
color: $sidebar3LinkColor;
text-decoration: none;
}

#sidebar1 a:hover {
text-decoration: none;
color: $sidebar1HoverLinkColor;
}

#sidebar2 a:hover {
text-decoration: none;
color: $sidebar2HoverLinkColor;
}

#sidebar3 a:hover {
text-decoration: none;
color: $sidebar3HoverLinkColor;
}

#sidebar1 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar1VisitedLinkColor;
}

#sidebar2 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar2VisitedLinkColor;
}

#sidebar3 a:visited {
text-decoration: none;
color: $sidebar3VisitedLinkColor;
}

.sidebar a img {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

/* ----- PROFILE ----- */

.profile-img a img {
display: block;
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
clear: both;
}

.profile-textblock {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 10px 0px 10px 0px;
clear: both;
line-height: 1.4em;
}

.profile-data {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
font-weight: normal;
font-style: italic;
}

.profile-datablock {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.profile-link {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}/* ----- BLOCKQUOTE ----- */

blockquote {
margin: 15px 30px 15px 30px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
color: $blogQuoteColor;
font: $quoteFont;
line-height: 1.6em;
}


/* ----- CODE ----- */

code {
color: $codeTextColor;
font-size: 110%;
}/* ----- COMMENT ----- */

#comments {
margin: 0px -15px 0px -15px;
padding: 0px 25px 15px 25px;
text-align: left;
background: $commentbgColor;
color: $commentTextColor;
font: $commentTextFont;
border-bottom: 1px solid $commentboxBorderColor;
}

/* comment-header */
#comments h4 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 17px 0px 5px 0px;
color: $commentTitleColor;
font: $commentTitleFont;
text-transform: uppercase;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
margin: 3px 0px 3px 0px;
}

.comment-author {
margin: 15px 0px 10px 0px;
padding: 15px 0px 0px 0px;
color: $commentauthorColor;
border-top: 1px dotted $commentAuthorBorderColor;
}

.comment-author a {color: $commentauthorColor;}
.comment-author a:hover {color: $mainHoverLinkColor;}

.comment-body {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 30px;
}

.comment-footer {
margin: 0px 0px 20px 0px;
padding: 10px 0px 0px 30px;
}

.comment-timestamp, .comment-timestamp a {
margin: 0px 0px 30px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
color: $commentTextColor;
font-size: 95%;
text-decoration: none;
}

.comment-body p {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
line-height: 1.6em;
}

#comments ul {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
list-style-type: disc;
}

#comments li {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

a.comment-link {
/* ie5.0/win doesn't apply padding to inline elements,
so we hide these two declarations from it */
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

html>body a.comment-link {
/* respecified, for ie5/mac's benefit */
padding-left: 0px;
}

/* ----- FOOTER ----- */

#footer-wrapper {
clear: both;
display: inline; /* handles IE margin bug */
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 3px 3px;
width: 805px;
background: $blogbgColor;
border-right: 1px solid $blogBorderColor;
}

#footer {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 10px 15px 10px 15px;
width: 770px;
text-align: right;
color: $footerTextColor;
font: $footerTextFont;
line-height: 1.6em;
background: $footerbgColor;
border: 1px solid $footerBorderColor;
}

#footer h2 {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 3px 0px 3px 0px;
color: $footerHeaderColor;
font: $footerHeaderFont;
}

#footer .widget {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

.footer a {
color: $footerTextColor;
text-decoration: underline;
}

.footer a:hover {
color: $footerHoverLinkColor;
text-decoration: underline;
}

.footer a:visited {
color: $footerVisitedLinkColor;
text-decoration: underline;
}/* ----- CREDIT ----- */

#credit-wrapper {
clear: both;
margin: 2px 0px 0px 0px;
text-align: left;
font: $textFont;
font-size: 60%;
color: $creditTextColor;
font-weight: bold;
background: #333333;
}

.creditleft {
float:left;
display: inline;
padding: 2px 10px 1px 10px;
}

.creditright {
float:right;
text-align:right;
display: inline;
padding: 2px 10px 1px 10px;
}

.creditleft a, .creditleft a:hover, .creditleft a:visited {
color: $creditTextColor;
text-decoration: underline;
}

.creditright a, .creditright a:hover, .creditright a:visited {
color: $creditTextColor;
text-decoration: underline;
}/* ************ END OF CSS STYLING ************ *//** Page structure tweaks for layout editor wireframe */

body#layout #main,
body#layout #sidebar {
padding: 0;
}
]]></b:skin>
</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'>
<div id='blog-wrapper'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='top-wrapper'>

<div id='linkbar-wrapper'>
<b:section class='linkbar' id='linkbar' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='LinkList1' locked='true' title='Linkbar' type='LinkList'>
<b:includable id='main'>

<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content'>
<ul>
<b:loop values='data:links' var='link'>
<li><a expr:href='data:link.target'><data:link.name/></a></li>
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' preferred='yes'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Test Blog II (Header)' type='Header'>
<b:includable id='title'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<data:title/>
<b:else/>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:title/></a>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='description'>
<div class='descriptionwrapper'>
<p class='description'><span><data:description/></span></p>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='main'>

<b:if cond='data:useImage'>
<b:if cond='data:imagePlacement == &quot;REPLACE&quot;'>
<!--Show just the image, no text-->
<div id='header-inner'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' style='display: block'>
<img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width' style='display: block'/>
</a>
</div>
<b:else/>
<!--Show image as background to text-->
<div expr:style='&quot;background-image: url(\&quot;&quot; + data:sourceUrl + &quot;\&quot;); &quot; + &quot;background-repeat: no-repeat; &quot; + &quot;width: &quot; + data:width + &quot;px; &quot; + &quot;height: &quot; + data:height + &quot;px;&quot;' id='header-inner'>
<div class='titlewrapper' style='background: transparent'>
<h1 class='title' style='background: transparent; border-width: 0px'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<data:title/>
<b:else/>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:title/></a>
</b:if>
</h1>
</div>
<div class='descriptionwrapper'>
<p class='description'><span><data:description/></span></p>
</div>
</div>
</b:if>
<b:else/>
<!--No header image -->
<div id='header-inner'>
<div class='titlewrapper'>
<h1 class='title'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<data:title/>
<b:else/>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:title/></a>
</b:if>
</h1>
</div>
<div class='descriptionwrapper'>
<p class='description'><span><data:description/></span></p>
</div>
</div>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both'/>

</div> <!-- end top-wrapper -->
<div style='clear: both'/>

<div id='content-wrapper'>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'>
<b:includable id='nextprev'>
<div class='blog-pager' id='blog-pager'>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<span id='blog-pager-newer-link'>
<a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'><data:newerPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:olderPageUrl'>
<span id='blog-pager-older-link'>
<a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'><data:olderPageTitle/></a>
</span>
</b:if>

<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:newerPageUrl'>
<a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
</b:if>
</b:if>

</div>
<div class='clear'/>
</b:includable>
<b:includable id='backlinks' var='post'>
<a name='links'/><h4><data:post.backlinksLabel/></h4>
<b:if cond='data:post.numBacklinks != 0'>
<dl class='comments-block' id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.backlinks' var='backlink'>
<div class='collapsed-backlink backlink-control'>
<dt class='comment-title'>
<span class='backlink-toggle-zippy'>&#160;</span>
<a expr:href='data:backlink.url' rel='nofollow'><data:backlink.title/></a>
<b:include data='backlink' name='backlinkDeleteIcon'/>
</dt>
<dd class='comment-body collapseable'>
<data:backlink.snippet/>
</dd>
<dd class='comment-footer collapseable'>
<span class='comment-author'><data:post.authorLabel/> <data:backlink.author/></span>
<span class='comment-timestamp'><data:post.timestampLabel/> <data:backlink.timestamp/></span>
</dd>
</div>
</b:loop>
</dl>
</b:if>
<p class='comment-footer'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.createLinkUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-create-link&quot;' target='_blank'><data:post.createLinkLabel/></a>
</p>
</b:includable>
<b:includable id='post' var='post'>
<div class='post'>
<a expr:name='data:post.id'/>
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h3>
</b:if>

<div class='post-header-line-1'/>

<div class='post-body'>
<p><data:post.body/></p>
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
</div>
<div class='post-footer'>
<p class='post-footer-line post-footer-line-1'><span class='post-author'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<data:top.authorLabel/> <data:post.author/>
</b:if>
</span> <span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<data:top.timestampLabel/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' title='permanent link'><data:post.timestamp/></a>
</b:if>
</b:if>
</span> <span class='post-comment-link'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>

<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
</b:if>
</b:if>
</span> <span class='post-icons'>
<!-- email post links -->
<b:if cond='data:post.emailPostUrl'>
<span class='item-action'>
<a expr:href='data:post.emailPostUrl' expr:title='data:top.emailPostMsg'>
<span class='email-post-icon'>&#160;</span>
</a>
</span>
</b:if>

<!-- quickedit pencil -->
<b:include data='post' name='postQuickEdit'/>
</span> </p>

<p class='post-footer-line post-footer-line-2'><span class='post-labels'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span> </p>

<p class='post-footer-line post-footer-line-3'/>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>
<span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:comment.adminClass'>
<a expr:href='data:comment.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteCommentMsg'>
<span class='delete-comment-icon'>&#160;</span>
</a>
</span>
</b:includable>
<b:includable id='status-message'>
<b:if cond='data:navMessage'>
<div class='status-msg-wrap'>
<div class='status-msg-body'>
<data:navMessage/>
</div>
<div class='status-msg-border'>
<div class='status-msg-bg'>
<div class='status-msg-hidden'><data:navMessage/></div>
</div>
</div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinks'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> <!-- Blog feed links -->
<b:if cond='data:feedLinks'>
<div class='blog-feeds'>
<b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>
</div>
</b:if>

<b:else/> <!--Post feed links -->
<div class='post-feeds'>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<b:if cond='data:post.feedLinks'>
<b:include data='post.feedLinks' name='feedLinksBody'/>
</b:if>
</b:if>
</b:loop>
</div>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'>
<span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:backlink.adminClass'>
<a expr:href='data:backlink.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteBacklinkMsg'>
<span class='delete-comment-icon'>&#160;</span>
</a>
</span>
</b:includable>
<b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
<div class='feed-links'>
<data:feedLinksMsg/>
<b:loop values='data:links' var='f'>
<a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
</b:loop>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
<b:if cond='data:post.editUrl'>
<span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:post.adminClass'>
<a expr:href='data:post.editUrl' expr:title='data:top.editPostMsg'>
<span class='quick-edit-icon'>&#160;</span>
</a>
</span>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='comments' var='post'>
<div class='comments' id='comments'>
<a name='comments'/>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<h4>
<b:if cond='data:post.numComments == 1'>
1 <data:commentLabel/>:
<b:else/>
<data:post.numComments/> <data:commentLabelPlural/>:
</b:if>
</h4>

<dl id='comments-block'>
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
<dt class='comment-author' expr:id='&quot;comment-&quot; + data:comment.id'>
<a expr:name='&quot;comment-&quot; + data:comment.id'/>
<b:if cond='data:comment.authorUrl'>
<a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow'><data:comment.author/></a>
<b:else/>
<data:comment.author/>
</b:if>
</dt>
<dd class='comment-body'>
<b:if cond='data:comment.isDeleted'>
<span class='deleted-comment'><data:comment.body/></span>
<b:else/>
<p><data:comment.body/></p>
</b:if>
</dd>
<dd class='comment-footer'>
<span class='comment-timestamp'>
<a expr:href='&quot;#comment-&quot; + data:comment.id' title='comment permalink'>
<data:comment.timestamp/>
</a>
<b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/>
</span>
</dd>
</b:loop>
</dl>

<p class='comment-footer'>
<a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><data:postCommentMsg/></a>
</p>
</b:if>

<div id='backlinks-container'>
<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
<b:include data='post' name='backlinks'/>
</b:if>
</div>
</div>
</div>
</b:includable>
<b:includable id='main' var='top'>
<!-- posts -->
<div class='blog-posts'>

<b:include data='top' name='status-message'/>

<data:adStart/>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><data:post.dateHeader/></h2>
</b:if>
<b:include data='post' name='post'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:loop>
<data:adEnd/>
</div>

<!-- navigation -->
<b:include name='nextprev'/>

<!-- feed links -->
<b:include name='feedLinks'/>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>

<div id='side-wrapper'>

<b:section class='sidebar' id='sidebar3' preferred='yes'>
<b:widget id='Feed1' locked='false' title='Our Blogger Templates' type='Feed'>
<b:includable id='main'>
<h2><data:title/></h2>
<div class='widget-content'>
<ul expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_feedItemListDisplay&quot;'>
<b:loop values='data:feedData.items' var='i'>
<li>
<span class='item-title'>
<a expr:href='data:i.alternate.href'>
<data:i.title/>
</a>
</span>
<b:if cond='data:showItemDate'>
<b:if cond='data:i.str_published != &quot;&quot;'>
<span class='item-date'>
&#160;-&#160;<data:i.str_published/>
</span>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:showItemAuthor'>
<b:if cond='data:i.author != &quot;&quot;'>
<span class='item-author'>
&#160;-&#160;<data:i.author/>
</span>
</b:if>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

<div id='sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Label1' locked='false' title='Categories' type='Label'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<ul>
<b:loop values='data:labels' var='label'>
<li>
<b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
<data:label.name/>
<b:else/>
<a expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
</b:if>
(<data:label.count/>)
</li>
</b:loop>
</ul>

<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>

<div id='sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Archives' type='BlogArchive'>
<b:includable id='toggle' var='interval'>
<b:if cond='data:interval.toggleId'>
<b:if cond='data:interval.expclass == &quot;expanded&quot;'>
<a class='toggle' expr:href='data:widget.actionUrl + &quot;&amp;action=toggle&quot; + &quot;&amp;dir=close&amp;toggle=&quot; + data:interval.toggleId + &quot;&amp;toggleopen=&quot; + data:toggleopen'>
<span class='zippy toggle-open'>&#9660; </span>
</a>
<b:else/>
<a class='toggle' expr:href='data:widget.actionUrl + &quot;&amp;action=toggle&quot; + &quot;&amp;dir=open&amp;toggle=&quot; + data:interval.toggleId + &quot;&amp;toggleopen=&quot; + data:toggleopen'>
<span class='zippy'>&#9658; </span>
</a>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='interval' var='intervalData'>
<b:loop values='data:intervalData' var='i'>
<ul>
<li expr:class='&quot;archivedate &quot; + data:i.expclass'>
<b:include data='i' name='toggle'/>
<a class='post-count-link' expr:href='data:i.url'><data:i.name/></a>
(<span class='post-count'><data:i.post-count/></span>)
<b:if cond='data:i.data'>
<b:include data='i.data' name='interval'/>
</b:if>
<b:if cond='data:i.posts'>
<b:include data='i.posts' name='posts'/>
</b:if>
</li>
</ul>
</b:loop>
</b:includable>
<b:includable id='menu' var='data'>
<select expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_ArchiveMenu&quot;'>
<option value=''><data:title/></option>
<b:loop values='data:data' var='i'>
<option expr:value='data:i.url'><data:i.name/> (<data:i.post-count/>)</option>
</b:loop>
</select>
</b:includable>
<b:includable id='flat' var='data'>
<ul>
<b:loop values='data:data' var='i'>
<li class='archivedate'>
<a expr:href='data:i.url'><data:i.name/></a> (<data:i.post-count/>)
</li>
</b:loop>
</ul>
</b:includable>
<b:includable id='posts' var='posts'>
<ul class='posts'>
<b:loop values='data:posts' var='i'>
<li><a expr:href='data:i.url'><data:i.title/></a></li>
</b:loop>
</ul>
</b:includable>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<div id='ArchiveList'>
<div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_ArchiveList&quot;'>
<b:if cond='data:style == &quot;HIERARCHY&quot;'>
<b:include data='data' name='interval'/>
</b:if>
<b:if cond='data:style == &quot;FLAT&quot;'>
<b:include data='data' name='flat'/>
</b:if>
<b:if cond='data:style == &quot;MENU&quot;'>
<b:include data='data' name='menu'/>
</b:if>
</div>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About' type='Profile'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<b:if cond='data:team == &quot;true&quot;'> <!-- team blog profile -->
<ul>
<b:loop values='data:authors' var='i'>
<li><a expr:href='data:i.userUrl'><data:i.display-name/></a></li>
</b:loop>
</ul>

<b:else/> <!-- normal blog profile -->

<b:if cond='data:photo.url != &quot;&quot;'>
<a expr:href='data:userUrl'><img class='profile-img' expr:alt='data:photo.alt' expr:height='data:photo.height' expr:src='data:photo.url' expr:width='data:photo.width'/></a>
</b:if>

<dl class='profile-datablock'>
<dt class='profile-data'><data:displayname/></dt>

<b:if cond='data:showlocation == &quot;true&quot;'>
<dd class='profile-data'><data:location/></dd>
</b:if>

<b:if cond='data:aboutme != &quot;&quot;'><dd class='profile-textblock'><data:aboutme/></dd></b:if>
</dl>
<a class='profile-link' expr:href='data:userUrl'><data:viewProfileMsg/></a>
</b:if>

<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>

</div> <!-- end mainside-wrapper -->

<!-- spacer for skins that sets sidebar and main to be the same height-->
<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div style='clear: both;'/>

<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='Our Blogger Templates ' type='Text'>
<b:includable id='main'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>

<b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>

<div style='clear: both;'/>

</div> <!-- end blog-wrapper -->

<div style='clear: both'/>

<!-- -->

<div id='credit-wrapper'>

<div class='creditleft'>
<p> <img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='CURSOR: hand' title='Mullookkaaran'/></p>
</div>

<div class='creditright'>
<p><a href='#outer-wrapper'>Jump to TOP </a></p>
</div>

</div> <!-- end credit-wrapper -->

</div> <!-- end outer-wrapper -->

</body>
</html>


നാല് കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------
Blogger Template Style
Name: Minima
Designer: Mullookkaaran

----------------------------------------------- */

/* Variable definitions
====================
<Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="textcolor" description="Text Color"
type="color" default="#333" value="#333333">
<Variable name="linkcolor" description="Link Color"
type="color" default="#58a" value="#5588aa">
<Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#666" value="#666666">
<Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
type="color" default="#c60" value="#cc6600">
<Variable name="bordercolor" description="Border Color"
type="color" default="#ccc" value="#cccccc">
<Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="sidebartextcolor" description="Sidebar Text Color"
type="color" default="#666" value="#666666">
<Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="bodyfont" description="Text Font"
type="font" default="normal normal 100% Georgia, Serif" value="normal normal 100% Georgia, Serif">
<Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal normal 200% Georgia, Serif" value="normal normal 200% Georgia, Serif">
<Variable name="descriptionfont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">
<Variable name="postfooterfont" description="Post Footer Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">
<Variable name="startSide" description="Side where text starts in blog language"
type="automatic" default="left" value="left">
<Variable name="endSide" description="Side where text ends in blog language"
type="automatic" default="right" value="right">
*/

/* Use this with templates/template-twocol.html */

body {
background:$bgcolor;
margin:0;
color:$textcolor;
font:x-small Georgia Serif;
font-size/* */:/**/small;
font-size: /**/small;
text-align: center;
}
a:link {
color:$linkcolor;
text-decoration:none;
}
a:visited {
color:$visitedlinkcolor;
text-decoration:none;
}
a:hover {
color:$titlecolor;
text-decoration:underline;
}
a img {
border-width:0;
}

/* Header
-----------------------------------------------
*/

#header-wrapper {
width:100%;
margin:0 auto 10px;
border:1px solid $bordercolor;
}

#header-inner {
background-position: center;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

#header {
margin: 5px;
border: 1px solid $bordercolor;
text-align: center;
color:$pagetitlecolor;
}

#header h1 {
margin:5px 5px 0;
padding:15px 20px .25em;
line-height:1.2em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
font: $pagetitlefont;
}

#header a {
color:$pagetitlecolor;
text-decoration:none;
}

#header a:hover {
color:$pagetitlecolor;
}

#header .description {
margin:0 5px 5px;
padding:0 20px 15px;
max-width:950px;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
line-height: 1.4em;
font: $descriptionfont;
color: $descriptioncolor;
text-align: center;
}

#header img {
margin-$startSide: auto;
margin-$endSide: auto;
}


/* Outer-Wrapper
----------------------------------------------- */
#outer-wrapper {
width: 990px;
margin:0 auto;
padding:0;
text-align:left;
font: $bodyfont;
}

#main-wrapper {
margin:0 0 0 20px;
width: 450px;
float: left;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#left-column {
width: 163px;
float: left;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}
#rightsidebar-left {
margin:0 0 0 10px;
width: 163px;
float: left;
word-wrap: break-word;
overflow: hidden;
}


#rightsidebar-right {
width: 164px;
float: right;
word-wrap: break-word;
overflow: hidden;
}/* Headings
----------------------------------------------- */

h2 {
margin:1.5em 0 .75em;
font:$headerfont;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
color:$sidebarcolor;
}


/* Posts
-----------------------------------------------
*/
h2.date-header {
margin:1.5em 0 .5em;
}

.post {
margin:.5em 0 1.5em;
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
padding-bottom:1.5em;
}
.post h3 {
margin:.25em 0 0;
padding:0 0 4px;
font-size:140%;
font-weight:normal;
line-height:1.4em;
color:$titlecolor;
}

.post h3 a, .post h3 a:visited, .post h3 strong {
display:block;
text-decoration:none;
color:$titlecolor;
font-weight:normal;
}

.post h3 strong, .post h3 a:hover {
color:$textcolor;
}

.post-body {
margin:0 0 .75em;
line-height:1.6em;
}

.post-body blockquote {
line-height:1.3em;
}

.post-footer {
margin: .75em 0;
color:$sidebarcolor;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
font: $postfooterfont;
line-height: 1.4em;
}

.comment-link {
margin-$startSide:.6em;
}
.post img {
padding:4px;
border:1px solid $bordercolor;
}
.post blockquote {
margin:1em 20px;
}
.post blockquote p {
margin:.75em 0;
}

/* Comments
----------------------------------------------- */
#comments h4 {
margin:1em 0;
font-weight: bold;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
color: $sidebarcolor;
}

#comments-block {
margin:1em 0 1.5em;
line-height:1.6em;
}
#comments-block .comment-author {
margin:.5em 0;
}
#comments-block .comment-body {
margin:.25em 0 0;
}
#comments-block .comment-footer {
margin:-.25em 0 2em;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
}
#comments-block .comment-body p {
margin:0 0 .75em;
}
.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}

#blog-pager-newer-link {
float: $startSide;
}

#blog-pager-older-link {
float: $endSide;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
}

/* Sidebar Content
----------------------------------------------- */
.sidebar {
color: $sidebartextcolor;
line-height: 1.5em;
}

.sidebar ul {
list-style:none;
margin:0 0 0;
padding:0 0 0;
}
.sidebar li {
margin:0;
padding-top:0;
padding-$endSide:0;
padding-bottom:.25em;
padding-$startSide:15px;
text-indent:-15px;
line-height:1.5em;
}

.sidebar .widget, .main .widget {
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
margin:0 0 1.5em;
padding:0 0 1.5em;
}

.main .Blog {
border-bottom-width: 0;
}


/* Profile
----------------------------------------------- */
.profile-img {
float: $startSide;
margin-top: 0;
margin-$endSide: 5px;
margin-bottom: 5px;
margin-$startSide: 0;
padding: 4px;
border: 1px solid $bordercolor;
}

.profile-data {
margin:0;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
font: $postfooterfont;
color: $sidebarcolor;
font-weight: bold;
line-height: 1.6em;
}

.profile-datablock {
margin:.5em 0 .5em;
}

.profile-textblock {
margin: 0.5em 0;
line-height: 1.6em;
}

.profile-link {
font: $postfooterfont;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: .1em;
}

/* Footer
----------------------------------------------- */
#footer {
width:990px;
clear:both;
margin:0 auto;
padding-top:15px;
line-height: 1.6em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
text-align: center;
}
]]></b:skin>
</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='�ന�ദ�വര� (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div id='content-wrapper'>

<div id='crosscol-wrapper' style='text-align:center'>
<b:section class='crosscol' id='crosscol' showaddelement='yes'>
<b:widget id='HTML2' locked='false' title='' type='HTML'/>
</b:section>
</div>

<div id='left-column'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='' type='HTML'/>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
</b:section>
</div>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

<div id='rightsidebar-left'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML4' locked='false' title='' type='HTML'/>
</b:section>
</div>


<div id='rightsidebar-right'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar3' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML1' locked='false' title='' type='HTML'/>
</b:section>
</div>


<!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
<div class='clear'> </div>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div id='footer-wrapper'><center><img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='' title='Mullookkaaran'/></center>
<b:section class='footer' id='footer'/>
</div>

</div></div> <!-- end outer-wrapper -->
</body>
</html>

മൂന്നു കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>

<b:skin><![CDATA[


/* -----------------------------------------------
Blogger Template Design: Mullookkaaran
----------------------------------------------- */


/* Variable definitions
========================
<Variable name="mainbgColor" description="Main Background Color"
type="color" default="#cccccc" value="#cccccc">
<Variable name="contentbgColor" description="Content Background Color"
type="color" default="#fdfdfd" value="#fdfdfd">
<Variable name="headerbgColor" description="Header Background Color"
type="color" default="#ff6000" value="#ff6000">

<Variable name="blogTitleColor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="blogDescriptionColor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="postTitleColor" description="Post Title Color"
type="color" default="#670000" value="#670000">
<Variable name="textColor" description="Text Color"
type="color" default="#444444" value="#444444">
<Variable name="blogQuoteColor" description="Blog Quote Color"
type="color" default="#555599" value="#555599">
<Variable name="mainLinkColor" description="Link Color"
type="color" default="#006700" value="#006700">
<Variable name="mainVisitedLinkColor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#006700" value="#006700">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#006700" value="#006700">

<Variable name="sidebarTextColor" description="Sidebar Text Color"
type="color" default="#670000" value="#670000">
<Variable name="sidebarHeaderColor" description="Sidebar Header Color"
type="color" default="#000000" value="#000000">
<Variable name="sidebarLinkColor" description="Sidebar Link Color"
type="color" default="#670000" value="#670000">
<Variable name="sidebarVisitedLinkColor" description="Sidebar Visited Link Color"
type="color" default="#670000" value="#670000">
<Variable name="commentTextColor" description="Comment Text Color"
type="color" default="#006700" value="#006700">
<Variable name="footerTextColor" description="Footer Text Color"
type="color" default="#0f0068" value="#0f0068">

<Variable name="pageTitleFont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 300% Times, serif"
value="normal bold 300% Times, serif">
<Variable name="blogDescriptionFont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal bold 170% Georgia, Times, serif"
value="normal bold 170% Georgia, Times, serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font"
type="font"
default="normal bold 140% verdana,arial,tahoma,times,'Trebuchet MS', Sans-serif"
value="normal bold 140% verdana,arial,tahoma,times,'Trebuchet MS', Sans-serif">
<Variable name="bodyFont" description="Text Font"
type="font"
default="normal normal 70% verdana,arial,tahoma,times,'Trebuchet MS', Sans-serif"
value="normal normal 70% verdana,arial,tahoma,times,'Trebuchet MS', Sans-serif">
<Variable name="quoteFont" description="Blog Quote Font"
type="font"
default="normal normal 100% verdana,arial,tahoma,times,'Trebuchet MS', Sans-serif"
value="normal normal 100% verdana,arial,tahoma,times,'Trebuchet MS', Sans-serif">
<Variable name="headerFont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal bold 150% Times,'Arial Black',Times,Arial,Verdana"
value="normal bold 150% Times,'Arial Black',Times,Arial,Verdana">
*/


/* ----- GLOBAL ----- */

body {
margin: 0;
text-align: center;
min-width: 1200px;
background: $mainbgColor;
color: $textColor;
font: $bodyFont;
}

blockquote {
margin: 10px 0px 10px 0px;
padding: 0px 10px 0px 10px;
color: $blogQuoteColor;
border-left: 1px dotted #006700;
font: $quoteFont;
font-stretch: wider;
line-height: 1.6em;
font-style: oblique;
}

code {
color: $postTitleColor;
}

hr {
display: none;
}


/* ----- LAYOUT ----- */

#outer-wrapper {
margin: 0 auto;
width: 1200px;
text-align: left;
}

#header-wrapper {
position: relative;
height: 100px;
padding: 10px 0px 5px 0px;
margin: 20px 0px 0px 0px;
border: 7px solid #fdfdfd;
border-bottom: 0;
background: $headerbgColor; /*url(http://farm1.static.flickr.com/197/481440374_4e1c3610e4_o.jpg) repeat-x left bottom; */
}

#header {
padding: 25px 0px 35px 0px;
}

#content-wrapper {
position: relative;
width: 1200px;
padding: 5px 0px 0px 0px;
background: $contentbgColor; /*url(http://farm1.static.flickr.com/214/481440376_22490ec4bd_o.jpg) repeat-y center top;*/
border-bottom: 7px solid $headerbgColor;
}

#main-wrapper {
display: inline; /* handles IE margin bug */
float: left;
margin: 0px 0px 0px 0px;
width: 750px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#main {
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#main .widget {
padding: 10px 0px 10px 0px;
text-align: center;
}

.post {
padding: 10px 0px 7px 0px;
margin: 0px 7px 0px 7px;
line-height: 1.4em;
border-top: 1px dotted #670000;
text-align: left;
}

#comments {
margin: 7px 0px 7px 0px;
padding: 0px 7px 7px 20px;
border-top: 1px dotted #670000;
color: $commentTextColor;
background: #f7fef7;
text-align: left;
}

.sidebar-wrapper {
display: inline; /* handles IE margin bug */
float: right;
margin: 0px 0px 0px 0px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.sidebar {
padding: 0px 0px 10px 0px;
color: $sidebarTextColor;
font-family: verdana,serif,times,Arial;
font-size: 94%;
font-stretch: narrower;
}

#sidebar1 {
width: 220px;
}

#sidebar2 {
width: 220px;
}

.sidebar .widget {
padding: 10px 7px 0px 7px;
}

#sidebar1 .widget {
}

#sidebar2 .widget {
}

#footer-wrapper {
padding: 0px 0px 0px 0px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
clear: both;
/*background: url(http://farm1.static.flickr.com/191/481440370_47fa4c667a_o.jpg) repeat-x left top;*/
}

#footer {
padding: 5px 0px 6px 0px;
text-align: center;
color: $footerTextColor;
font-size: 98%;
line-height: 1.4em;
}

#footer .widget {
margin: 0;
padding: 0 0 10px 0px;
}


/* ----- HEADINGS ----- */

#header h1 {
position: absolute;
right: 500px;
bottom: 40px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 50px 0px 0px;
color: $blogTitleColor;
font: $pageTitleFont;
text-align: right;
border-right: 2px solid #fdfdfd;
}

#header .description {
position: absolute;
left: 500px;
bottom: 40px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 4px 50px;
color: $blogDescriptionColor;
font: $blogDescriptionFont;
text-align: left;
}

h2.date-header {
margin: 10px 0px 0px 0px;
padding: 0px 7px 3px 7px;
text-align: left;
text-transform: uppercase;
color: $dateHeaderColor;
letter-spacing: 0.7px;
font-size: 100%;
font-weight: x-bold%;
}

.date-header span {
margin: 0 0 0 0px;
padding: 0 25px 0 25px;
}

.sidebar h2 {
padding: 0px 0px 5px 0px;
margin: 0px 0px -5px 0px;
color: $sidebarHeaderColor;
letter-spacing: 0.7px;
font: $headerFont;
font-variant: small-caps;
font-weight: x-bold;
font-size: 115%;
}

#sidebar1 h2 {
}

.sidebar .Profile h2 {
}

.profile-textblock {
clear: both;
color: %sidebarTextColor;
margin: 5px 0px 0px 0px;
padding: 5px 0px 7px 0px;
border-top: 1px dotted #006700;
border-bottom: 1px dotted #006700;
}

/* Post Title Header */
.post h3 {
margin: 0;
padding: 15px 0px 15px 0px;
color: $postTitleColor;
font: $postTitleFont;
}

.post h3 a, .post h3 a:visited {
color: $postTitleColor;
}

/* comment-header */
#comments h4 {
margin: 0px 0px -30px 0px;
padding: 5px 0px 25px 0px;
text-align: left;
text-transform: uppercase;
color: $dateHeaderColor;
letter-spacing: 0.7px;
font-size: 95%;
font-weight: x-bold%;
}


/* ----- TEXT ----- */

.post-body p {
/* Fix bug in IE5/Win with italics in posts */
margin: 0;
height: 1%;
overflow: visible;
}

.post-footer {
display: block;
padding: 5px 0px 5px 0px;
margin: 0px 0px 10px 0px;
font-variant: small-caps;
font-weight: bold;
color: $postTitleColor;
}

.post-footer .post-comment-link a {
}

.comment-author {
font-size: 100%;
color: $mainLinkColor;
padding: 10px 0px 0px 0px;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
font-size: 98%;
}

.comment-body p {
line-height: 1.4em;
padding: 0px 0px 0px 0px;
margin: 0px 0px 0px 0px;
font-size: 100%
}

/* ----- LISTS ----- */

.post ul {
padding-left: 10px;
list-style-type: none;
line-height: 1.6em;
}

.post li {
padding: 0 0 0px 10px;
line-height: 1.6em;
}

#comments ul {
margin: 0;
list-style-type: none;
}

#comments li {
padding: 0 0 10px 10px;
}

.sidebar ul {
padding: 0px 0px 5px 0px;
line-height: 1.3em;
margin-left: 0;
}

.sidebar li {
padding: 0px 0px 0px 0px;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
margin-left: 29px;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
margin-right: 16px;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

/* ----- LINKS ----- */

a {
color: $mainLinkColor;
font-weight: 580;
text-decoration: none;
}

a:hover {
text-decoration: underline;
}

a:visited {
color: $mainLinkColor;
}

a.comment-link {
/* ie5.0/win doesn't apply padding to inline elements,
so we hide these two declarations from it */
padding-left: 0px;
}

html>body a.comment-link {
/* respecified, for ie5/mac's benefit */
padding-left: 0px;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 1.5em;
margin: 5px 7px 0px 7px;
padding: 7px 0px 7px 0px;
text-align: center;
border-top: 1px dotted #670000;
}

.sidebar a {
color: $sidebarLinkColor;
}

.sidebar a:visited {
color: $sidebarLinkColor;
}

.sidebar a:hover {
text-decoration: underline;;
}

#sidebar1 a {
}

#sidebar1 a:visited {
}

#sidebar1 a:hover {
}

#header h1 a {
color: $blogTitleColor;
text-decoration: none;
}

#header h1 a:hover {
text-decoration: underline;;
}

.post h3 a {
text-decoration: none;
}

a img {
margin: 7px 7px 7px 7px;
}

.sidebar a img {
border: 0px solid #333333;
}

.footer a {
color: #673333;
}


.clear {
clear: both;
line-height: 0;
height: 0;
}

.profile-img {
float: left;
margin: 0px 5px 5px 5px;
padding: 0px;
border: 3px solid #7777aa;
display: block;
clear: both;
}

.profile-link {
padding: 0px 0px 0px 0px;
color: #0000cd;
}

/** Page structure tweaks for layout editor wireframe */

body#layout #main,
body#layout #sidebar {
padding: 0;
}
]]></b:skin>
</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='മ�ള�ള����ാരന�� (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div id='content-wrapper'>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

<div class='sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML1' locked='false' title='Hello' type='HTML'/>
<b:widget id='AdSense1' locked='false' title='' type='AdSense'/>
</b:section>
</div>

<div class='sidebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='LinkList1' locked='false' title='Hawaiian Links' type='LinkList'/>
<b:widget id='Label1' locked='false' title='Categories' type='Label'/>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Archives' type='BlogArchive'/>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About Me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>

<!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
<div class='clear'> </div>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div id='footer-wrapper'>

</div>

</div></div> <!-- end outer-wrapper --><center><img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='' title='Mullookkaaran'/></center>


</body>
</html>

മൂന്നു കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[/*
Variable definitions
====================

<Variable name="textcolor" description="Main Text Color"
type="color" default="#555" value="#555555">

<Variable name="linkcolor" description="Link Color"
type="color" default="#a42d41" value="#a42d41">

<Variable name="headercolor" description="Blog Name Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">

<Variable name="headerbgcolor" description="Header Background Color"
type="color" default="#036" value="#003366">

<Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
type="color" default="#036" value="#003366">

<Variable name="titleunderline" description="Post Title Underline"
type="color" default="#a42d41" value="#a42d41">

<Variable name="bodyfont" description="Body Font"
type="font" default="normal normal 85% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif" value="normal normal 85% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif">

*/

* {margin: 0;
padding: 0; }

body {color: $textcolor;
font: $bodyfont; }

a {color: $linkcolor;
text-decoration: none; }

a:hover {color: $linkcolor;
text-decoration: underline; }

a img {border: none; }

#container {line-height: 110%;
width:880px;
text-align: left;
background-color: #ffffff;
margin: 0 auto 30px auto; }

#header {color: $headercolor;
background-color: $headerbgcolor;
text-align: left;
width: 880px;
height: 90px;
margin: auto; }

#main {width: 520px;
float: left; }

#sidebar1, #sidebar2 {
width: 160px;
float: left;
margin-left: 20px; }

.widget-content {font-size: 0.8em;
margin-bottom: 10px; }

#sidebar1 ul, #sidebar2 ul {
list-style: none; }

#sidebar1 li, #sidebar2 li {
padding: 0 0 .5em 15px;
text-indent: -15px;
line-height: 1.5em; }

#header h1, #header h1 a, #header h1 a:hover, #header h1 a:visited {
color: $headercolor;
font-size: 1.4em;
padding-top: 8px;
line-height:110%;
margin: 0 5px 0 0;
text-decoration: none;
text-align:right; }

h2, #sidebar1 h2, #sidebar2 h2 {line-height: 103%;
color: $titlecolor;
font-size: 1.1em;
text-align: left;
text-transform: uppercase;
font-weight: bold;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 5px;
border-bottom: 1px solid $titleunderline; }

h2 a, h2 a:hover {color: $titlecolor; text-decoration: none; }

h3, .meta {font-size: 0.85em; }
.meta {margin: 10px 0; }
.meta, .post-comment-link {text-align: right; }

#commentwrap {border: 1px solid #ccc;
padding: 5px;
margin-bottom: 20px; }

.commentspostinfo {border-bottom: 1px solid #ccc; }
.blog-pager, .post-feeds, .blog-feeds {font-size: 0.8em;
text-align: center; }
.post-feeds, .blog-feeds {margin-bottom: 20px; }

#credit {padding: 0;
margin: 20px auto 5px auto;
width: 880px;
clear: both; }
#credit p {color: #666666;
margin-top: 30px;
font-size: 0.8em;
text-align: right;
border-top: 1px solid #666666; }
#credit p a {color: #666666;
font-weight: bold;
text-decoration: underline; }

]]></b:skin>
</head>
<body>
<!-- begin container -->
<div id='container'>

<!-- begin header -->
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Mullookkaaran (Header)' type='Header'/>
</b:section>
<!-- end header -->

<!-- begin main -->
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
<!-- end main -->

<!-- begin sidebar1 -->
<b:section class='sidebar' id='sidebar1'>
<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'/>
</b:section>
<!-- end sidebar1 -->

<!-- begin sidebar2 -->
<b:section class='sidebar' id='sidebar2'>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
</b:section>
<!-- end sidebar2 -->
</div>
<!-- end container -->

<!-- begin credit -->
<div id='credit'>
<p><center><a href=''><img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='' title='Mullookkaaran'/></a></center></p>
</div>
<!-- end credit -->
</body>
</html>

മൂന്നു കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------
Dsgd By: Mullookkaaran
Date: Aug: 2007
----------------------------------------------- */

/* Variable definitions
====================
<Variable name="mainBgColor" description="Main Background Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="mainTextColor" description="Text Color" type="color"
default="#000" value="#000000">
<Variable name="postTitleColor" description="Post Title Color" type="color"
default="#000" value="#000000">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#000" value="#000000">
<Variable name="borderColor" description="Post Border Color" type="color"
default="#bbb" value="#bbbbbb">


<Variable name="mainLinkColor" description="Link Color" type="color"
default="#b00" value="#BB0000">
<Variable name="mainVisitedLinkColor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#666" value="#666666">

<Variable name="titleBgColor" description="Page Header Background Color"
type="color" default="#FFA" value="#FAFAFA">
<Variable name="titleTextColor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#000" value="#000000">

<Variable name="topSidebarHeaderColor"
description="Top Sidebar Title Color"
type="color" default="#b00" value="#BB0000">
<Variable name="topSidebarBgColor"
description="Top Sidebar Background Color"
type="color" default="#eee" value="#EEEEEE">
<Variable name="topSidebarTextColor" description="Top Sidebar Text Color"
type="color" default="#000" value="#000000">
<Variable name="topSidebarLinkColor" description="Top Sidebar Link Color"
type="color" default="#b00" value="#BB0000">
<Variable name="topSidebarVisitedLinkColor"
description="Top Sidebar Visited Link Color"
type="color" default="#666" value="#666666">
<Variable name="bottomSidebarHeaderColor"
description="Bottom Sidebar Title Color"
type="color" default="#333" value="#333333">

<Variable name="bottomSidebarBgColor"
description="Bottom Sidebar Background Color"
type="color" default="#000" value="#000000">
<Variable name="bottomSidebarTextColor"
description="Bottom Sidebar Text Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="bottomSidebarLinkColor"
description="Bottom Sidebar Link Color"
type="color" default="#cf6" value="#ccff66">
<Variable name="bottomSidebarVisitedLinkColor"
description="Bottom Sidebar Visited Link Color"
type="color" default="#f09" value="#ff0099">

<Variable name="bodyFont" description="Text Font" type="font"
default="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">

<Variable name="headerFont" description="Sidebar Title Font" type="font"
default="normal bold 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal bold 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font" type="font"
default="normal bold 135% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal bold 135% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
*/

body { padding: 0px 0 0 0; margin: 0; font: .75em Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 1.5em; background: #EFF6FC url(http://dstudiobali.googlepages.com/bg.gif) repeat-x; color: #454545; }
/* Ads
----------------------------------------------- */
#adbritebottom {
background:center center;
padding:3px 0px;
text-align: center;
}

#adbritepost {
background:left;
padding:2px 0px 3px;
text-align: left;
float: left;
margin-right: 2px;
width: 180px;
}
/* Page Structure
----------------------------------------------- */
/* The images which help create rounded corners depend on the
following widths and measurements. If you want to change
these measurements, the images will also need to change.
*/
#outer-wrapper {
width:760px;
margin:0 auto;
text-align:left;
font: $bodyFont;
}
#main-wrap1 {
width:405px;
float:left;
margin:0px 0 0;
padding:0px;
color:$mainTextColor;
font-size:97%;
line-height:1.5em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}
#main-wrap2 {
float:left;
width:100%;
padding:10px 0 0;
}
#main { background: #fff url(http://dstudiobali.googlepages.com/bgshade.gif) repeat-x; color: #454545; padding:0;
}
#sidebar-wrap {
background: #fff url(http://dstudiobali.googlepages.com/bgshade.gif) repeat-x; color: #454545; padding:0;
margin:10px 0 0;
width:345px;
float:right;
font-size:97%;
line-height:1.2em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#sidebar-ad {
margin:2px;
width:340px;
font-size:97%;
line-height:1.2em;
background: #999999 center center;
border-bottom-width: thin;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: #000000;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.sidebar-wrap h2 {
margin:0;
line-height:1.2em;
border-width:0 1px 1px;
color: $postTitleColor;
font: $postTitleFont;
}
#sidebarleft-wrap {
width:170px;
background: #cccccc;
float:left;
margin: 0px 0 0;
padding: 1px 0 0;
font-size:97%;
line-height:1.2em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}
#sidebarright-wrap {
width:170px;
float: right;
margin:0px 0 0;
padding: 1px 0 0;
font-size:97%;
line-height:1.2em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.main .widget {
margin-top: 4px;
width: 387px;
padding: 0 3px;
}

.main .Blog {
margin: 0;
padding: 0;
width: 404px;
}
/* Links
----------------------------------------------- */
a:link {
color: $mainLinkColor;
}
a:visited {
color: $mainVisitedLinkColor;
}
a:hover {
color: $mainVisitedLinkColor;
}
a img {
border-width:0;
}


/* Blog Header
----------------------------------------------- */
#header-wrapper { padding:8px 0 0 0; margin:10px 0 0 0; font: .7em Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 1.7em; background:$titleBgColor url(http://dstudiobali.googlepages.com/bg.gif) repeat-x; color:$titleTextColor; }#header {
padding:0 15px 8px;
}
#header h1 {
margin:0;
padding:10px 20px 5px;
line-height:1.2em;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 18px;
font-weight: bold;
}
#header a,
#header a:visited {
text-decoration:none;
color: $titleTextColor;
}
#header .description {
margin:0;
padding:5px 20px 10px;
line-height:1.5em;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;
}


/* Posts
----------------------------------------------- */
h3.date-header {
margin:0 28px 0 43px;
font-size:85%;
line-height:2em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
color:$dateHeaderColor;
}
.post {
margin:.3em 0 25px;
padding:0 5px;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:1px 0;
}
.post h2 {
margin:0;
line-height:1.5em;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:0 1px 1px;
padding:2px 14px 2px 15px;
color: $postTitleColor;
font: $postTitleFont;
}
.post h2 a, .post h2 a:visited {
text-decoration:none;
color: $postTitleColor;
}
.post h2 a:hover {
color:#FF0066;
text-decoration: none;
background-image:url(http://i49.photobucket.com/albums/f283/insideme/star.gif);
background-repeat:no-repeat;
background-position: left 20%;
padding-left: 20px;
background-color: #CCCCCC;
display: block;
}
.post-body {
border:1px dotted $borderColor;
border-width:0 1px 1px;
border-bottom-color:$mainBgColor;
padding:5px 5px 1px;
text-align: justify;
}
html>body .post-body {
border-bottom-width:0;
}
.post p {
margin:0 0 .75em;
}

.post-footer {
background: #eee;
margin:0;
padding:2px 14px 2px 29px;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:1px;
font-size:100%;
line-height:1.5em;
color: #666;
}

.post-footer p {
margin: 0;
}

html>body .post-footer {
border-bottom-color:transparent;
}

.uncustomized-post-template .post-footer {
text-align: right;
}

.uncustomized-post-template .post-author,
.uncustomized-post-template .post-timestamp {
display: block;
float: left;
text-align:left;
margin-right: 4px;
}

.post-footer a {
color: #BF3E18;
}
.post-footer a:hover {
color: #8A2001;
}
a.comment-link {
/* IE5.0/Win doesn't apply padding to inline elements,
so we hide these two declarations from it */
background/* */:/**/url("http://www.blogblog.com/rounders4/icon_comment.gif") no-repeat 0 45%;
padding-left:14px;
}
html>body a.comment-link {
/* Respecified, for IE5/Mac's benefit */
background:url("http://www.blogblog.com/rounders4/icon_comment.gif") no-repeat 0 45%;
padding-left:14px;
}
.post img {
margin:0 0 5px 0;
padding:4px;
border:1px solid $borderColor;
}
blockquote {
margin:.75em 0;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:1px 0;
padding:5px 15px;
color: #ffffff;
}
.post blockquote p {
margin:.5em 0;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
margin-left: 13px;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
margin-right: 13px;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
margin-left: 13px;
}

/* Comments
----------------------------------------------- */
#comments {

margin:-25px 13px 0;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:0 1px 1px;
padding:20px 0 15px 0;
}
#comments h4 {
margin:0 0 10px;
padding:0 14px 2px 29px;
border-bottom:1px dotted $borderColor;
font-size:120%;
line-height:1.4em;
color:$postTitleColor;
}
#comments-block {
margin:0 15px 0 9px;
}
.comment-author {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders4/icon_comment.gif") no-repeat 2px .3em;
margin:.5em 0;
padding:0 0 0 20px;
font-weight:bold;
}
.comment-body {
margin:0 0 1.25em;
padding:0 0 0 20px;
}
.comment-body p {
margin:0 0 .5em;
}
.comment-footer {
margin:0 0 .5em;
padding:0 0 .75em 20px;
}
.comment-footer a:link {
color: #BB0000;
}
.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}


/* Profile
----------------------------------------------- */
.profile-img {
float: left;
margin: 5px 5px 5px 0;
border: 4px solid $topSidebarTextColor;
}

.profile-datablock {
margin: 0 15px .5em 0;
padding-top: 8px;
}

.profile-link {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders4/icon_profile.gif") no-repeat 0 .1em;
padding-left:15px;
font-weight:bold;
}

.profile-textblock {
clear: both;
margin: 0;
}

.sidebar .clear, .main .widget .clear {
clear: both;
}


/* Sidebar Boxes
----------------------------------------------- */

.sidebar .widget {
margin:0.5em 5px 1.25em;
padding:0 0px;
}

.widget-content {
margin-top: 0.5em;
}


#sidebarright-wrap1 {
margin:0px 0px 0px;
padding:0px 0px 0px;
color:$topSidebarTextColor;
}

#sidebarright-wrap2 {
padding: 0px 0 0;
margin:0;
border-width:0;
}

#sidebarright h3 {
line-height:1.2em;
color:$topSidebarHeaderColor;
border-bottom: 1px dotted $topSidebarHeaderColor;
font: $headerFont;
margin-bottom: 0.5em;
}

#sidebarright a {
color: $topSidebarLinkColor;
}

#sidebarright a:hover {
color: $topSidebarVisitedLinkColor;
}
#sidebarright a:visited {
color: $topSidebarVisitedLinkColor;
}

#sidebar {
background:url("http://akuajaneh.googlepages.com/rails_side.gif") repeat-y;
}

#sidebar {
color: $bottomSidebarTextColor;
}

#sidebar h3 {
color: $bottomSidebarTextColor;
border-bottom: 1px dotted $bottomSidebarTextColor;
margin-bottom: 0.5em;
}

#sidebar a {
color: $bottomSidebarLinkColor;
}
#sidebar a:hover,
#sidebar a:visited {
color: $bottomSidebarVisitedLinkColor;
}

.sidebar h3 {
margin:0;
padding:0 0 .2em;
line-height:1.2em;
font:$headerFont;
}

.sidebar ul {
list-style:none;
margin:0 0 1.25em;
padding:0 0px;
}

.sidebar ul li {
background:url("http://geocities.com/dstudiodesign/images/cat-li.gif") no-repeat 2px .25em;
margin:0;
padding:0 0 3px 14px;
margin-bottom:3px;
border-bottom:1px dotted $borderColor;
line-height:1.4em;
}
.sidebar p {
margin:0 0 .6em;
}

/* Footer
----------------------------------------------- */
#footer-wrap1 {
clear:both;
margin:0;
padding:15px 0 0;
}

#footer {
background: #3C6491 url(http://dstudiobali.googlepages.com/footerbg.gif) repeat-x top left;
padding:8px 15px 8px; color: #FFF;
}
#footer hr {display:none;}
#footer p {margin:0;}
#footer a {color:#ffffff;}
#extreme {
z-index: 1;
visibility: hidden;
position: absolute;
z-index: 10000;
}
/** Page structure tweaks for layout editor wireframe */
body#layout #main-wrap1,
body#layout #sidebar-wrap,
body#layout #header-wrapper {
margin-top: 0;
}

body#layout #header, body#layout #header-wrapper,
body#layout #outer-wrapper {
margin-left:0,
margin-right: 0;
padding: 0;
}

body#layout #outer-wrapper {
width: 730px;
}

body#layout #footer-wrap1 {
padding-top: 0;
}
]]></b:skin>
</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Mullookkaaran (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div id='main-wrap1'><div id='main-wrap2'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
<!-- Related -->
<b:section id='sidebar5'>
<b:widget id='Blog2' locked='false' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
<!-- Related -->
</div></div>

<div id='sidebar-wrap'>
<!-- Sidebar AD Start -->
<div id='sidebar-ad'>
<b:section class='sidebar' id='sidebartop2'/>
</div>
<!-- Sidebar AD End -->
<div id='sidebarleft-wrap'>
<div id='sidebartop-wrap'><div id='sidebartop-wrap2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebartop'>
<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'/>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About Me' type='Profile'/>
</b:section>
</div></div>
<!-- akhir sidebar left -->

<!--sidebar left bottom start-->
<div id='sidebarbottom-wrap1'><div id='sidebarbottom-wrap2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'/>
</div></div>
<!--akhir sidebar left bottom-->
</div>
<!--akhir sidebar left -->

<!--Start sidebar right -->
<div id='sidebarright-wrap'>
<div id='sidebarright-wrap1'><div id='sidebarright-wrap2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebarright' preferred='no'>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
</b:section>
</div></div>
</div>
<div style='text-align: center; padding: 4px'>

</div>
</div>


<div id='footer-wrap1'><div id='footer-wrap2'>
<b:section class='footer' id='footer'/>
<center><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202" src="http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg" style="" title="Mullookkaaran" border="0"/></center>
</div></div>

</div>

</body>
</html>

മൂന്നു കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[/*

* dsgd by mullookkaaran
*/

/* Variable definitions
====================
<Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">

<Variable name="textcolor" description="Text Color"
type="color" default="#000" value="#000000">

<Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#000" value="#000000">

<Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
type="color" default="#000" value="#000000">

<Variable name="footercolor" description="Date and Footer Color"
type="color" default="#555" value="#555555">

<Variable name="linkcolor" description="Link Color"
type="color" default="#58a" value="#5588aa">

<Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#999" value="#999999"> Used to be #969

<Variable name="bordercolor" description="Border Color"
type="color" default="#999" value="#999999">

<Variable name="bodyfont" description="Text Font"
type="font" default="normal normal 100% arial,Georgia,Serif;" value="normal normal 100% arial,Georgia,Serif;">

<Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 200% arial, Georgia,Serif" value="normal bold 200% arial, Georgia,Serif">
<Variable name="startSide" description="Start side in blog language"
type="automatic" default="left" value="left">
<Variable name="endSide" description="End side in blog language"
type="automatic" default="right" value="right">
*/

body {
margin:0;
font:$bodyfont;
background:$bgcolor;
color:$textcolor;
text-align:center
}
p
{margin:0 0 6px 0 }
#page {float:right; width:470px; margin-left:10px}

#s320 {text-align:left; margin:5px 0 5px 0; }

#sidkiri {float:left; width:320px; font-size:12px;}

#sidkiri1 {float:left; width:120px; text-align:left;}
#sidkiri2 { float:left; width:190px; margin-left:10px; text-align:left;}
.clr {clear:both; }

.navi {width:800px ; background-color:#0099FF; float:left;}
.navi ul {margin:0; padding:0; }

.navi ul li {list-style-type:none;
}

.navi ul li a { font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11px; display:inline; padding:5px; float:left; margin:0; border-right:1px solid #ffffff; background-color:#0099FF; color:#003399; text-decoration:none; }
.navi ul li a:visited { color:#003399}
.navi ul li a:hover {background-color:#003366; color:#FFFFFF; }
a:link {
color:$linkcolor;
text-decoration:none;
}

a:visited {
color:#003366;
text-decoration:none;
}

a:hover {
color:#006699;
text-decoration:underline;
}

a img {
border-width:0;
}

#outer-wrapper {
width:800px;
border:5px solid #006699;
padding:5px;
margin:0 auto;
}
#njobo
{

}
h1 {
border-bottom:dotted 1px $bordercolor;
margin-bottom:0px;
color: $pagetitlecolor;
font: $pagetitlefont;
}

h1 a, h1 a:link, h1 a:visited {
color: $pagetitlecolor;
}

h2 {
margin:0px;
padding: 0px;
font-size:18px;
}

#main .widget {
padding-bottom:10px;
margin-bottom:20px;
border-bottom:dotted 1px $bordercolor;
clear: both;
}
#wheader .widget-content {margin-bottom:3px; }

#wheader {border-bottom:4px solid #00ccff; }
#main .Header {
border-bottom-width: 0px;
}

h2.date-header {
padding-top:5px;
color:$footercolor;
padding-bottom:0px;
margin:0px;
font-size:12px;
text-align:left;
}
.isid h2 { font-weight:normal; background-color:#ccffff; color:#006699; padding:2px; }

.isid ul {margin:0; padding:0; }
.isid ul li {border-bottom:1px solid #ccffff; list-style-type:none;}
.isid ul li a {display:block; text-decoration:none; color:blue; padding:2px 0 2px 0;}
.isid ul li a:visited {color:bloe; }
.isid ul li a:hover {color:#ffffff; background-color:#00ccff;}
#bottom { margin:0; padding:2px; font-size:10px; background-color:#ccffff;}

p.description {margin:0 200px 10px 200px; display:block; color:#006699; font-size:12px; font-family:verdana, arial, tahoma; }
h3.post-title {
font-size:24px;
color: $titlecolor;
font-family: "trebuchet ms", georgia, arial, verdana;
margin:3px 0 3px 0;
}

.post {
padding:5px; text-align:left;
font-family:"arial,georgia, "trebuchet ms";
}

.post-footer {
color:#006699;
font-size:12px;
margin-bottom:10px;padding:5px 0 5px 10px;
border-bottom:1px solid #cccccc;
}
.post-body {font-size:12px; line-height:18px; }
#comments {
padding-top:30px;
color:$textcolor;
padding-bottom:0px;
margin-bottom:0px;
text-align:left;
}

#comments .comment-footer {
font-size:1em;
font-weight:normal;
color:$footercolor;
margin-$endSide:10px;
display:inline;
}

.comment-author {
margin-top: 3%;
}

.comment-body {
font-size:1em;
font-weight:normal;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}
.comment-link {
margin-$startSide:.6em;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
}

#blog-pager-newer-link {
float: $startSide;
}

#blog-pager-older-link {
float: $endSide;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

.clear {
clear: both;
}

.profile-img {
float: $startSide;
margin-top: 0;
margin-$endSide: 5px;
margin-bottom: 5px;
margin-$startSide: 0;
}

body#layout #outer-wrapper {
margin-top: 0px;
margin-$endSide: 50px;
margin-bottom: 0;
margin-$startSide: 50px;
}
]]></b:skin>
<style>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
span.fullpost {display:inline;}
<b:else/>
span.fullpost {display:none;}
</b:if>
</style>
</head>

<body>
<div id='njobo'>
<div id='outer-wrapper'>
<div id='wheader'>
<b:section class='header1' id='header2'>
<b:widget id='Header1' locked='false' title='Mullookkaaran (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>
<div>
<div id='sidkiri'>
<div id='s320'>
<b:section class='isid' id='s320x'/>
</div>
<div id='sidkiri1'>
<b:section class='isid' id='kiri1'/>
</div>
<div id='sidkiri2'>
<b:section class='isid' id='kiri2'>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
</b:section>
</div>

</div>
<div id='page'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>
</div>
<div class='clr'/>
<div id='footer'>
<b:section class='footers' id='footer1'/>
</div>
<div id='bottom'>
<p><a href=''><img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='' title='Mullookkaaran'/></a> </p>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

(Rounder Column)മൂന്നു കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------
Blogger Template Style
Name: Rounders
Dsgd: By Mullookkaaran
----------------------------------------------- */

/* Variable definitions
====================
<Variable name="mainBgColor" description="Main Background Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="mainTextColor" description="Text Color" type="color"
default="#000" value="#000000">
<Variable name="postTitleColor" description="Post Title Color" type="color"
default="#333" value="#333333">
<Variable name="dateHeaderColor" description="Date Header Color"
type="color" default="#810" value="#881100">
<Variable name="borderColor" description="Post Border Color" type="color"
default="#bbb" value="#bbbbbb">


<Variable name="mainLinkColor" description="Link Color" type="color"
default="#b30" value="#bb3300">
<Variable name="mainVisitedLinkColor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#c63" value="#cc6633">

<Variable name="titleBgColor" description="Page Header Background Color"
type="color" default="#710" value="#771100">
<Variable name="titleTextColor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">

<Variable name="topSidebarHeaderColor"
description="Top Sidebar Title Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="topSidebarBgColor"
description="Top Sidebar Background Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="topSidebarTextColor" description="Top Sidebar Text Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="topSidebarLinkColor" description="Top Sidebar Link Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="topSidebarVisitedLinkColor"
description="Top Sidebar Visited Link Color"
type="color" default="#ddd" value="#dddddd">

<Variable name="bodyFont" description="Text Font" type="font"
default="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="pageTitleFont" description="Blog Title Font" type="font"
default="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="descriptionFont" description="Blog Description Font" type="font"
default="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="headerFont" description="Sidebar Title Font" type="font"
default="normal bold 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal bold 100% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
<Variable name="postTitleFont" description="Post Title Font" type="font"
default="normal bold 135% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif" value="normal bold 135% 'Trebuchet MS',Verdana,Arial,Sans-serif">
*/

body {
background:#ccc;
margin:0;
text-align:center;
line-height: 1.5em;
font: x-small Trebuchet MS, Verdana, Arial, Sans-serif;
color:$mainTextColor;
font-size/* */:/**/small;
font-size: /**/small;
}


/* Page Structure
----------------------------------------------- */
/*
*/
#outer-wrapper {
width:995px;
margin:0 auto;
text-align:left;
font: $bodyFont;
}
#main-wrap1 {
width:485px;
float:left;
background:$mainBgColor url("http://www.blogblog.com/rounders2/corners_main_bot.gif") no-repeat left bottom;
margin:15px 15px 0;
padding:0 0 10px;
color:$mainTextColor;
font-size:97%;
line-height:1.5em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}
#main-wrap2 {
float:left;
width:100%;
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/corners_main_top.gif") no-repeat left top;
padding:10px 0 0;
}
#main {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/rails_main.gif") repeat-y;
padding:0;
}
#sidebar-wrap {
width:240px;
float:right;
margin:15px 0 0;
font-size:97%;
line-height:1.5em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}
#left-sidebar-wrap {
width:240px;
float:left;
margin:15px 0px 15px;
font-size:97%;
line-height:1.5em;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

.main .widget {
margin: 0 13px 4px 13px;
}

.main .Blog {
margin: 0;
}

/* Links
----------------------------------------------- */
a:link {
color: $mainLinkColor;
}
a:visited {
color: $mainVisitedLinkColor;
}
a:hover {
color: $mainVisitedLinkColor;
}
a img {
border-width:0;
}


/* Blog Header
----------------------------------------------- */
#header-wrapper {
background:$titleBgColor url("http://kunoichi.info/bloggerbuster_templates/rounders2/corners_cap_top.gif") no-repeat left top;
margin:22px 0 0 0;
padding:8px 0 0 0;
color:$titleTextColor;
}
#header {
background:url("http://kunoichi.info/bloggerbuster_templates/rounders2/corners_cap_bot.gif") no-repeat left bottom;
padding:0 15px 8px;
}
#header h1 {
margin:0;
padding:10px 30px 5px;
line-height:1.2em;
font: $pageTitleFont;
}
#header a,
#header a:visited {
text-decoration:none;
color: $titleTextColor;
}
#header .description {
margin:0;
padding:5px 30px 10px;
line-height:1.5em;
font: $descriptionFont;
}

/* Posts
----------------------------------------------- */
h2.date-header {
margin:0 28px 0 43px;
font-size:85%;
line-height:2em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
color:$dateHeaderColor;
}
.post {
margin:.3em 0 25px;
padding:0 13px;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:1px 0;
}
.post h3 {
margin:0;
line-height:1.5em;
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/icon_arrow.gif") no-repeat 10px .5em;
display:block;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:0 1px 1px;
padding:2px 14px 2px 29px;
color: $postTitleColor;
font: $postTitleFont;
}
.post h3 a, .post h3 a:visited {
text-decoration:none;
color: $postTitleColor;
}
.post h3 a:hover {
background-color: $borderColor;
color: $postTitleColor;
}
.post-body {
border:1px dotted $borderColor;
border-width:0 1px 1px;
border-bottom-color:$mainBgColor;
padding:10px 14px 1px 29px;
}
html>body .post-body {
border-bottom-width:0;
}
.post p {
margin:0 0 .75em;
}

.post-footer {
background: #eee;
margin:0;
padding:2px 14px 2px 29px;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:1px;
font-size:100%;
line-height:1.5em;
color: #666;
}

.post-footer p {
margin: 0;
}

html>body .post-footer {
border-bottom-color:transparent;
}

.uncustomized-post-template .post-footer {
text-align: right;
}

.uncustomized-post-template .post-author,
.uncustomized-post-template .post-timestamp {
display: block;
float: left;
text-align:left;
margin-right: 4px;
}

.post-footer a {
color: #258;
}
.post-footer a:hover {
color: #666;
}
a.comment-link {
/* IE5.0/Win doesn't apply padding to inline elements,
so we hide these two declarations from it */
background/* */:/**/url("http://www.blogblog.com/rounders2/icon_comment.gif") no-repeat 0 45%;
padding-left:14px;
}
html>body a.comment-link {
/* Respecified, for IE5/Mac's benefit */
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/icon_comment.gif") no-repeat 0 45%;
padding-left:14px;
}
.post img {
margin:0 0 5px 0;
padding:4px;
border:1px solid $borderColor;
}
blockquote {
margin:.75em 0;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:1px 0;
padding:5px 15px;
color: $dateHeaderColor;
}
.post blockquote p {
margin:.5em 0;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
margin-left: 13px;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
margin-right: 13px;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
margin-left: 13px;
}

/* Comments
----------------------------------------------- */
#comments {
margin:-25px 13px 0;
border:1px dotted $borderColor;
border-width:0 1px 1px;
padding:20px 0 15px 0;
}
#comments h4 {
margin:0 0 10px;
padding:0 14px 2px 29px;
border-bottom:1px dotted $borderColor;
font-size:120%;
line-height:1.4em;
color:$postTitleColor;
}
#comments-block {
margin:0 15px 0 9px;
}
.comment-author {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/icon_comment.gif") no-repeat 2px .3em;
margin:.5em 0;
padding:0 0 0 20px;
font-weight:bold;
}
.comment-body {
margin:0 0 1.25em;
padding:0 0 0 20px;
}
.comment-body p {
margin:0 0 .5em;
}
.comment-footer {
margin:0 0 .5em;
padding:0 0 .75em 20px;
}
.comment-footer a:link {
color: #ced;
}
.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}


/* Profile
----------------------------------------------- */
.profile-img {
float: left;
margin: 5px 5px 5px 0;
border: 4px solid $topSidebarTextColor;
}

.profile-datablock {
margin: 0 15px .5em 0;
padding-top: 8px;
}

.profile-link {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/icon_profile.gif") no-repeat 0 .1em;
padding-left:15px;
font-weight:bold;
}

.profile-textblock {
clear: both;
margin: 0;
}

.sidebar .clear, .main .widget .clear {
clear: both;
}

#left-sidebartop-wrap {
background:$topSidebarBgColor url("http://www.blogblog.com/rounders2/corners_prof_bot.gif") no-repeat left bottom;
margin:0px 0px 15px;
padding:0px 0px 10px;
color:$topSidebarTextColor;
}

#left-sidebartop-wrap2 {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/corners_prof_top.gif") no-repeat left top;
padding: 10px 0 0;
margin:0;
border-width:0;
}

#left-sidebartop h2 {
line-height:1.5em;
color:$topSidebarHeaderColor;
border-bottom: 1px dotted $topSidebarHeaderColor;
font: $headerFont;
margin-bottom: 0.5em;
}

#left-sidebartop a {
color: $topSidebarLinkColor;
}

#left-sidebartop a:hover {
color: $topSidebarVisitedLinkColor;
}
#left-sidebartop a:visited {
color: $topSidebarVisitedLinkColor;

}
#sidebartop-wrap {
background:$topSidebarBgColor url("http://www.blogblog.com/rounders2/corners_prof_bot.gif") no-repeat left bottom;
margin:0px 0px 15px;
padding:0px 0px 10px;
color:$topSidebarTextColor;
}

#sidebartop-wrap2 {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/corners_prof_top.gif") no-repeat left top;
padding: 10px 0 0;
margin:0;
border-width:0;
}

#sidebartop h2 {
line-height:1.5em;
color:$topSidebarHeaderColor;
border-bottom: 1px dotted $topSidebarHeaderColor;
font: $headerFont;
margin-bottom: 0.5em;
}

#sidebartop a {
color: $topSidebarLinkColor;
}

#sidebartop a:hover {
color: $topSidebarVisitedLinkColor;
}
#sidebartop a:visited {
color: $topSidebarVisitedLinkColor;
}
/* Sidebar Boxes
----------------------------------------------- */

.sidebar .widget {
margin:.5em 13px 1.25em;
padding:0 0px;
}

.widget-content {
margin-top: 0.5em;
}

#sidebarbottom-wrap1 {
background: $mainBgColor url("http://www.blogblog.com/rounders2/corners_side_top.gif") no-repeat left top;
margin:0 0 15px;
padding:10px 0 0;
color: $mainTextColor;
}

#sidebarbottom-wrap2 {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/corners_side_bot.gif") no-repeat left bottom;
padding:8px 0px 8px;
}

#left-sidebarbottom-wrap1 {
background: $mainBgColor url("http://www.blogblog.com/rounders2/corners_side_top.gif") no-repeat left top;
margin:0 0 15;
padding:10px 0 0;
color: $mainTextColor;
}

#left-sidebarbottom-wrap2 {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/corners_side_bot.gif") no-repeat left bottom;
padding:8px 0px 8px;
}

#sidebar {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/rails_side.gif") repeat-y;
}

#left-sidebar {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/rails_side.gif") repeat-y;
}

#sidebar h2 {
color: $mainTextColor;
border-bottom: 1px dotted $mainTextColor;
margin-bottom: 0.5em;
}

#left-sidebar h2 {
color: $mainTextColor;
border-bottom: 1px dotted $mainTextColor;
margin-bottom: 0.5em;
}

#sidebar a {
color: $mainLinkColor;
}
#sidebar a:hover,
#sidebar a:visited {
color: $mainVisitedLinkColor;
}

.sidebar h2 {
margin:0;
padding:0 0 .2em;
line-height:1.5em;
font:$headerFont;
}

.sidebar ul {
list-style:none;
margin:0 0 1.25em;
padding:0 0px;
}

.sidebar ul li {
background:url("http://www.blogblog.com/rounders2/icon_arrow_sm.gif") no-repeat 2px .25em;
margin:0;
padding:0 0 3px 16px;
margin-bottom:3px;
border-bottom:1px dotted $borderColor;
line-height:1.4em;
}
.sidebar p {
margin:0 0 .6em;
}

/* Footer
----------------------------------------------- */
#footer-wrap1 {
clear:both;
margin:0;
padding:15px 0 0;
}
#footer-wrap2 {
background:$titleBgColor url("http://kunoichi.info/bloggerbuster_templates/rounders2/corners_cap_top.gif") no-repeat left top;
padding:8px 0 0;
color:$titleTextColor;
}
#footer {
background:url("http://kunoichi.info/bloggerbuster_templates/rounders2/corners_cap_bot.gif") no-repeat left bottom;
padding:8px 15px 8px;
}
#footer hr {display:none;}
#footer p {margin:0;}
#footer a {color:$titleTextColor;}

/** Page structure tweaks for layout editor wireframe */
body#layout #main-wrap1,
body#layout #sidebar-wrap,
body#layout #header-wrapper {
margin-top: 0;
}

body#layout #header, body#layout #header-wrapper,
body#layout #outer-wrapper {
margin-left:0,
margin-right: 0;
padding: 0;
}

body#layout #outer-wrapper {
width: 730px;
}

body#layout #footer-wrap1 {
padding-top: 0;
}

body#layout #main-wrap1 {
width: 300px;
}

body#layout #left-sidebar-wrap {
width: 200px;
}

body#layout #sidebar-wrap {
width: 200px;
}

/* Label Cloud Styles
----------------------------------------------- */
#labelCloud {text-align:center;font-family:arial,sans-serif;}
#labelCloud .label-cloud li{display:inline;background-image:none !important;padding:0 5px;margin:0;vertical-align:baseline !important;border:0 !important;}
#labelCloud ul{list-style-type:none;margin:0 auto;padding:0;}
#labelCloud a img{border:0;display:inline;margin:0 0 0 3px;padding:0}
#labelCloud a{text-decoration:none}
#labelCloud a:hover{text-decoration:underline}
#labelCloud li a{}
#labelCloud .label-cloud {}
#labelCloud .label-count {padding-left:0.2em;font-size:9px;color:#000}
#labelCloud .label-cloud li:before{content:"" !important}

]]></b:skin>

<script type='text/javascript'>
// Label Cloud User Variables
var cloudMin = 1;
var maxFontSize = 25;
var maxColor = [70,10,0];
var minFontSize = 10;
var minColor = [23,33,47];
var lcShowCount = false;
</script>

</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='2'>
<b:widget id='Header1' locked='false' title='Mullookkaaran (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div id='crosscol-wrapper' style='text-align:center'>
<b:section class='crosscol' id='crosscol' showaddelement='no'/>
</div>


<div id='left-sidebar-wrap'>

<div id='left-sidebartop-wrap'><div id='left-sidebartop-wrap2'>
<b:section class='sidebar' id='left-sidebartop'>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About Me' type='Profile'/>
</b:section>
</div></div>

<div id='left-sidebarbottom-wrap1'><div id='left-sidebarbottom-wrap2'>
<b:section class='sidebar' id='left-sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='Label2' locked='false' title='Labels' type='Label'/>
</b:section>
</div></div>

</div>


<div id='main-wrap1'><div id='main-wrap2'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div></div>

<div id='sidebar-wrap'>

<div id='sidebartop-wrap'><div id='sidebartop-wrap2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebartop'>
<b:widget id='Text1' locked='false' title='Just a test caption' type='Text'/>
<b:widget id='Label1' locked='false' title='Label Cloud' type='Label'/>
</b:section>
</div></div>

<div id='sidebarbottom-wrap1'><div id='sidebarbottom-wrap2'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='Blog Archive' type='BlogArchive'/>
</b:section>
</div></div>

</div><div id='footer-wrap1'><div id='footer-wrap2'>
<b:section class='footer' id='footer'/><center><hr color='pink' size='2' width='100%'/><img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='' title='Mullookkaaran'/></center> <hr color='pink' size='2' width='100%'/>
</div></div>

</div>

</body>
</html>

(Minima)മൂന്നു കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ....
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------
Blogger Template Style
Name: Minima 3 column
Designer: Mullookkaaran
Date: 26 Aug: 2008
----------------------------------------------- */

/* Variable definitions
====================
<Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
type="color" default="#fff" value="#ffffff">
<Variable name="textcolor" description="Text Color"
type="color" default="#333" value="#333333">
<Variable name="linkcolor" description="Link Color"
type="color" default="#58a" value="#5588aa">
<Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#666" value="#666666">
<Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
type="color" default="#c60" value="#cc6600">
<Variable name="bordercolor" description="Border Color"
type="color" default="#ccc" value="#cccccc">
<Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="sidebartextcolor" description="Sidebar Text Color"
type="color" default="#666" value="#666666">
<Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#999" value="#999999">
<Variable name="bodyfont" description="Text Font"
type="font" default="normal normal 100% Georgia, Serif" value="normal normal 100% Georgia, Serif">
<Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal normal 200% Georgia, Serif" value="normal normal 200% Georgia, Serif">
<Variable name="descriptionfont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">
<Variable name="postfooterfont" description="Post Footer Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">
*/

/* Use this with templates/template-twocol.html */

body {
background:$bgcolor;
margin:0;
color:$textcolor;
font:x-small Georgia Serif;
font-size/* */:/**/small;
font-size: /**/small;
text-align: center;
}
a:link {
color:$linkcolor;
text-decoration:none;
}
a:visited {
color:$visitedlinkcolor;
text-decoration:none;
}
a:hover {
color:$titlecolor;
text-decoration:underline;
}
a img {
border-width:0;
}

/* Header
-----------------------------------------------
*/

#header-wrapper {
width:860px;
margin:0 auto 10px;
border:1px solid $bordercolor;
}

#header-inner {
background-position: center;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

#header {
margin: 5px;
border: 1px solid $bordercolor;
text-align: center;
color:$pagetitlecolor;
}

#header h1 {
margin:5px 5px 0;
padding:15px 20px .25em;
line-height:1.2em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
font: $pagetitlefont;
}

#header a {
color:$pagetitlecolor;
text-decoration:none;
}

#header a:hover {
color:$pagetitlecolor;
}

#header .description {
margin:0 5px 5px;
padding:0 20px 15px;
max-width:860px;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
line-height: 1.4em;
font: $descriptionfont;
color: $descriptioncolor;
}

#header img {
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}


/* Outer-Wrapper
----------------------------------------------- */
#outer-wrapper {
width: 860px;
margin:0 auto;
padding:10px;
text-align:left;
font: $bodyfont;
}

#main-wrapper {
width: 410px;
float: left;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#sidebar1-wrapper {
width:180px;
float:right;
margin-left:5px;
padding-bottom:10px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden;
}

#sidebar2-wrapper {
width:180px;
float:right;
margin-left:20px;
padding-bottom:10px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden;
}

#sidebar1 {
padding:0 0 10px 5px;
width:180px;
}

#sidebar2 {
padding:0 0 10px 5px;
width:180px;
}

#widebar-wrapper {
width:385px;
float:right;
padding-bottom:10px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden;
}

#widebar {

width:385px;
padding:10px 0 5px 10px;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
}

/* Headings
----------------------------------------------- */

h2 {
margin:1.5em 0 .75em;
font:$headerfont;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
color:$sidebarcolor;
}


/* Posts
-----------------------------------------------
*/
h2.date-header {
margin:1.5em 0 .5em;
}

.post {
margin:.5em 0 1.5em;
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
padding-bottom:1.5em;
}
.post h3 {
margin:.25em 0 0;
padding:0 0 4px;
font-size:140%;
font-weight:normal;
line-height:1.4em;
color:$titlecolor;
}

.post h3 a, .post h3 a:visited, .post h3 strong {
display:block;
text-decoration:none;
color:$titlecolor;
font-weight:normal;
}

.post h3 strong, .post h3 a:hover {
color:$textcolor;
}

.post p {
margin:0 0 .75em;
line-height:1.6em;
}

.post-footer {
margin: .75em 0;
color:$sidebarcolor;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
font: $postfooterfont;
line-height: 1.4em;
}

.comment-link {
margin-left:.6em;
}
.post img {
padding:4px;
border:1px solid $bordercolor;
}
.post blockquote {
margin:1em 20px;
}
.post blockquote p {
margin:.75em 0;
}

/* Comments
----------------------------------------------- */
#comments h4 {
margin:1em 0;
font-weight: bold;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
color: $sidebarcolor;
}

#comments-block {
margin:1em 0 1.5em;
line-height:1.6em;
}
#comments-block .comment-author {
margin:.5em 0;
}
#comments-block .comment-body {
margin:.25em 0 0;
}
#comments-block .comment-footer {
margin:-.25em 0 2em;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
}
#comments-block .comment-body p {
margin:0 0 .75em;
}
.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
}

/* Sidebar Content
----------------------------------------------- */
.sidebar {
color: $sidebartextcolor;
line-height: 1.5em;
}

.sidebar ul {
list-style:none;
margin:0 0 0;
padding:0 0 0;
}
.sidebar li {
margin:0;
padding:0 0 .25em 15px;
text-indent:-15px;
line-height:1.5em;
}

.sidebar .widget, .main .widget {
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
margin:0 0 1.5em;
padding:0 0 1.5em;
}

.main .Blog {
border-bottom-width: 0;
}


/* Profile
----------------------------------------------- */
.profile-img {
float: left;
margin: 0 5px 5px 0;
padding: 4px;
border: 1px solid $bordercolor;
}

.profile-data {
margin:0;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
font: $postfooterfont;
color: $sidebarcolor;
font-weight: bold;
line-height: 1.6em;
}

.profile-datablock {
margin:.5em 0 .5em;
}

.profile-textblock {
margin: 0.5em 0;
line-height: 1.6em;
}

.profile-link {
font: $postfooterfont;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: .1em;
}

/* Footer
----------------------------------------------- */
#footer {
width:860px;
clear:both;
margin:0 auto;
padding-top:15px;
line-height: 1.6em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
text-align: center;
}
/* Page structure tweaks for layout editor wireframe */

body#layout #sidebar, body#layout #main,
body#layout #main-wrapper,
body#layout #outer-wrapper,
body#layout #sidebar-wrapper {
padding: 0;
}

body#layout #outer-wrapper {
padding: 0;
width: 860px;
padding: 0 5px 0 10px;
}

body#layout #sidebar1-wrapper {
padding: 0;
width: 180px;
}

body#layout #sidebar2-wrapper {
padding: 0;
width: 180px;
}

body#layout #widebar-wrapper {
width: 385px;
padding: 5px 10px 0 5px;
}

body#layout #widebar {
padding: 0;
width: 385px;
}

body#layout #main-wrapper {
padding: 0;
width: 410px;
padding: 5px 10px 0 5px;
}

body#layout #header-wrapper {
padding: 0;
width: 860px;
}

body#layout #footer-wrapper {
padding: 0;
width: 860px;
}
/** Page structure tweaks for layout editor wireframe */
body#layout #header {
margin-left: 0px;
margin-right: 0px;
}
]]></b:skin>
</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='3' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Mullookkaaran (Header)' type='Header'/>
<b:widget id='AdSense1' locked='false' title='' type='AdSense'/>
</b:section>
</div>
<div id='widebar-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='widebar' preferred='yes'>
<b:widget id='AdSense2' locked='false' title='' type='AdSense'/>
</b:section></div>

<div id='content-wrapper'>

<div id='crosscol-wrapper' style='text-align:center'>
<b:section class='crosscol' id='crosscol' showaddelement='no'/>
</div>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>
<div id='sidebar2-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='left-sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='AdSense3' locked='false' title='' type='AdSense'/>
<b:widget id='AdSense4' locked='false' title='' type='AdSense'/>
</b:section>
</div>
<div id='sidebar1-wrapper'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='AdSense5' locked='false' title='' type='AdSense'/>
<b:widget id='AdSense6' locked='false' title='' type='AdSense'/>
</b:section>
</div>

<!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
<div class='clear'>&#160;</div>

</div> <!-- end content-wrapper -->

<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'/>
<div class='widget-content'>
<img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='' title='Mullookkaaran'/>
</div>

</div>

</div></div> <!-- end outer-wrapper -->
</body>
</html>

(Simple)മൂന്നു കോളങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ....
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------
Blogger Template Style
Name: Free simple 3 column
Designer: Mullookkaaran
----------------------------------------------- */

/* Variable definitions
====================
<Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
type="color" default="#000" value="#ffffff">
<Variable name="textcolor" description="Text Color"
type="color" default="#ccc" value="#000000">
<Variable name="linkcolor" description="Link Color"
type="color" default="#9c6" value="#cc0000">
<Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#ccc" value="#cc0000">
<Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#777" value="#002E3F">
<Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
type="color" default="#f33" value="#cc0000">
<Variable name="bordercolor" description="Border Color"
type="color" default="#ccc" value="#80FF00">
<Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
type="color" default="#777" value="#cc0000">
<Variable name="sidebartextcolor" description="Sidebar Text Color"
type="color" default="#999" value="#000000">
<Variable name="sidebarheadcolor" description="Sidebar Head Text Color"
type="color" default="#D4E9F7" value="#940f04">

<Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#8CC653" value="#8CC653">
<Variable name="bodyfont" description="Text Font"
type="font" default="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif" value="normal normal 96% Arial, sans-serif">
<Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal bold 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal bold 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif" value="normal bold 624% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="descriptionfont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, Sans-serif">
<Variable name="postfooterfont" description="Post Footer Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">

<Variable name="sidebarheadfont" description="Sidebar Head Title Font"
type="font"
default="normal bold 90% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal bold 90% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif">
*/


/* Use this with templates/template-twocol.html */

body {
background:$bgcolor;
margin:0;
color:$textcolor;
font: x-small "Trebuchet MS", Trebuchet, Verdana, Sans-serif;
font-size/* */:/**/small;
font-size: /**/small;
text-align: center;
}
a:link {
color:$linkcolor;
text-decoration:none;
}
a:visited {
color:$linkcolor;
text-decoration:none;
border-bottom: 1px dotted $visitedlinkcolor;
}
a:hover {
color:$titlecolor;
text-decoration:underline;
}
a img {
border-width:0;
}

/* Header
-----------------------------------------------
*/

#header {
margin: 5px;
border-bottom: 1px solid $bordercolor;
text-align: center;
color:$pagetitlecolor;
}

#header h1 {
margin:5px 5px 0;
padding:15px 20px .25em;
line-height:1.2em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
font: $pagetitlefont;
}

#header a {
color:$pagetitlecolor;
text-decoration:none;
}

#header a:hover {
color:$pagetitlecolor;
}

#header .description {
margin:0 auto 5px;
padding:0 20px 15px;
max-width:900px;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
line-height: 1.4em;
font: $descriptionfont;
color: $descriptioncolor;
}

#header img {
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}


/* Outer-Wrapper
----------------------------------------------- */
#wrap {
width: 950px;
margin:0 auto;
padding:10px;
text-align:left;
font: $bodyfont;
}

#content-wrap {
width: 100%;
float: left;
background: url(http://datatemplates.googlepages.com/bg-content.gif) right 0 repeat-y;
}

#content {
margin: 0 440px 0 0;
}
#sidebar-data {
width: 220px;
float: left;
color: #333;
margin-left: -440px;
}
#sidebar2-data {
width: 220px;
float: left;
color: #333;
margin-left: -220px;
}
#content .gap {
margin-right: 10px;
}
#sidebar-data .gap, #sidebar2-data .gap{
margin: 10px;
}
/* Headings
----------------------------------------------- */

#sidebar-data h2, #sidebar2-data h2 {
margin:1.5em 0 .75em;
font:$sidebarheadfont;
line-height: 1em;
text-transform:uppercase;
/* letter-spacing:.2em; */
color:$sidebarheadcolor;
}


/* Posts
-----------------------------------------------
*/
h2.date-header {
margin:1.5em 0 0;
font-size: 1em;
}

.post {
margin:.5em 0 1.5em;
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
padding-bottom:1.5em;
}
.post h3 {
margin:.25em 0 0;
padding:0 0 4px;
font-size:2em;
font-family: Arial, verdana;
font-weight:normal;
line-height:1.4em;
color:$titlecolor;
}

.post h3 a, .post h3 a:visited, .post h3 strong {
display:block;
text-decoration:none;
color:$titlecolor;
font-weight:bold;
}

.post h3 strong, .post h3 a:hover {
color:$textcolor;
}

.post p {
margin:0 0 .75em;
line-height:1.6em;
}

.post-footer {
margin: .75em 0;
color:$sidebarcolor;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
font: $postfooterfont;
line-height: 1.4em;
}

.comment-link {
margin-left:.6em;
}
.post img {
padding:4px;
border:1px solid $bordercolor;
}
.post blockquote {
margin:1em 20px;
}
.post blockquote p {
margin:.75em 0;
}

/* Comments
----------------------------------------------- */
#comments h4 {
margin:1em 0;
font-weight: bold;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.2em;
color: $sidebarcolor;
}

#comments-block {
margin:1em 0 1.5em;
line-height:1.6em;
}
#comments-block .comment-author {
margin:.5em 0;
}
#comments-block .comment-body {
margin:.25em 0 0;
}
#comments-block .comment-footer {
margin:-.25em 0 2em;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
}
#comments-block .comment-body p {
margin:0 0 .75em;
}
.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}


/* Sidebar Content
----------------------------------------------- */
.sidebar {
color: $sidebartextcolor;
line-height: 1.5em;
}

.sidebar ul {
list-style:none;
margin:0 0 0;
padding:0 0 0;
}
.sidebar li {
margin:0;
padding:0 0 .25em 15px;
text-indent:-15px;
line-height:1.5em;
}

.sidebar .widget, .main .widget {
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
margin:0 0 1.5em;
padding:0 0 1.5em;
}

.main .Blog {
border-bottom-width: 0;
}

/* Profile
----------------------------------------------- */
.profile-img {
float: left;
margin: 0 5px 5px 0;
padding: 4px;
border: 1px solid $bordercolor;
}

.profile-data {
margin:0;
text-transform:uppercase;
letter-spacing:.1em;
font: $postfooterfont;
color: $sidebarcolor;
font-weight: bold;
line-height: 1.6em;
}

.profile-datablock {
margin:.5em 0 .5em;
}

.profile-textblock {
margin: 0.5em 0;
line-height: 1.6em;
}

.profile-link {
font: $postfooterfont;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: .1em;
}

/* Footer
----------------------------------------------- */
#footr {
width:950px;
clear:both;
margin:0 auto;
padding-top:15px;
line-height: 1.6em;
letter-spacing:.1em;
text-align: center;
border-top: 1px solid #ccc;
}

/** Page structure tweaks for layout editor wireframe */
body#layout #header {
margin-left: 0px;
margin-right: 0px;
}
]]></b:skin>
</head>

<body>
<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<div id='wrap'>

<div id='headr'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Mullookkaaran (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>

<div id='content-wrap'>
<div id='content'>
<div class='gap'>
<div id='crosscol-wrapper' style='text-align:center'>
<b:section class='crosscol' id='crosscol' showaddelement='no'/>
</div>

<div id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>

</div>
</div>
<div class='clear'>&#160;</div>
</div> <!-- end content-wrap -->

<div id='sidebar-data'>
<div class='gap'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='BlogArchive1' locked='false' title='archive' type='BlogArchive'/>
</b:section>
</div>
</div>

<div id='sidebar2-data'>
<div class='gap'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar2' preferred='yes'/>
</div>
</div>

<div id='footr'>

<b:section class='footer' id='footer' preferred='yes'/>

<p><a href=''><img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='' title='Mullookkaaran'/></a></p>
</div> <!-- end footer-->

</div>

</body>
</html>പേജിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കൂ..

Share/Bookmark

8 comments:

 1. very useful.but the html links are deleted.can we do anything on it?

  ReplyDelete
 2. ഉപകാരപ്രദം

  ReplyDelete
 3. chetta ningal oru vilayidnavatha manushyan e vipaniyude lokathu life value ariyunna persoan

  ReplyDelete
 4. നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്‌ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഏറെ അറിവ് നല്‍കുന്നു.

  ReplyDelete
 5. Oru animation portfoliokku pattiya template kittumo???

  ReplyDelete

INFORMATION TECHNOLOGY ACT - 2000

Varshamohini BLOG
"Click here to Varshamohini" ...

Free 3 Column Blogger Templates...Click Here...

.
www.malayalamscrap.com Go To www.malayalamscrap.com
.


Website
Directoryമൈക്രോസോഫ്ട്‌ - നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ്‌ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ ഇവിടെ കമന്റ്‌ ചെയ്യാം

Copyright of this blog and its contents is reserved. Copying contents of this blog is not permitted without prior written permission of its owner

Thanks For Visit