നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ ഇന്നത്തെ ദിവസം, മാസം, ഡേറ്റ്, വര്ഷം എന്നിവ കാണിക്കാന്‍.

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ ഇന്നത്തെ ദിവസം, മാസം, ഡേറ്റ്, വര്ഷം എന്നിവ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കലണ്ടര്‍ നല്‍കാം. താഴെ കാണുന്ന കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലെ Html/Javascript കോളത്തില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്യുക. ഇനി ബ്ലോഗ് കണ്ടു നോക്കൂ. മേല്‍പറഞ്ഞ കലണ്ടറിന്റെ കളര്‍ മാറ്റണമെങ്കില്‍ കോഡിലെ color="red" എന്നത് മാറ്റി ആവശ്യമായ Color Name നല്കുക. ഇതിന്റെ വലുപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താന്‍ size="2" എന്നത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക.


<a style="text-decoration: none;" href="http://indradhanuss.blogspot.com/" target="_blank"><font color="red" size="2" title="http://indradhanuss.blogspot.com"><b> <script language="JavaScript">
<!--
var now = new Date();
var days = new Array(
'Sunday&#8205;','Monday&#8205;','Tuesday',
'Wednesday&#8205;','Thursday','Friday','Saturday');
var months = new Array(
'January','February','March','April&#8205;','May',
'June&#8205;','July','August','September&#8205;','October&#8205;',
'November&#8205;','December');
var date = ((now.getDate()<10) ? "0" : "")+ now.getDate();
function fourdigits(number) {
return (number < 1000) ? number + 1900 : number;}
today = days[now.getDay()] + ", " +
months[now.getMonth()] + " " +
date + ", " +
(fourdigits(now.getYear()));
document.write(today);
//-->
</script></b></font></a>

Share/Bookmark

6 comments:

INFORMATION TECHNOLOGY ACT - 2000

Varshamohini BLOG
"Click here to Varshamohini" ...

Free 3 Column Blogger Templates...Click Here...

.
www.malayalamscrap.com Go To www.malayalamscrap.com
.


Website
Directoryമൈക്രോസോഫ്ട്‌ - നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ്‌ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ ഇവിടെ കമന്റ്‌ ചെയ്യാം

Copyright of this blog and its contents is reserved. Copying contents of this blog is not permitted without prior written permission of its owner

Thanks For Visit