നിറങ്ങളും കോഡുകളും 2snow
#FFFAFA
seashell
#FFF5EE
lavenderblush
#FFF0F5
floralwhite
#FFFAF0
oldlace
#FDF5E6
linen
#FAF0E6
ivory
#FFFFF0
cornsilk
#FFF8DC
lemonchiffon
#FFFACD
beige
#F5F5DC
whitesmoke
#F5F5F5
ghostwhite
#F8F8FF
lavender
#E6E6FA
aliceblue
#F0F8FF
honeydew
#F0FFF0
mintcream
#F5FFFA
azure
#F0FFFF
lightcyan
#E0FFFF
bisque
#FFE4C4
navajowhite
#FFDEAD
moccasin
#FFE4B5
wheat
#F5DEB3
burlywood
#DEB887
tan
#D2B48C
aqua
#00FFFF
cyan
#00FFFF
turquoise
#40E0D0
cadetblue
#5F9EA0
darkcyan
#008B8B
teal
#008080
gainsboro
#DCDCDC
lightgrey
#D3D3D3
silver
#C0C0C0
darkgray
#A9A9A9
gray
#808080
dimgray
#696969
black
#000000
slategray
#708090
rosybrown
#BC8F8F
lightpink
#FFB6C1
pink
#FFC0CB
hotpink
#FF69B4
red
#FF0000
crimson
#DC143C
firebrick
#B22222
brown
#A52A2A
darkred
#8B0000
maroon
#800000
salmon
#FA8072
darksalmon
#E9967A
lightsalmon
#FFA07A
lightcoral
#F08080
indianred
#CD5C5C
tomato
#FF6347
coral
#FF7F50
sandybrown
#F4A460
orange
#FFA500
darkorange
#FF8C00
chocolate
#D2691E
sienna
#A0522D
saddlebrown
#8B4513
khaki
#F0E68C
darkkhaki
#BDB76B
goldenrod
#DAA520
gold
#FFD700
yellow
#FFFF00
olive
#808000
olivedrab
#6B8E23
limegreen
#32CD32
lime
#00FF00
greenyellow
#ADFF2F
chartreuse
#7FFF00
lawngreen
#7CFC00
springgreen
#00FF7F
palegreen
#98FB98
lightgreen
#90EE90
seagreen
#2E8B57
forestgreen
#228B22
green
#008000
darkgreen
#006400
powderblue
#B0E0E6
lightblue
#ADD8E6
skyblue
#87CEEB
deepskyblue
#00BFFF
dodgerblue
#1E90FF
steelblue
#4682B4
royalblue
#4169E1
blue
#0000FF
darkblue
#00008B
midnightblue
#191970
slateblue
#6A5ACD
thistle
#D8BFD8
plum
#DDA0DD
violet
#EE82EE
orchid
#DA70D6
fuchsia
#FF00FF
magenta
#FF00FF
darkorchid
#9932CC
blueviolet
#8A2BE2
purple
#800080
darkmagenta
#8B008B
indigo
#4B0082


Back to TOP  


Share/Bookmark

2 comments:

INFORMATION TECHNOLOGY ACT - 2000

Varshamohini BLOG
"Click here to Varshamohini" ...

Free 3 Column Blogger Templates...Click Here...

.
www.malayalamscrap.com Go To www.malayalamscrap.com
.


Website
Directoryമൈക്രോസോഫ്ട്‌ - നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ്‌ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ ഇവിടെ കമന്റ്‌ ചെയ്യാം

Copyright of this blog and its contents is reserved. Copying contents of this blog is not permitted without prior written permission of its owner

Thanks For Visit