അഞ്ചു കോളങ്ങളുള്ള ബ്ലോഗ്ഗര്‍ ടെംപ്ലറ്റുകള്‍താഴെ കാണുന്ന സ്ക്രോള്‍ ബോക്സിലെ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന്റെ edit html കോളത്തില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------------------------------------------
Blogger Template Style
Name: Minima 5
Designer:Mullookkaaran


----------------------------------------------------------------------------------- */

/* Variable definitions
====================
<Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
type="color" default="#CAF99B" value="#CAF99B">
<Variable name="titlebgcolor" description="Page Header Background Color"
type="color" default="#669966" value="#669966">
<Variable name="hbordercolor" description="Header Border Color"
type="color" default="#cc0000" value="#cc0000">
<Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#000066" value="#000066">
<Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#ffffcc" value="#ffffcc">
<Variable name="mainbgcolor" description="Main Background Color"
type="color" default="#ffffcc" value="#ffffcc">
<Variable name="sidebar1bgcolor" description="First Sidebar Background Color"
type="color" default="#cccc99" value="#cccc99">
<Variable name="sidebar2bgcolor" description="Second Sidebar Background Color"
type="color" default="#cccc99" value="#cccc99">
<Variable name="sidebar3bgcolor" description="Third Sidebar Background Color"
type="color" default="#cccc99" value="#cccc99">
<Variable name="sidebar4bgcolor" description="Fourth Sidebar Background Color"
type="color" default="#cccc99" value="#cccc99">
<Variable name="textcolor" description="Text Color"
type="color" default="#660033" value="#660033">
<Variable name="linkcolor" description="Link Color"
type="color" default="#cc0000" value="#cc0000">
<Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#cc0000" value="#cc0000">
<Variable name="hoverlinkcolor" description="Hover Link Color"
type="color" default="#0066cc" value="#0066cc">
<Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
type="color" default="#0066cc" value="#0066cc">
<Variable name="bordercolor" description="Border Color"
type="color" default="#cc0000" value="#cc0000">
<Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
type="color" default="#006699" value="#006699">
<Variable name="bodyfont" description="Text Font"
type="font" default="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif" value="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal bold 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal bold 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif" value="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="descriptionfont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, Sans-serif">
<Variable name="postfooterfont" description="Post Footer Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">
*/


body {
background:$bgcolor;
margin:0;
color:$textcolor;
font: x-small "Trebuchet MS", Trebuchet, Verdana, Sans-serif;
font-size/* */:/**/small;
font-size: /**/small;
text-align: center;
}

a:link {
color:$linkcolor;
text-decoration:none;
}

a:visited {
color:$visitedlinkcolor;
text-decoration:none;
}

a:hover {
color:$hoverlinkcolor;
text-decoration:underline;
}

a img {
border-width:0;
}

/* Header
-----------------------------------------------
*/

#header-wrapper {
background:$titlebgcolor;
width:994px;
margin:0 auto 10px;
border:1px solid $hbordercolor;
}

#header {
margin: 5px;
border: 1px solid $hbordercolor;
text-align: center;
color:$pagetitlecolor;
}

#header h1 {
margin:5px 5px 0;
padding:15px 20px .25em;
line-height:1.2em;
text-transform:uppercase;
font: $pagetitlefont;
}

#header a {
color:$pagetitlecolor;
text-decoration:none;
}

#header a:hover {
color:$pagetitlecolor;
}

#header .description {
margin:0 5px 5px;
padding:0 20px 15px;
max-width:900px;
text-transform:uppercase;
line-height: 1.4em;
font: $descriptionfont;
color: $descriptioncolor;
}

/* Outer-Wrapper
----------------------------------------------- */
#outer-wrapper {
width: 1000px;
margin: 0 auto;
padding: 5px 0px;
text-align: left;
font: $bodyfont;
}

#sidebar1-wrapper {
width: 120px;
background:$sidebar1bgcolor;
margin-left: 2px;
margin-right: 5px;
}

#sidebar2-wrapper {
width: 150px;
background:$sidebar2bgcolor;
margin-right: 5px;
}


#main-wrapper {
width: 380px;
background:$mainbgcolor;
margin-right: 5px;
}

#sidebar3-wrapper {
width: 120px;
background:$sidebar3bgcolor;
margin-right: 5px;
}

#sidebar4-wrapper {
width: 150px;
background:$sidebar4bgcolor;
margin-right: 2px;
}

#main-wrapper, #sidebar1-wrapper, #sidebar2-wrapper, #sidebar3-wrapper, #sidebar4-wrapper {
border: 1px solid $bordercolor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#main-wrapper, #sidebar1-wrapper, #sidebar2-wrapper, #sidebar3-wrapper {
float: left;
}

#sidebar4-wrapper {
float: right;
}

.inner-wrapper {
padding: 2px 4px;
}

/* Headings
----------------------------------------------- */

h2 {
margin:1.5em 0 .75em;
font:$headerfont;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
color:$sidebarcolor;
}

/* Posts
-----------------------------------------------
*/
h2.date-header {
margin:1.5em 0 .5em;
}

.post {
margin:.5em 0 1.5em;
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
padding-bottom:1.5em;
}

.post h3 {
margin:.25em 0 0;
padding:0 0 4px;
font-size:120%;
font-weight:normal;
line-height:1.4em;
color:$titlecolor;
}

.post h3 a, .post h3 a:visited, .post h3 strong {
display:block;
text-decoration:none;
color:$titlecolor;
font-weight:bold;
}

.post h3 strong, .post h3 a:hover {
color:$textcolor;
}

.post p {
margin:0 0 .75em;
line-height:1.6em;
}

.post-footer {
margin: .75em 0;
color:$sidebarcolor;
text-transform:uppercase;
font: $postfooterfont;
line-height: 1.4em;
}

.comment-link {
margin-left:.6em;
}

.post img {
padding:4px;
border:1px solid $bordercolor;
}

.post blockquote {
margin:1em 20px;
}

.post blockquote p {
margin:.75em 0;
}

/* Comments
----------------------------------------------- */
#comments h4 {
margin:1em 0;
font-weight: bold;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
color: $sidebarcolor;
}

#comments-block {
margin:1em 0 1.5em;
line-height:1.6em;
}

#comments-block .comment-author {
margin:.5em 0;
}

#comments-block .comment-body {
margin:.25em 0 0;
}

#comments-block .comment-footer {
margin:-.25em 0 2em;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
}

#comments-block .comment-body p {
margin:0 0 .75em;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

/* Sidebar Content
----------------------------------------------- */
.sidebar1-wrapper, .sidebar2-wrapper, .sidebar3-wrapper, .sidebar4-wrapper {
line-height: 1.5em;
}

.inner-wrapper ul {
list-style:none;
margin:0 0 0;
padding:0 0 0;
}

.inner-wrapper li {
margin:0;
padding:0 0 .25em 15px;
text-indent:-15px;
line-height:1.5em;
}

.inner-wrapper .widget, .main .widget {
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
margin:0 0 1.5em;
padding:0 0 1.5em;
}

.main .Blog {
border-bottom-width: 0;
}

/* Profile
----------------------------------------------- */
.profile-img {
float: left;
margin: 0 5px 5px 0;
padding: 4px;
border: 1px solid $bordercolor;
}

.profile-data {
margin:0;
text-transform:uppercase;
font: $postfooterfont;
color: $sidebarcolor;
font-weight: bold;
line-height: 1.6em;
}

.profile-datablock {
margin:.5em 0 .5em;
}

.profile-textblock {
margin: 0.5em 0;
line-height: 1.6em;
}

.profile-link {
font: $postfooterfont;
text-transform: uppercase;
}

/* Footer
----------------------------------------------- */
#footer {
width: 1000px;
margin: 0 auto;
clear:both;
padding-top:15px;
line-height: 1.6em;
text-transform:uppercase;
text-align: center;
}/** Page structure tweaks for layout editor wireframe */
body#layout #header {
margin-left: 0px;
margin-right: 0px;
}

]]></b:skin>

</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<!-- start header-wrapper -->
<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Test (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>
<!-- end header-wrapper -->

<!-- start content-wrapper -->
<div id='content-wrapper'>

<!-- start sidebar1-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar1-wrapper'>
<b:section class='sidebar1' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar1-wrapper -->

<!-- start sidebar2-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar2-wrapper'>
<b:section class='sidebar2' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile2' locked='false' title='About me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar2-wrapper -->

<!-- start main-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>
<!-- end main-wrapper -->


<!-- start sidebar3-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar3-wrapper'>
<b:section class='sidebar3' id='sidebar3' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile3' locked='false' title='About Me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar3-wrapper -->


<!-- start sidebar4-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar4-wrapper'>
<b:section class='sidebar4' id='sidebar4' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile4' locked='false' title='About me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar4-wrapper --><!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
<div class='clear'>
</div>

</div>
<!-- end content-wrapper -->

<!-- start footer-wrapper -->
<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'>
<b:widget id='HTML1' locked='false' title='Hello' type='HTML'/>
</b:section>

</div>
<!-- end footer-wrapper -->

</div></div> <!-- end outer-wrapper -->
<center><img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='' title='Mullookkaaran'/></center>
</body>
</html><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------------------------------------------
Blogger Template Style
Name: Minima 5
Designer: Mullookkaaran


----------------------------------------------------------------------------------- */

/* Variable definitions
====================
<Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
type="color" default="#e1d4c0" value="#e1d4c0">
<Variable name="titlebgcolor" description="Page Header Background Color"
type="color" default="#0066cc" value="#0066cc">
<Variable name="hbordercolor" description="Header Border Color"
type="color" default="#00ffff" value="#00ffff">
<Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#ffffcc" value="#ffffcc">
<Variable name="mainbgcolor" description="Main Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar1bgcolor" description="First Sidebar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar2bgcolor" description="Second Sidebar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar3bgcolor" description="Third Sidebar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="sidebar4bgcolor" description="Fourth Sidebar Background Color"
type="color" default="#ffffff" value="#ffffff">
<Variable name="textcolor" description="Text Color"
type="color" default="#660033" value="#660033">
<Variable name="linkcolor" description="Link Color"
type="color" default="#ff0066" value="#ff0066">
<Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#ff0066" value="#ff0066">
<Variable name="hoverlinkcolor" description="Hover Link Color"
type="color" default="#0066cc" value="#0066cc">
<Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
type="color" default="#0066cc" value="#0066cc">
<Variable name="bordercolor" description="Border Color"
type="color" default="#00ffff" value="#00ffff">
<Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
type="color" default="#6728B2" value="#6728B2">
<Variable name="bodyfont" description="Text Font"
type="font" default="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif" value="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal bold 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal bold 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif" value="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="descriptionfont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, Sans-serif">
<Variable name="postfooterfont" description="Post Footer Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">
*/


body {
background:$bgcolor;
margin:0;
color:$textcolor;
font: x-small "Trebuchet MS", Trebuchet, Verdana, Sans-serif;
font-size/* */:/**/small;
font-size: /**/small;
text-align: center;
}

a:link {
color:$linkcolor;
text-decoration:none;
}

a:visited {
color:$visitedlinkcolor;
text-decoration:none;
}

a:hover {
color:$hoverlinkcolor;
text-decoration:underline;
}

a img {
border-width:0;
}

/* Header
-----------------------------------------------
*/

#header-wrapper {
background:$titlebgcolor;
width:994px;
margin:0 auto 10px;
border:1px solid $hbordercolor;
}

#header {
margin: 5px;
border: 1px solid $hbordercolor;
text-align: center;
color:$pagetitlecolor;
}

#header h1 {
margin:5px 5px 0;
padding:15px 20px .25em;
line-height:1.2em;
text-transform:uppercase;
font: $pagetitlefont;
}

#header a {
color:$pagetitlecolor;
text-decoration:none;
}

#header a:hover {
color:$pagetitlecolor;
}

#header .description {
margin:0 5px 5px;
padding:0 20px 15px;
max-width:900px;
text-transform:uppercase;
line-height: 1.4em;
font: $descriptionfont;
color: $descriptioncolor;
}

/* Outer-Wrapper

----------------------------------------------- */
#outer-wrapper {
width: 1000px;
margin: 0 auto;
padding: 5px 0px;
text-align: left;
font: $bodyfont;
}

#sidebar1-wrapper {
width: 120px;
background:$sidebar1bgcolor;
margin-left: 2px;
margin-right: 5px;
}

#main-wrapper {
width: 380px;
background:$mainbgcolor;
margin-right: 5px;
}


#sidebar2-wrapper {
width: 150px;
background:$sidebar2bgcolor;
margin-right: 5px;
}

#sidebar3-wrapper {
width: 120px;
background:$sidebar3bgcolor;
margin-right: 5px;
}

#sidebar4-wrapper {
width: 150px;
background:$sidebar4bgcolor;
margin-right: 2px;
}

#main-wrapper, #sidebar1-wrapper, #sidebar2-wrapper, #sidebar3-wrapper, #sidebar4-wrapper {
border: 1px solid $bordercolor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#main-wrapper, #sidebar1-wrapper, #sidebar2-wrapper, #sidebar3-wrapper {
float: left;
}

#sidebar4-wrapper {
float: right;
}

.inner-wrapper {
padding: 2px 4px;
}

/* Headings
----------------------------------------------- */

h2 {
margin:1.5em 0 .75em;
font:$headerfont;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
color:$sidebarcolor;
}

/* Posts
-----------------------------------------------
*/
h2.date-header {
margin:1.5em 0 .5em;
}

.post {
margin:.5em 0 1.5em;
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
padding-bottom:1.5em;
}

.post h3 {
margin:.25em 0 0;
padding:0 0 4px;
font-size:120%;
font-weight:normal;
line-height:1.4em;
color:$titlecolor;
}

.post h3 a, .post h3 a:visited, .post h3 strong {
display:block;
text-decoration:none;
color:$titlecolor;
font-weight:bold;
}

.post h3 strong, .post h3 a:hover {
color:$textcolor;
}

.post p {
margin:0 0 .75em;
line-height:1.6em;
}

.post-footer {
margin: .75em 0;
color:$sidebarcolor;
text-transform:uppercase;
font: $postfooterfont;
line-height: 1.4em;
}

.comment-link {
margin-left:.6em;
}

.post img {
padding:4px;
border:1px solid $bordercolor;
}

.post blockquote {
margin:1em 20px;
}

.post blockquote p {
margin:.75em 0;
}

/* Comments
----------------------------------------------- */
#comments h4 {
margin:1em 0;
font-weight: bold;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
color: $sidebarcolor;
}

#comments-block {
margin:1em 0 1.5em;
line-height:1.6em;
}

#comments-block .comment-author {
margin:.5em 0;
}

#comments-block .comment-body {
margin:.25em 0 0;
}

#comments-block .comment-footer {
margin:-.25em 0 2em;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
}

#comments-block .comment-body p {
margin:0 0 .75em;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;
color:gray;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

/* Sidebar Content
----------------------------------------------- */
.sidebar1-wrapper, .sidebar2-wrapper, .sidebar3-wrapper, .sidebar4-wrapper {
line-height: 1.5em;
}

.inner-wrapper ul {
list-style:none;
margin:0 0 0;
padding:0 0 0;
}

.inner-wrapper li {
margin:0;
padding:0 0 .25em 15px;
text-indent:-15px;
line-height:1.5em;
}

.inner-wrapper .widget, .main .widget {
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
margin:0 0 1.5em;
padding:0 0 1.5em;
}

.main .Blog {
border-bottom-width: 0;
}

/* Profile
----------------------------------------------- */
.profile-img {
float: left;
margin: 0 5px 5px 0;
padding: 4px;
border: 1px solid $bordercolor;
}

.profile-data {
margin:0;
text-transform:uppercase;
font: $postfooterfont;
color: $sidebarcolor;
font-weight: bold;
line-height: 1.6em;
}

.profile-datablock {
margin:.5em 0 .5em;
}

.profile-textblock {
margin: 0.5em 0;
line-height: 1.6em;
}

.profile-link {
font: $postfooterfont;
text-transform: uppercase;
}

/* Footer
----------------------------------------------- */
#footer {
width: 1000px;
margin: 0 auto;
clear:both;
padding-top:15px;
line-height: 1.6em;
text-transform:uppercase;
text-align: center;
}/** Page structure tweaks for layout editor wireframe */
body#layout #header {
margin-left: 0px;
margin-right: 0px;
}

]]></b:skin>

</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<!-- start header-wrapper -->
<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Test Bangladesh Bookmark (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>
<!-- end header-wrapper -->

<!-- start content-wrapper -->
<div id='content-wrapper'>

<!-- start sidebar1-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar1-wrapper'>
<b:section class='sidebar1' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar1-wrapper -->


<!-- start main-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>
<!-- end main-wrapper -->


<!-- start sidebar2-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar2-wrapper'>
<b:section class='sidebar2' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile2' locked='false' title='About me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar2-wrapper -->


<!-- start sidebar3-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar3-wrapper'>
<b:section class='sidebar3' id='sidebar3' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile3' locked='false' title='About Me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar3-wrapper -->


<!-- start sidebar4-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar4-wrapper'>
<b:section class='sidebar4' id='sidebar4' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile4' locked='false' title='About Me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar4-wrapper --><!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
<div class='clear'>&#160;</div>

</div>
<!-- end content-wrapper -->

<!-- start footer-wrapper -->
<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'/>

</div>
<!-- end footer-wrapper -->

</div></div> <!-- end outer-wrapper -->
<center><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202" src="http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg" style="" title="Mullookkaaran" border="0"/></center>
</body>
</html><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------------------------------------------
Blogger Template Style

Name: Minima 5
Designer: Mullookkaaran


----------------------------------------------------------------------------------- */

/* Variable definitions
====================
<Variable name="bgcolor" description="Page Background Color"
type="color" default="#ffffcc" value="#ffffcc">
<Variable name="titlebgcolor" description="Page Header Background Color"
type="color" default="#CAF99B" value="#CAF99B">
<Variable name="hbordercolor" description="Header Border Color"
type="color" default="#CAF99B" value="#CAF99B">
<Variable name="pagetitlecolor" description="Blog Title Color"
type="color" default="#0066CC" value="#0066CC">
<Variable name="descriptioncolor" description="Blog Description Color"
type="color" default="#003366" value="#003366">
<Variable name="mainbgcolor" description="Main Background Color"
type="color" default="#CAF99B" value="#CAF99B">
<Variable name="sidebar1bgcolor" description="First Sidebar Background Color"
type="color" default="#e2ccff" value="#e2ccff">
<Variable name="sidebar2bgcolor" description="Second Sidebar Background Color"
type="color" default="#e2ccff" value="#e2ccff">
<Variable name="sidebar3bgcolor" description="Third Sidebar Background Color"
type="color" default="#e2ccff" value="#e2ccff">
<Variable name="sidebar4bgcolor" description="Fourth Sidebar Background Color"
type="color" default="#e2ccff" value="#e2ccff">
<Variable name="textcolor" description="Text Color"
type="color" default="#00091a" value="#00091a">
<Variable name="linkcolor" description="Link Color"
type="color" default="#660000" value="#660000">
<Variable name="visitedlinkcolor" description="Visited Link Color"
type="color" default="#660000" value="#660000">
<Variable name="hoverlinkcolor" description="Hover Link Color"
type="color" default="#cc0000" value="#cc0000">
<Variable name="titlecolor" description="Post Title Color"
type="color" default="#0066cc" value="#0066CC">
<Variable name="bordercolor" description="Border Color"
type="color" default="#ffffcc" value="#ffffcc">
<Variable name="sidebarcolor" description="Sidebar Title Color"
type="color" default="#6131BD" value="#6131BD">
<Variable name="bodyfont" description="Text Font"
type="font" default="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif" value="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="headerfont" description="Sidebar Title Font"
type="font"
default="normal bold 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif" value="normal bold 78% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Arial,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="pagetitlefont" description="Blog Title Font"
type="font"
default="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif" value="normal bold 200% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-serif">
<Variable name="descriptionfont" description="Blog Description Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Verdana, Sans-serif">
<Variable name="postfooterfont" description="Post Footer Font"
type="font"
default="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif" value="normal normal 78% 'Trebuchet MS', Trebuchet, Arial, Verdana, Sans-serif">
*/


body {
background:$bgcolor;
margin:0;
color:$textcolor;
font: x-small "Trebuchet MS", Trebuchet, Verdana, Sans-serif;
font-size/* */:/**/small;
font-size: /**/small;
text-align: center;
}

a:link {
color:$linkcolor;
text-decoration:none;
}

a:visited {
color:$visitedlinkcolor;
text-decoration:none;
}

a:hover {
color:$hoverlinkcolor;
text-decoration:underline;
}

a img {
border-width:0;
}

/* Header
-----------------------------------------------
*/

#header-wrapper {
background:$titlebgcolor;
width:994px;
margin:0 auto 10px;
border:1px solid $hbordercolor;
}

#header {
margin: 5px;
border: 1px solid $hbordercolor;
text-align: center;
color:$pagetitlecolor;
}

#header h1 {
margin:5px 5px 0;
padding:15px 20px .25em;
line-height:1.2em;
text-transform:uppercase;
font: $pagetitlefont;
}

#header a {
color:$pagetitlecolor;
text-decoration:none;
}

#header a:hover {
color:$pagetitlecolor;
}

#header .description {
margin:0 5px 5px;
padding:0 20px 15px;
max-width:900px;
text-transform:uppercase;
line-height: 1.4em;
font: $descriptionfont;
color: $descriptioncolor;
}

/* Outer-Wrapper
----------------------------------------------- */
#outer-wrapper {
width: 1000px;
margin: 0 auto;
padding: 5px 0px;
text-align: left;
font: $bodyfont;
}

#sidebar1-wrapper {
width: 120px;
background:$sidebar1bgcolor;
margin-left: 2px;
margin-right: 5px;
}

#sidebar2-wrapper {
width: 150px;
background:$sidebar2bgcolor;
margin-right: 5px;
}

#sidebar3-wrapper {
width: 120px;
background:$sidebar3bgcolor;
margin-right: 5px;
}


#sidebar4-wrapper {
width: 150px;
background:$sidebar4bgcolor;
margin-right: 5px;
}

#main-wrapper {
width: 380px;
background:$mainbgcolor;
margin-right: 2px;
}#main-wrapper, #sidebar1-wrapper, #sidebar2-wrapper, #sidebar3-wrapper, #sidebar4-wrapper {
border: 1px solid $bordercolor;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}

#sidebar1-wrapper, #sidebar2-wrapper, #sidebar3-wrapper, #sidebar4-wrapper {
float: left;
}

#main-wrapper {
float: right;
}

.inner-wrapper {
padding: 2px 4px;
}

/* Headings
----------------------------------------------- */

h2 {
margin:1.5em 0 .75em;
font:$headerfont;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
color:$sidebarcolor;
}

/* Posts
-----------------------------------------------
*/
h2.date-header {
margin:1.5em 0 .5em;
}

.post {
margin:.5em 0 1.5em;
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
padding-bottom:1.5em;
}

.post h3 {
margin:.25em 0 0;
padding:0 0 4px;
font-size:120%;
font-weight:normal;
line-height:1.4em;
color:$titlecolor;
}

.post h3 a, .post h3 a:visited, .post h3 strong {
display:block;
text-decoration:none;
color:$titlecolor;
font-weight:bold;
}

.post h3 strong, .post h3 a:hover {
color:$textcolor;
}

.post p {
margin:0 0 .75em;
line-height:1.6em;
}

.post-footer {
margin: .75em 0;
color:$sidebarcolor;
text-transform:uppercase;
font: $postfooterfont;
line-height: 1.4em;
}

.comment-link {
margin-left:.6em;
}

.post img {
padding:4px;
border:1px solid $bordercolor;
}

.post blockquote {
margin:1em 20px;
}

.post blockquote p {
margin:.75em 0;
}

/* Comments
----------------------------------------------- */
#comments h4 {
margin:1em 0;
font-weight: bold;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
color: $sidebarcolor;
}

#comments-block {
margin:1em 0 1.5em;
line-height:1.6em;
}

#comments-block .comment-author {
margin:.5em 0;
}

#comments-block .comment-body {
margin:.25em 0 0;
}

#comments-block .comment-footer {
margin:-.25em 0 2em;
line-height: 1.4em;
text-transform:uppercase;
}

#comments-block .comment-body p {
margin:0 0 .75em;
}

.deleted-comment {
font-style:italic;

color:gray;
}

.feed-links {
clear: both;
line-height: 2.5em;
}

#blog-pager-newer-link {
float: left;
}

#blog-pager-older-link {
float: right;
}

#blog-pager {
text-align: center;
}

/* Sidebar Content
----------------------------------------------- */
.sidebar1-wrapper, .sidebar2-wrapper, .sidebar3-wrapper, .sidebar4-wrapper {
line-height: 1.5em;
}

.inner-wrapper ul {
list-style:none;
margin:0 0 0;
padding:0 0 0;
}

.inner-wrapper li {
margin:0;
padding:0 0 .25em 15px;
text-indent:-15px;
line-height:1.5em;
}

.inner-wrapper .widget, .main .widget {
border-bottom:1px dotted $bordercolor;
margin:0 0 1.5em;
padding:0 0 1.5em;
}

.main .Blog {
border-bottom-width: 0;
}

/* Profile
----------------------------------------------- */
.profile-img {
float: left;
margin: 0 5px 5px 0;
padding: 4px;
border: 1px solid $bordercolor;
}

.profile-data {
margin:0;
text-transform:uppercase;
font: $postfooterfont;
color: $sidebarcolor;
font-weight: bold;
line-height: 1.6em;
}

.profile-datablock {
margin:.5em 0 .5em;
}

.profile-textblock {
margin: 0.5em 0;
line-height: 1.6em;
}

.profile-link {
font: $postfooterfont;
text-transform: uppercase;
}

/* Footer
----------------------------------------------- */
#footer {
width: 1000px;
margin: 0 auto;
clear:both;
padding-top:15px;
line-height: 1.6em;
text-transform:uppercase;
text-align: center;
}/** Page structure tweaks for layout editor wireframe */
body#layout #header {
margin-left: 0px;
margin-right: 0px;
}

]]></b:skin>

</head>

<body>
<div id='outer-wrapper'><div id='wrap2'>

<!-- skip links for text browsers -->
<span id='skiplinks' style='display:none;'>
<a href='#main'>skip to main </a> |
<a href='#sidebar'>skip to sidebar</a>
</span>

<!-- start header-wrapper -->
<div id='header-wrapper'>
<b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='Test (Header)' type='Header'/>
</b:section>
</div>
<!-- end header-wrapper -->

<!-- start content-wrapper -->
<div id='content-wrapper'>

<!-- start sidebar1-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar1-wrapper'>
<b:section class='sidebar1' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile1' locked='false' title='About me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar1-wrapper -->

<!-- start sidebar2-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar2-wrapper'>
<b:section class='sidebar2' id='sidebar2' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile2' locked='false' title='About me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar2-wrapper -->


<!-- start sidebar3-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar3-wrapper'>
<b:section class='sidebar3' id='sidebar3' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile3' locked='false' title='About Me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar3-wrapper -->


<!-- start sidebar4-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='sidebar4-wrapper'>
<b:section class='sidebar4' id='sidebar4' preferred='yes'>
<b:widget id='Profile4' locked='false' title='About me' type='Profile'/>
</b:section>
</div>
<!-- end sidebar4-wrapper -->


<!-- start main-wrapper -->
<div class='inner-wrapper' id='main-wrapper'>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>
</div>
<!-- end main-wrapper -->

<!-- spacer for skins that want sidebar and main to be the same height-->
<div class='clear'>&#160;</div>

</div>
<!-- end content-wrapper -->

<!-- start footer-wrapper -->
<div id='footer-wrapper'>
<b:section class='footer' id='footer'/>

</div>
<!-- end footer-wrapper -->

</div></div> <!-- end outer-wrapper -->
<center><img border='0' id='BLOGGER_PHOTO_ID_5255170228945611202' src='http://1.bp.blogspot.com/__VhkYhRnHqI/SO4deuqC6cI/AAAAAAAAAAs/o6KdTgI36qE/s200/clip_image002.jpg' style='' title='Mullookkaaran'/></center>
</body>
</html>
നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേക്കായി മൂന്നു കോളങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 23 ബ്ലോഗ്ഗര്‍ ടെംപ്ലറ്റുകള്‍ക്ക് (ബ്ലോഗ്ഗര്‍ സീരീസിലെ ടെംപ്ലറ്റുകള്‍‍) ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യൂ..Share/Bookmark

4 comments:

  1. വളരെ നല്ല പോസ്റ്റുകള്‍ , വളരെ ഉപകാരപ്രദം . തുടരുക, എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും.

    ReplyDelete
  2. sir,
    i have a doubt.if i select 5 column template by copying above, 1) have i to delete the existing template?
    2)If i paste by deleting my old template what will happen? existing blog archives lost?

    ReplyDelete

INFORMATION TECHNOLOGY ACT - 2000

Varshamohini BLOG
"Click here to Varshamohini" ...

Free 3 Column Blogger Templates...Click Here...

.
www.malayalamscrap.com Go To www.malayalamscrap.com
.


Website
Directoryമൈക്രോസോഫ്ട്‌ - നെറ്റ് വര്‍ക്കിംഗ്‌ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ ഇവിടെ കമന്റ്‌ ചെയ്യാം

Copyright of this blog and its contents is reserved. Copying contents of this blog is not permitted without prior written permission of its owner

Thanks For Visit